Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PKM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0719) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Automatyka i robotyka s1, Przedmioty ogólne do wyboru
Przedmioty do wyboru dla AiR II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość z zakresu rysunku technicznego oraz matematyki i fizyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

- przygotowanie do wykłądów - 15 godz.


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma podstawową wiedzę z obszaru procesu projektowo-konstrukcyjnego maszyn i urządzeń oraz z zakresu połączeń w elementów konstrukcyjnych, przekładni mechanicznych i mechanizmów (K_W04),

W2 - ma zaawansowaną wiedzę z mechaniki niezbędną do opisu działania maszyn i ich elementów, w tym przekładni, sprzęgieł i łożysk (K_W02),

W3 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, w tym różnego rodzaju połączeń (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi wykorzystać informacje z wielu źródeł i dokonać ich właściwej interpretacji przy projektowaniu maszyn i urządzeń dla potrzeb automatyki i robotyki (K_U01),

U2 - potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do projektowania prostych maszyn i urządzeń (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student potrafi ocenić niedostatki własnej wiedzy (K_K01),

K2 - potrafi sformułować właściwe pytania prowadzące do głębszego zrozumienia problemów związanych z konstrukcją maszyn (K_K02),


Metody dydaktyczne:

Zajęcia w sem. letnim 2021_2022 odbywają się na platformie MS Teams


- Wykład z prezentacją multimedialną,

- wykład konwencjonalny,

- dyskusja.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z Podstaw konstrukcji maszyn jest:

1) Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- obliczania elementów maszyn,

- połączeń spawanych, zgrzewanych, gwintowanych i klejonych,

- mechanizmów śrubowych,

- łożysk,

- sprzęgieł

- przekładni pasowych.

2) Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu konstrukcji maszyn.

Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia z Podstaw budowy maszyn (0800-POBUMA)

Pełny opis:

1. Obliczenia elementów maszyn przy obciążeniach statycznych.

2. Obliczanie elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych.

3. Połączenia nitowe.

4. Połączenia spawane, zgrzewane i klejone.

5. Połączenia gwintowe.

6. Mechanizmy śrubowe.

7. Połączenia kształtowe i sworzniowe.

8. Połączenia klinowe i wpustowe.

9. Wały i osie.

10. Zastosowanie i konstrukcja łożysk.

11. Sprzęgła.

12. Przekładnie pasowe.

13. Zastosowanie i budowa przekładni.

14. Komputer w konstruowaniu maszyn.

Literatura:

1. Podstawy konstrukcji maszyn - red. M. Dietrich, WNT, tom I, II i III, Warszawa, 1999

2. Podręczniki z serii wydawniczej: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN

3. T. Szopa: Podstawy konstrukcji maszyn, Zasady projektowania i obliczeń

inżynierskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012

4. Szopa T.: Podstawy konstrukcji maszyn, Wybrane problemy projektowania

typowych zespołów urządzeń mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, wydanie 24, WNT 2004

6. Szala G.: Podstawy konstrukcji urządzeń medycznych, Wyd. Uczelniane UTP,

Bydgoszcz, 2014

7. Szala, J.: Podstawowe zagadnienia w konstruowaniu maszyn, Wyd. Uczelniane

ATR, Bydgoszcz, 1990

8. Szala, J.: Napędy mechaniczne, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1997

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego

weryfikującego efekty uczenia się: W1-W3, U1-U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

dst – 50%-59%

dst plus – 60%-69%

db – 70%-79%

db plus – 80%-89%

bdb – 90%-100%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Celem zajęć z Podstaw Konstrukcji Maszyn jest wiedza dotycząca:

- metod przedstawiania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie,

- obciążeń i naprężeń w konstrukcjach maszyn i urządzeń,

- połączeń nierozłącznych i rozłącznych w konstrukcji maszyn,

- łożysk, sprzęgieł i przekładni mechanicznych.

2. Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami

i terminologią z zakresu konstrukcji maszyn.

Pełny opis:

Plan wykładu

1. Metody przedstawiania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie, elementy rysunku technicznego, maszynowego.

2. Podstawy konstrukcji maszyn – wstęp (pojęcia i definicje).

3. Obliczanie elementów maszyn przy obciążeniach stałych i zmiennych.

4. Połączenia nierozłączne i rozłączne w konstrukcji maszyn.

5. Łożyskowanie i sprzęganie wałów maszynowych.

6. Mechanizmy i przekładnie mechaniczne.

Literatura:

1. Podstawy konstrukcji maszyn - red. M. Dietrich, WNT, tom I, II i III, Warszawa, 1999

2. Podręczniki z serii wydawniczej: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN

3. T. Szopa: Podstawy konstrukcji maszyn, Zasady projektowania i obliczeń

inżynierskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012

4. Szopa T.: Podstawy konstrukcji maszyn, Wybrane problemy projektowania

typowych zespołów urządzeń mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, wydanie 24, WNT 2004

6. Szala G.: Podstawy konstrukcji urządzeń medycznych, Wyd. Uczelniane UTP,

Bydgoszcz, 2014

7. Szala, J.: Podstawowe zagadnienia w konstruowaniu maszyn, Wyd. Uczelniane

ATR, Bydgoszcz, 1990

8. Szala, J.: Napędy mechaniczne, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1997

Uwagi:

Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego, sprawdzającego ogólnie umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania maszyn.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Celem zajęć z Podstaw Konstrukcji Maszyn jest wiedza dotycząca:

- metod przedstawiania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie,

- obciążeń i naprężeń w konstrukcjach maszyn i urządzeń,

- połączeń nierozłącznych i rozłącznych w konstrukcji maszyn,

- łożysk, sprzęgieł i przekładni mechanicznych.

2. Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami

i terminologią z zakresu konstrukcji maszyn.

Pełny opis:

Plan wykładu

1. Metody przedstawiania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie, elementy rysunku technicznego, maszynowego.

2. Podstawy konstrukcji maszyn – wstęp (pojęcia i definicje).

3. Obliczanie elementów maszyn przy obciążeniach stałych i zmiennych.

4. Połączenia nierozłączne i rozłączne w konstrukcji maszyn.

5. Łożyskowanie i sprzęganie wałów maszynowych.

6. Mechanizmy i przekładnie mechaniczne.

Literatura:

1. Podstawy konstrukcji maszyn - red. M. Dietrich, WNT, tom I, II i III, Warszawa, 1999

2. Podręczniki z serii wydawniczej: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN

3. T. Szopa: Podstawy konstrukcji maszyn, Zasady projektowania i obliczeń

inżynierskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012

4. Szopa T.: Podstawy konstrukcji maszyn, Wybrane problemy projektowania

typowych zespołów urządzeń mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, wydanie 24, WNT 2004

6. Szala G.: Podstawy konstrukcji urządzeń medycznych, Wyd. Uczelniane UTP,

Bydgoszcz, 2014

7. Szala, J.: Podstawowe zagadnienia w konstruowaniu maszyn, Wyd. Uczelniane

ATR, Bydgoszcz, 1990

8. Szala, J.: Napędy mechaniczne, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1997

Uwagi:

Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego, sprawdzającego ogólnie umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania maszyn.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Celem zajęć z Podstaw Konstrukcji Maszyn jest wiedza dotycząca:

- metod przedstawiania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie,

- obciążeń i naprężeń w konstrukcjach maszyn i urządzeń,

- połączeń nierozłącznych i rozłącznych w konstrukcji maszyn,

- łożysk, sprzęgieł i przekładni mechanicznych.

2. Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami

i terminologią z zakresu konstrukcji maszyn.

Pełny opis:

Plan wykładu

1. Metody przedstawiania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie, elementy rysunku technicznego, maszynowego.

2. Podstawy konstrukcji maszyn – wstęp (pojęcia i definicje).

3. Obliczanie elementów maszyn przy obciążeniach stałych i zmiennych.

4. Połączenia nierozłączne i rozłączne w konstrukcji maszyn.

5. Łożyskowanie i sprzęganie wałów maszynowych.

6. Mechanizmy i przekładnie mechaniczne.

Literatura:

1. Podstawy konstrukcji maszyn - red. M. Dietrich, WNT, tom I, II i III, Warszawa, 1999

2. Podręczniki z serii wydawniczej: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN

3. T. Szopa: Podstawy konstrukcji maszyn, Zasady projektowania i obliczeń

inżynierskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012

4. Szopa T.: Podstawy konstrukcji maszyn, Wybrane problemy projektowania

typowych zespołów urządzeń mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, wydanie 24, WNT 2004

6. Szala G.: Podstawy konstrukcji urządzeń medycznych, Wyd. Uczelniane UTP,

Bydgoszcz, 2014

7. Szala, J.: Podstawowe zagadnienia w konstruowaniu maszyn, Wyd. Uczelniane

ATR, Bydgoszcz, 1990

8. Szala, J.: Napędy mechaniczne, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1997

Uwagi:

Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego, sprawdzającego ogólnie umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania maszyn.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Celem zajęć z Podstaw Konstrukcji Maszyn jest wiedza dotycząca:

- metod przedstawiania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie,

- obciążeń i naprężeń w konstrukcjach maszyn i urządzeń,

- połączeń nierozłącznych i rozłącznych w konstrukcji maszyn,

- łożysk, sprzęgieł i przekładni mechanicznych.

2. Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami

i terminologią z zakresu konstrukcji maszyn.

Pełny opis:

Plan wykładu

1. Metody przedstawiania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie, elementy rysunku technicznego, maszynowego.

2. Podstawy konstrukcji maszyn – wstęp (pojęcia i definicje).

3. Obliczanie elementów maszyn przy obciążeniach stałych i zmiennych.

4. Połączenia nierozłączne i rozłączne w konstrukcji maszyn.

5. Łożyskowanie i sprzęganie wałów maszynowych.

6. Mechanizmy i przekładnie mechaniczne.

Literatura:

1. Podstawy konstrukcji maszyn - red. M. Dietrich, WNT, tom I, II i III, Warszawa, 1999

2. Podręczniki z serii wydawniczej: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN

3. T. Szopa: Podstawy konstrukcji maszyn, Zasady projektowania i obliczeń

inżynierskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012

4. Szopa T.: Podstawy konstrukcji maszyn, Wybrane problemy projektowania

typowych zespołów urządzeń mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, wydanie 24, WNT 2004

6. Szala G.: Podstawy konstrukcji urządzeń medycznych, Wyd. Uczelniane UTP,

Bydgoszcz, 2014

7. Szala, J.: Podstawowe zagadnienia w konstruowaniu maszyn, Wyd. Uczelniane

ATR, Bydgoszcz, 1990

8. Szala, J.: Napędy mechaniczne, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1997

Uwagi:

Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego, sprawdzającego ogólnie umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania maszyn.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)