Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Introduction to astrophysics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-INASTRA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to astrophysics
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Modul 2
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=550
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- reading literature - 15 hrs

- preparation for examination- 20 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has basic knowledge of physical processes essential to astronomy (K_W04)

W2: knows the latest results of scientific investigations of planets, stars, galaxies, and the Universe as a whole (K_W06)

W3: is familiar with astronomical terminology

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: is able to describe the fundamental achievements of contemporary astrophysics (K_U08)

U2: can explain basic astronomical phenomena (K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: understands the significance to humanity of the Copernicus revolution (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- participatory lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

This course is intended for students who lack a basic knowledge in astrophysics. The astronomical terminology will be introduced, and a review of astronomical objects and associated physical processes will be given. The lectures will be presented by several scientists specializing in different particular fields of research.

Pełny opis:

Our place in the Universe: Earth and celestial sphere, importance of astronomy for science and philosophy, life in the Universe.

Astronomical observations: contemporary astronomical instruments, observations at different wavelengths of radiation, distance scale, black-body radiation, names of astronomical objects, catalogues with the data.

The Solar system and extrasolar planetary systems: contemporary knowledge of the Solar system, methods of searching and investigating extrasolar planets, orbital architectures, planet formation theories and astrophysical processes in circumstellar discs and environment, Earth-like planets.

Sun and other stars: fundamentals of stellar spectroscopy, spectral line formation, a review of stellar spectra, stellar types and stellar variability, overview of binary stars, details of the structure and evolution of the Sun, contemporary problems of solar physics.

Galaxies and the Universe: structure of the Universe at large scales, from galaxies through clusters and superclusters up to microwave background radiation and big-bang, theories of the evolution of the Universe.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written examination - W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

Assessment criteria:

fail- below 60 pts (below 60%)

satisfactory- 60 pts (60%)

satisfactory plus- 65 pts (65%)

good - 70 pts (70%)

good plus- 75 pts (75%)

very good- 80 pts (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Krzysztof Goździewski, Michał Hanasz, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)