Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Introduction to astrophysics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-INASTRA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to astrophysics
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Modul 2
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=550
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- reading literature - 15 hrs

- preparation for examination- 20 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has basic knowledge of physical processes essential to astronomy (K_W04)

W2: knows the latest results of scientific investigations of planets, stars, galaxies, and the Universe as a whole (K_W06)

W3: is familiar with astronomical terminology

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: is able to describe the fundamental achievements of contemporary astrophysics (K_U08)

U2: can explain basic astronomical phenomena (K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: understands the significance to humanity of the Copernicus revolution (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- participatory lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

This course is intended for students who lack a basic knowledge in astrophysics. The astronomical terminology will be introduced, and a review of astronomical objects and associated physical processes will be given. The lectures will be presented by several scientists specializing in different particular fields of research.

Pełny opis:

Our place in the Universe: Earth and celestial sphere, importance of astronomy for science and philosophy, life in the Universe.

Astronomical observations: contemporary astronomical instruments, observations at different wavelengths of radiation, distance scale, black-body radiation.

The Solar system and extrasolar planetary systems: contemporary knowledge of the Solar system, methods of searching and investigating extrasolar planets, orbital architectures, planet formation theories and astrophysical processes in circumstellar discs and environment, Earth-like planets.

Sun and other stars: fundamentals of stellar spectroscopy, spectral line formation, a review of stellar spectra, stellar types and stellar variability, overview of binary stars, details of the structure of the Sun, contemporary problems of solar physics.

Galaxies and the Universe: structure of the Universe at large scales, from galaxies through clusters and superclusters up to microwave background radiation and big-bang, theories of the evolution of the Universe.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written examination - W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

Assessment criteria:

fail- below 60 pts (below 60%)

satisfactory- 60 pts (60%)

satisfactory plus- 65 pts (65%)

good - 70 pts (70%)

good plus- 75 pts (75%)

very good- 80 pts (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Krzysztof Goździewski, Michał Hanasz, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)