Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowywanie serwisów sieciowych cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OPSS-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Opracowywanie serwisów sieciowych cz.2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi systemów operacyjnych oraz przeglądarek sieciowych. Zaliczenie przedmiotu Opracowywanie serwisów sieciowych cz.1

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: (45 h)

- wykład 15 h,

- laboratorium 30 h,


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: (45 h)

- przygotowanie do wykładu – 5h

- przygotowanie do laboratorium – 20h

- realizacja zadań, projektów – 5h

- przygotowanie do testu zaliczeniowego – 5h

- przygotowanie do kolokwium – 10h


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W01: posiada wiedzę z zakresu budowy i działania komputerów, (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W02: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych, (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W03: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie projektowania komunikacji człowiek-komputer, (K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W04: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu technologii sieciowych, (K_W03, K_W05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W05: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu komunikacji człowiek-komputer, (K_W05, K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W06: posiada wiedzę etyczną, rozumie zagrożenia stosowania technologii informatycznych, ma podstawową wiedzę do określenia poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych, (K_W11, K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W07: potrafi opisać komunikację między hostami na tle modelu OSI, (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W08: rozumie podstawowe działanie protokołu HTTP(s) oraz jego rolę w modelu klient - serwer, (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W09: potrafi opisać podstawową architekturę serwisów WWW (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

W10: rozumie i jest świadomy różnic wynikających z wykonywania kodów po stronie serwera i po stronie klienta, (K_W03, K_W06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W11: potrafi opisać działanie serwisów wykorzystujących język (X)HTML, CSS, Java Script, PHP(K_W05, K_W06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W12: ma świadomość optymalizacji działania serwisów WWW po stronie klienta oraz serwera, (K_W06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W13: jest świadomy zagrożeń związanych z wykorzystywaniem architektury WWW zarówno po stronie klienta jak i serwera (K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia).Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi podczas planowania i realizacji serwisów informatycznych, dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne oraz prawne (K_U07 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

U02: potrafi na podstawie dostarczonej specyfikacji zaprojektować oraz zrealizować prosty system działający w środowisku WWW (K_U01, K_U04, K_U10, KU13 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U03: potrafi wykorzystywać narzędzie programistyczne w realizacji projektów (K_U10, KU22 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U04: posiada umiejętność tworzenia prostych aplikacji internetowych (K_U08, K_U13 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U05: potrafi zaprojektować dobry interfejs użytkownika dla aplikacji internetowych (K_U21 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U06: stosuje i rozumie potrzebę wykorzystywania różnych metod zabezpieczeń związanych z wymianą informacji w systemach informatycznych (K_U18, K_U21 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),,

U07: tworzy samodzielnie proste serwisy WWW korzystając z języków skryptowych (HTML, PHP, JavaScript, CSS), a także potrafi analizować sposób działania i modyfikować gotowe skrypty (K_U12, K_U13, K_U22, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U08: zna wartość innych form edukacji, tj. kursy, egzaminy/certyfikaty, warsztaty, które związane są ze szczegółowymi obszarami wiedzy wokół informatycznej (K_U23, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

U09: rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką, potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U24, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych technologii (K_K01 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K02: ma świadomość skutków wadliwie działających systemów informatycznych, które mogą doprowadzić do strat moralnych i finansowych, a nawet utraty zdrowia czy zagrożenia życia (K_K02, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K03: ma świadomość problemów etycznych oraz praw autorskich (K_K02 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K04: potrafi precyzyjnie określać problemy i formułować odpowiednie pytania, potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych (K_K04, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K05: rozumie i docenia znaczenie rzetelności w działaniach własnych i innych osób (K_K02, K_K03, K_K06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne poszukujące:


- ćwiczeniowa,

- klasyczna metoda problemowa,

- projektu,

- studium przypadku.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wykorzystywanymi obecnie technologiami internetowymi oraz różnymi językami skryptowymi umożliwiającymi tworzenie serwisów WWW.

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostaną składniki rozszerzonej architektury WWW, takie jak przeglądarka WWW, serwer HTTP, serwer aplikacji, warstwa aplikacji, warstwa bazy danych, czy protokół HTTP(S). Uczestnicy poznają między innymi podstawy języka HTML 5.0, PHP, JavaScript wraz z CSS. Przedstawione zostaną również podstawowe zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji WWW. Uczestnicy wykorzystując różne technologie będą samodzielnie tworzyć oraz publikować interaktywne witryny internetowe.

