Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia astrofizyki optycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PAOPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia astrofizyki optycznej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazane jest wcześniejsze zaliczenie Astronomii Obserwacyjnej I (0800-ASTROB1) oraz Astronomii Obserwacyjnej II (0800-ASTROB2).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (50 godz.):

- udział w laboratorium – 45 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 10 godz.

- pisanie prac, projektów – 20 godz.

- czytanie literatury – 10 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

student otrzymuje wiedzę na temat najczęściej stosowanych w obserwacjach astronomicznych obrazów cyfrowych i ich obróbki (K_W04)


zapoznaje się z bieżącym rozwojem i aktualnymi kierunkami badań astrofizycznych, a w szczególności w obrębie obranej specjalności (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi samodzielnie zaplanować, przeprowadzić i opracować przy pomocy standardowych pakietów numerycznych obserwacje astronomiczne (K_U02)


potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w astronomicznych bazach danych oraz literaturze fachowej, przede wszystkim w języku angielskim (K_U05)


zna język angielski w stopniu niezbędnym do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych, technicznych, instrukcji, opisów sprzętu i oprogramowania, oraz zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

zapoznaje się z nauką i pracą w zespole aktywnych pracowników badawczych, ma dostęp do specjalistycznej aparatury (K_K03)

Metody dydaktyczne:

pracownia konwencjonalna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Pracownia astrofizyki optycznej ma na celu zapoznanie studentów drugiego stopnia z najnowszymi osiągnięciami astronomii obserwacyjnej, szczególnie w zakresie optycznym. Dodatkowo przedstawione są bazy danych astronomicznych oraz oprogramowanie takie jak TOPCAT, AstroImageJ i inne.

Pełny opis:

W ramach pracowni studenci mają do wykonania kilka zadań, między innymi:

1) Wykonanie wykresów z użyciem oprogramowania TOPCAT na podstawie danych z bazy egzoplanet.

2) Wykonanie wykresu H-R korzystając z bazy danych Gaia Archive.

3) Napisanie wniosku obserwacyjnego z użyciem informacji uzyskanych z astronomicznych baz danych, np. Gaia DR3.

4) Wyznaczenie rozkładu energii w widmie (SED) dla wybranego obiektu - transientu z Gaia Science Alerts - oraz wyznaczenie za pomocą narzędzia VOSA jego pozycji na diagramie H-R i parametrów fizycznych.

5) Przetwarzanie danych fotometrycznych za pomocą narzędzia Black Hole TOM, zapoznanie się z możliwościami BHTOM.

6) wykonanie wykresu H-R na podstawie danych fotometrycznych.

Wstępna redukcja obrazów nieba uzyskanych z użyciem 90cm teleskopu Cassegraina-Schmidta w Piwnicach. Identyfikacja gwiazd zmiennych i małych ciał Układu Słonecznego, pomiar jasności i śledzenie krótkoczasowej zmienności fotometrycznej jąder kometarnych. Samodzielna edukacja z użyciem wykonanych uprzednio ekspozycji 'dark' i 'flat' w oparciu o archiwalne dane z TSC 60/90cm.

7) Wyznaczenie gęstości przestrzennej gwiazd w rozróżnieniu na typy spektroskopowe w najbliższym otoczeniu Słońca w oparciu o bazy danych SIMBAD i Gaia Early Data Release 3 (Gaia EDR3).

8) Poszukiwanie w wybranym obszarze nieba radioźródeł o możliwie najmniejszej światłości radiowej posiadających strome widmo radiowe pomiędzy pasmami L(1.4GHz) a C(5.0 GHz). Wykorzystane do tego zostaną katalogi radiowe FIRST i GB6, a następnie identyfikacja optyczna w SDSS i z pomocą dostępnych tam wyznaczeń przesunięcia ku czerwieni wyliczy się moc radiową. Na potrzeby zadania studenci napiszą własne programy w wybranych językach (Python).

Literatura:

Literatura:

Dokumentacja Gaia Archive: https://gea.esac.esa.int/archive/

oraz misji Gaia: https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/home

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010MNRAS.408.2261K/abstract

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015AJ....149....5W/abstract

Użyte oprogramowanie:

- TOPCAT Tool for OPerations on Catalogues And Tables: http://www.star.bris.ac.uk/~mbt/topcat/

- astroimagej: https://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/

Bazy danych i strony internetowe:

Gaia Archive: https://gea.esac.esa.int/archive/

Gaia Science Alerts: http://gsaweb.ast.cam.ac.uk/alerts/home

SDSS (The Sloan Digital Sky Survey): https://www.sdss.org/

FIRST (Faint Images of the Radio Sky at Twenty-cm): http://sundog.stsci.edu/

GB6 (Green Bank 6-cm Radio Source Catalog): https://heasarc.gsfc.nasa.gov/W3Browse/all/gb6.html

SIMBAD Astronomical Database: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/

IAU Minor Planet Center: https://minorplanetcenter.net/iau/mpc.html

Exoplanets NASA Archive: https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/

Exoplanets.eu database: https://exoplanet.eu/home/

BHTOM: https://bhtom.space

VOSA: http://svo2.cab.inta-csic.es/theory/vosa/

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia są oceniane w oparciu o raporty dokumentujące nabycie wymaganych umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowikowska
Prowadzący grup: Marcin Gawroński, Agnieszka Słowikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowikowska
Prowadzący grup: Marcin Gawroński, Agnieszka Słowikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gawroński, Paweł Zieliński
Prowadzący grup: Marcin Gawroński, Paweł Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)