Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia astrofizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Pracownia astrofizyczna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wcześniejsze zaliczenie pracowni obserwacyjnej - Pracownia obserwacyjna II

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60 h


- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 20 h


- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 20 h


Razem 100 godzin (4 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna jednostki używane do pomiaru emisji radiowej, zna niepewności pomiaru - K_W04


W2: zna i rozumie mechanizmy emisji radiowej obiektów astrofizycznych - K_W06


W3: rozumie rolę eksperymentu/obserwacji w badaniu emisji radiowej i obiektów kosmicznych - K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi posługiwać się radioastronomicznymi metodami pomiarowymi (obserwacje spektralne, kontinuum)- K_U02


U2: potrafi wykonać pomiary diagnostyczne (kalibracyjne) za pomocą radioteleskopu - K_U03


U3: potrafi opracować, opisać i zreferować wyniki obserwacji astronomicznej - K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy w zakresie natury obiektów astronomicznych oraz mechanizmów emisji radiowej w nich występujących - K_K01


K2: rozumie i docenia znaczenie uczciwości naukowej w badaniach Wszechświata - K_K02


K3: ma świadomość wagi rzetelności badawczej w procesie poznawania Wszechświata - K_K03

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia - laboratorium: wykonywanie obserwacji astronomicznych, analiza danych astronomicznych w pracowni komputerowej


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie umiejętności praktycznych w prowadzeniu testów i obserwacji radioastronomicznych w oparciu o wiedzę teoretyczną. Zadaniem studenta jest wykonanie określonej liczby ćwiczeń obserwacyjnych obejmujących pomiary podstawowych parametrów radioteleskopu oraz obserwacje wybranych obiektów astronomicznych i wyznaczenie niektórych parametrów fizycznych.

Zadania wykonuje się pojedynczo. Do wyznaczonego na dany dzień ćwiczenia student przygotowuje się samodzielnie w oparciu o wstępny wykład oraz zalecaną literaturę przedmiotu. Po wykonaniu pomiarów student sporządza raport (w domu) zawierający opis pomiarów, wyniki, obliczenia, dyskusję

błędów i wnioski.

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest wykonanie określonej liczby ćwiczeń obserwacyjnych (ok. 6) z zakresu radioastronomii za pomocą radioteleskopu. Ilość ćwiczeń zależy od dostępności radioteleskopu. Studenci wykonują ćwiczenia z serii wstępnej dotyczących wyznaczenia podstawowych parametrów instrumentu i ćwiczenia-obserwacje wybranych obiektów astronomicznych. Zestaw ćwiczeń z serii wstępnej stanowi logiczną całość, w której umiejętności nabyte z

poprzedniego ćwiczenia są niezbędne do wykonania następnego. Tematyka poszczególnych ćwiczeń z serii obserwacyjnej jest planowana dynamicznie w zależności od dostępności czasu na teleskopie, gotowości poszczególnych

urządzeń oraz pogody. W przypadku niemożności przeprowadzenia ćwiczeń obserwacyjnych są wykonywane obliczenia rachunkowe z zakresu podstaw technik radioastronomicznych i astrofizyki radioźródeł lub prezentacja wiedzy teoretycznej niezbędnej do przeprowadzenia przyszłych obserwacji.

Ćwiczenia wykonuje się pojedynczo. Do wyznaczonego na dany termin ćwiczenia student przygotowuje się samodzielnie w oparciu o zalecaną literaturę. Prowadzący zajęcia sprawdza przygotowanie merytoryczne studenta poprzez kolokwium wejściowe. Negatywna ocena z kolokwium uniemożliwia wykonywanie ćwiczeń do czasu jej poprawy (w miejscu i terminie

uzgodnionym z prowadzącym).

Po wykonaniu pomiarów student sporządza indywidualny raport z przeprowadzonego ćwiczenia. Raport powinien zawierać następujące elementy:

1. wstęp (krótki opis zagadnienia i cel)

2. opis pomiarów

3. przedstawienie wyników (opis + tablice i wykresy)

4. dyskusję wyników w tym szczegółową analizę błędów oraz wnioski.

5. podsumowanie całości

Literatura:

J.D. Kraus „Radio Astronomy”

B.F. Burke, F. Graham-Smith „An introduction to Radio Astronomy”

K. Rohlfs, T.L. Wilson „Tools of Radio Astronomy”

J.W.M. Baars „ The paraboloidal reflector antenna in radio astronomy and

communication”

P. Lena, F. Lebrun, F. Mignard „ Observational astrophysics”

K. Borkowski, A.J. Kus „Podręcznik obserwatora RT32”,

http://www.astro.uni.torun.pl/articles/rt32/PodrObs2011.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest terminowe wykonanie wszystkich planowanych ćwiczeń, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium wejściowego i wszystkich raportów. Negatywna ocena ze sprawdzianu wejściowego uniemożliwia wykonanie ćwiczenia, aż do czasu jej poprawy. Raporty z błędami są

zwracane studentowi i nie są oceniane. Ponowne przedstawienie błędnego raportu skutkuje powtórnym wykonywaniem ćwiczenia. Raporty i sprawdziany wejściowe są ocenianie w skali: 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.0.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z raportów i kolokwiów wejściowych (łącznie z ewentualnymi ocenami niedostatecznymi) według kryterium:

> 4.50 bardzo dobry (5.0)

4.17-4.50 dobry plus (4.5)

3.84-4.16 dobry (4.0)

3.50-3.83 dostateczny plus (3.5)

W procesie oceniania weryfikowane są wszystkie wymienione w opisie efekty uczenia się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska, Marian Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska, Marian Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska, Marian Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska, Marian Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.