Ponadto omówione zostaną Systemy Zarządzania Treścią (ang. Content Management System - CMS), będące zestawem różnych aplikacji internetowych posiadających wspólny interfejs użytkownika. Uczestnicy zajęć będą wykorzystywać ten system jako narzędzie wspomagające budowę i zarządzanie stroną WWW. Ponadto wprowadzone zostaną bardziej zaawansowane elementy poznanych już w części pierwszej języków skryptowych.

Omówione zostaną również technologie związane z usługami realizowanymi w tzw. chmurze obliczeniowej.

Ostatnim elementem zajęć jest wprowadzenie do systemów e-learningowych, wspomagających nauczanie na odległość. Uczestnicy zapoznają się z systemem Moodle, jego obsługą od strony studenta, nauczyciela oraz administratora.

Program zajęć:

1. Prezentacja technik informatycznych,

2. Protokoły sieciowe (IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TLS)

3. Podstawy języka HTML 5.0,

4. Podstawy języka Java Script,

5. Podstawy języka PHP,

6. Konstruowanie formularzy i przekazywanie danych do bazy,

7. Tworzenie witryny internetowej z zastosowaniem różnych poznanych technik,

8. Usługi sieciowe w chmurach obliczeniowych.

9. Systemy Zarządzania Treścią (ang. Content Management System - CMS),

10. Systemy e-learningowe

11. Dobre praktyki i zalecenia dotyczące tworzenia serwisów WWW.

Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość obsługi komputera i systemów operacyjnych Windows, Linux

- zalecana umiejętność czytania materiałów i specyfikacji w języku angielskim

- zaliczenie przedmiotu Opracowywanie serwisów sieciowych cz.1

Literatura:

1. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Luke Welling, Laura Thomson, Wydanie czwarte, wyd. Helion, ISBN: 978-83-246-0821-8

2. JavaScript. Praktyczny kurs, Marcin Lis, wyd. Helion, ISBN: 978-83-246-2000-5

3. HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Włodzimierz Gajda, wyd. Helion, ISBN: 83-246-0885-0 1.Tworzenie stron WWW, Bartosz Czyżkowski, Wydawnictwo Mikom 2006

4. Tworzenie szkolnych stron WWW, Maria Sokół, Wydawnictwo Helion 2005

5. PHP, Podręcznik tworzenia stron WWW, Julie C. Meloni, Wydawnictwo Mikom 2001

6. Tworzenie stron WWW, PHP 4, ćwiczenia praktyczne, Andrzej Kierzkowski, Wydawnictwo Helion 2001

7. PHP i MySQL, Aplikacje bazodanowe?, Hugh E. Williams, David Lane, Wydawnictwo Helion 2005

8. Java Script, Ćwiczenia praktyczne?, Marcin Lis, Wydawnictwo Helion 2002

9. Podręcznik HTML5, Bill Sanders, Wydawnictwo Helion 2011

10. HTML5 i CSS3 Standardy przyszłości, Brian P. Hogan, Wydawnictwo Helion 2010

11. CSS. Nieoficjalny podręcznik, David Sawyer McFarland, Wydawnictwo Helion 2013

12. HTML5. Nieoficjalny podręcznik, Matthew McDonald, Wydawnictwo Helion 2012

13. JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik, David Sawyer McFarland, Wydawnictwo Helion 2012

14. www.moodle.org

15. www.drupal.pl

16. www.joomla.pl/

17. http://www.alison.com

18. pl.wordpress.org/

Metody i kryteria oceniania:

- wykład na zaliczenie (test on-line, pytania zamknięte) obejmuje efekty przedmiotowe W01-W13, K01-K05.

Kryteria oceniania: Próg zaliczenia wynosi 60%.

- laboratorium zaliczane na ocenę na podstawie sprawdzianów realizowanych podczas zajęć (minimum 2 kolokwia). Ocena końcowa wynika z sumy uzyskanych punktów na wszystkich sprawdzianach. Obejmuje efekty przedmiotowe U01-U09, K04, K05.

Kryteria oceniania:

0-49% ndst

50-59% dst

60-69% dst+

70-79% db

80-89% db+

90-100% bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Krzysztof Dobosz, Michał Pierzchalski, Mariusz Piwiński, Mateusz Schalau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Bartosz Celmer, Krzysztof Dobosz, Michał Pierzchalski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Piotr Ablewski, Bartosz Celmer, Krzysztof Dobosz, Michał Pierzchalski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Krzysztof Dobosz, Michał Pierzchalski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.