Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia astrofizyki teoretycznej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PATEO2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia astrofizyki teoretycznej II
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty z astronomii dla AS2
Strona przedmiotu: http://moodle.umk.pl/course/view.php?id=609
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie Komputerowej Pracowni Astronomicznej oraz Kursu Programowania C/F

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 45 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 45 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 45 godz.):

- przygotowanie do bieżących zajęć – 15 godz.

- opracowanie raportów na zaliczenie- 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe procesy zachodzące w atmosferach gwiazd (efekt kierunkowy K_W01, KW_03)

W2: zna podstawowe metody numeryczne stosowane w astrofizyce (efekt kierunkowy K_W02)

W3: zna wybrane ogólnodostępne programy stosowane w astrofizyce (efekt kierunkowy K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać poznane oprogramowanie do analizy gwiazd i mgławic (efekt kierunkowy K_U01, K_U03, K_U04)

U2: potrafi napisać samodzielnie proste programy w wybranym języku programowania (efekt kierunkowy K_U01, K_U03, K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wie jak uzupełniać braki wiedzy i jak korzystać z opinii ekspertów (efekt kierunkowy K_K01)

K2: wie jak korzystać z publikowanych materiałów (efekt kierunkowy K_K02)

Metody dydaktyczne:

opis oraz pokaz metod i programów komputerowych

samodzielne przeprowadzenie obliczeń, sporządzenie raportów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Są to zajęcia pracowni komputerowej poświęcone metodom numerycznym i specjalistycznemu oprogramowaniu mającym zastosowanie we współczesnej astrofizyce teoretycznej. Szczegółowy zakres tematów zależny jest od osoby prowadzącej zajęcia i jej tematyki badań, co gwarantuje zapoznanie studenta z aktualnym stanem tej dziedziny. Najogólniej tematyka pracowni obejmuje zjawiska powiązane z budową i ewolucją gwiazd.

Pełny opis:

student w pracowni komputerowej realizuje kilka tematów w formie zadań polegających na obliczeniach numerycznych i opracowaniu raportów. Przewidziane są tematy:

- praktyczne zapoznanie się z numerycznym rozwiązywaniem równań różniczkowych, napisanie przykładowego programu

- samodzielne napisanie modelu gwiazdy w oparciu o politropowe równanie stanu

- przykładowe wykorzystanie jednego z publicznie dostępnych kodów modelujących ewolucję gwiazd

- przykładowe wykorzystanie jednego z publicznie dostępnych kodów fotojonizacyjnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Bodenheimer et al., "Numerical methods in astrophysics" Taylor&Francis 2007

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

raporty z ćwiczeń - W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

średnia ocena z ocenionych trzech raportów z zadań polegających na obliczeniach numerycznych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)