Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Programowanie maszyn CNC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PMCNC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0715) Przemysł maszynowy i metalurgiczny Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie maszyn CNC
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Automatyka i robotyka s1, Przedmioty ogólne do wyboru
Przedmioty do wyboru dla AiR IV rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W celu przyswojenia treści zajęć zalecane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu: Systemy sterowania maszyn i robotów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 35 godz.):

- udział w laboratoriach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 25 godz.):

- indywidualne ćwiczenia w domu z oprogramowaniem Sinutrain - 25

- przygotowanie do kolokwium - 15


Razem: 75 h (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Umie programować maszyny CNC - zna język programowania maszyn CNC (kody G), narzędzia do projektowania i symulacji z wykorzystaniem tego języka - K_W07


W2: Posiada wiedzę na temat najnowszych rozwiązań układów sterowania maszyn CNC - K_W10.


W3: Posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa obsługi maszyn CNC - K_W12.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Na podstawie dokumentacji, potrafi opracować program na zadaną maszynę CNC - K_U01.


U2: Ma umiejętność samokształcenia w obszarze obsługi maszyn CNC - K_U03


U3: Potrafi posłużyć się sterownikiem maszyny CNC (Sinumerik) w tym dokonać symulacji napisanego programu w kodach G oraz zweryfikować poprawność jego działania - K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie obsługi maszyn CNC - K_K01


K2: Ma świadomość i zrozumienie społeczne aspekty praktycznego stosowania wiedzy z zakresu obsługi maszyn CNC - K_K03

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Kurs w zakresie technologii CNC - obsługa i programowanie maszyn CNC wyposażonych w układ sterowania Sinumerik. Kurs odbywać się będzie z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji układów sterowania Sinumerik - SinuTrain (nakładka ShopMill oraz ShopTurn) oraz na maszynie CNC ze sterowaniem Sinumerik.

Pełny opis:

Na kursie zostaną przedstawione następujące podstawowe zagadnienia dotyczące programowania układów CNC ze sterowaniem Sinumerik:

- układy współrzędnych,

- punkty charakterystyczne obrabiarki,

- przesunięcie punktu zerowego (PPZ),

- programowanie w kodach G oraz struktura programu numerycznego,

- kody G – adres N i blok warunkowy,

- funkcje przygotowawcze G,

- kody G - funkcja technologiczna S,

- kody G - funkcja technologiczna F,

- kody G - funkcje narzędziowe T oraz D,

- kody G - funkcje pomocnicze (maszynowe) M,

- płaszczyzna obróbki,

- określenie pozycji - współrzędne kartezjańskie,

- określenie pozycji - współrzędne biegunowe,

- kody G – wymiarowanie absolutne G90 (bezwzględne),

- kody G – wymiarowanie przyrostowe G91 (łańcuchowe),

- kody G – wymiarowanie mieszane AC(...) / IC(...),

- kody G – nagłówek programu,

- kody G – posuw szybki (ustawczy) G0,

- kody G – interpolacja prostoliniowa G1,

- kody G – interpolacja kołowa G2/G3,

- ruch we współrzędnych biegunowych,

- kody G – korekcja promienia narzędzia (G40/G41/G42),

- kody G – fazka (CHR / CHF),

- kody G – zaokrąglenie (RND).

Zajęcia praktyczne dotyczące programowania układów Sinumerik na bazie symulatora systemu – komputerów PC z oprogramowaniem SinuTrain:

- symulacja działania maszyny CNC typu frezarka – programowanie przy użyciu kodów G,

- symulacja działania maszyny CNC typu frezarka – programowanie przy nakładki „ShopMill”,

- symulacja działania maszyny CNC typu tokarka – programowanie przy użyciu kodów G,

- symulacja działania maszyny CNC typu tokarka – programowanie przy nakładki „ShopTurn”,

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. „SINUMERIK Operate Podręcznik programowania i obsługi w standardzie DIN/ISO Frezowanie - Dokumentacja szkoleniowa” - materiały szkoleniowe firmy SIEMENS

2. „SINUMERIK Operate Podręcznik programowania i obsługi w standardzie DIN/ISO Toczenie - Dokumentacja szkoleniowa” - materiały szkoleniowe firmy SIEMENS

3. „Materiały szkoleniowe dla SinuTrain - SINUMERIK Operate Łatwiejsze frezowanie dzięki ShopMill” - materiały szkoleniowe firmy SIEMENS

4. „Materiały szkoleniowe dla SinuTrain - SINUMERIK Operate Łatwiejsze frezowanie dzięki ShopTurn” - materiały szkoleniowe firmy SIEMENS

5. „Elastyczne programowanie obrabiarek”, Stryczek Roman, Pytlak Bogusław, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2017, ISBN: 9788301166779

6. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC Podręcznik operatora”, W. Habrat, Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2015, ISBN: 978-83-62760-62-6

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Laboratorium:

Kolokwium zaliczeniowe – W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia kursu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu wykonywanego przy użyciu oprogramowania SinuTrain. Projekt zaliczeniowy będzie wykonywany na ostatnich zajęciach. Projekt zaliczeniowy składa się z dwóch zadań obejmujących toczenie i frezowanie. Z każdego zadania otrzymuje się ocenę cząstkową w skali 2-5. Ocena 5 oznacza zadanie wykonane bezbłędnie lub z nieistotnym błędem. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie oceny co najmniej 3 z obu zadań. Dopuszczalna jest jednokrotne poprawianie kolokwium zaliczeniowego. Ocena z zadań kolokwium poprawkowego obniżona jest o 1.

Ocena końcowa w zależności od uzyskanej średniej arytmetycznej z obu zadań :

3.0 – 3.4 – dst

3.41 – 3.7 – dst+

3.71 – 4.3 – db

4.31 – 4.7 – db+

4.71 – 5.0 – bdb

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Gabriel Karasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Gabriel Karasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Gabriel Karasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Gabriel Karasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)