Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy grafiki komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-POGRAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Information and Communication Technologies (ICTs)
Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki komputerowej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~milosz/Rud_graf/index.htm
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza informatyczna o typach danych i ich binarnej reprezentacji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w laboratorium komp. – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30 godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu i laboratorium 18 godz.

- przygotowanie do egzaminu 12 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada podstawową wiedzę z zakresu grafiki cyfrowej - rastrowej i wektorowej, reprezentacji danych graficznych, formatów plików graficznych i ich właściwego wykorzystania.

W2: Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie projektowania komunikacji człowiek-komputer z wykorzystaniem grafiki cyfrowej.

W3: Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu grafiki rastrowej i wektorowej, jej elementarnej obróbki, przygotowania materiałów graficznych do druku.

Przypisanie do efektów kierunkowych: K_W09 dla ISs1


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi wykorzystać wiedzę informatyczną do projektowania, wykonania i obróbki prostej, użytkowej grafiki cyfrowej, rastrowej i wektorowej, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie, ma umiejętność samokształcenia.

U02: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem pojęć z zakresu grafiki cyfrowej w środowisku zawodowym.

U03: Ma umiejętność tworzenia prostych, ergonomicznych interfejsów graficznych użytkownika dla aplikacji internetowych, projektowania i wykorzystania grafiki cyfrowej dobrej jakości.

U04: Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań z zakresu obróbki grafiki cyfrowej.

U05: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych osiągnięć, nowych technologii, etc. rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką, rozumie możliwości jakie daje edukacja akademicka.

Przypisanie do efektów kierunkowych: K_U05, K_U17, K_U22, K_U23 dla ISs1


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki.

K2: Potrafi przekazać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach zawodu informatyka w sposób powszechnie zrozumiały.

Przypisanie do efektów kierunkowych: K_K02, K_K04


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z demonstracjami komputerowymi, laboratorium komputerowe z rozwiązywaniem przykładowych zadań

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje zagadnienia wstępne grafiki cyfrowej w reprezentacjach rastrowei i wektorowej. Omawiane są podstawowe pojęcia, narzędzia i metody obróbki grafiki rastrowej, kompresja obrazu cyfrowego, reprezentacja koloru oraz podstawowe narzędzia i techniki tworzenia obrazów wektorowych. Nie odwołujemy się przy tym do konkretnych programów graficznych, starając się prezentować uniwersalne metody i narzędzia. Podczas laboratoryjnej części zajęć słuchacze wykonują proste ćwiczenia na obrazach cyfrowych, przy użyciu programów odp. GIMP i Corel Draw.

Wymagana jest znajomość podstaw informatyki, w szczególności cyfrowej reprezentacji danych.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć obejmuje:

1.Zagadnienia wstępne

a. Fizjologia wzroku

b. Widzialne spektrum promieniowania elektromagnetycznego - fizyka barw

c. Złudzenia optyczne

d. Postrzeganie koloru i cyfrowe modele koloru

e. Konwersja między modelami koloru, niezupełność układu barw

2.Obrazy cyfrowe w reprezentacji rastrowa

a. Rozdzielczość urządzeń reprodukujących

b. Palety i głębia koloru

c. Ocena jakości obrazów rastrowych

d. Główne czynniki wpływające na jakość obrazu rastrowego

3.Narzędzia manipulacji obrazami rastrowymi

a. Histogramy i krzywe odpowiedzi - balansowanie tonów i kolorów (metody elementrarne)

b. Selekcje i maski

c. Retusz, klonowanie

d. Praca w oddzielnych kanałach barwnych

e. Warstwy i ich składanie

f. Filtracja obrazu - przykłady wbudowanych filtrów: gaussowskie rozmycie, unsharp mask

4.Przykładowe programy graficzne: GIMP, Adobe Photoshop

5.Formaty plików graficznych i kompresja obrazów cyfrowych

a. Formaty nieskompresowane, z kompresją bezstratną i z kompresją stratną

b. JPG czy GIF? - właściwy dobór formatu graficznego

6.Elementy grafiki wektorowej

a. Reprezentacja i struktura prostych obiektów graficznych

b. Krzywe Bezier

c. Wypełnienia płaskie, gradientowe i teksturowe

d. Liternictwo

e. Hierarchizacja obiektów graficznych

f. Kolejność obiektów i warstwy

7.Przykład oprogramowania - Corel Draw

8.PostScript i PDF - ujęcie elementarne

a. PostScript jako język programowania

b. Przetwarzanie: od interpretacji PostScriptu do obrazu rastrowego

c. PDF - postać półskompilowana

9.Elementy grafiki wektorowej 3D

a. Obiekty, oświetlenie, obserwator

b. Rendering - algorytm wstecznego śledzenia promieni

Literatura:

Gonzalez, Woods: Digital Image Processing;

C. Bunks: Grokking the GIMP, http://gimp-savvy.com/BOOK/

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin praktyczny przy komputerze - W1-W3, U01-U05, K1, K2

Kryteria oceniania: ocena na podstawie wykonania 3 praktycznych zadań z zakresu grafiki komputerowej i umiejętności szczegółowego wyjaśnienia zastosowanych technik i narzędzi

Dst – co najmniej 1 kompletnie wykonane zadanie i jedno częściowo wykonane

Db – co najmniej 2 kompletnie wykonane zadania

Bdb- Trzy kompletnie wykonane zadania

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska, Miłosz Michalski
Prowadzący grup: Beata Derkowska-Zielińska, Miłosz Michalski
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~milosz/Rud_graf/index.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Pełny opis:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Literatura:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska, Miłosz Michalski
Prowadzący grup: Beata Derkowska-Zielińska, Miłosz Michalski
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~milosz/Rud_graf/index.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Pełny opis:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Literatura:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Michalski
Prowadzący grup: Beata Derkowska-Zielińska, Miłosz Michalski
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~milosz/Rud_graf/index.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Pełny opis:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Literatura:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Michalski
Prowadzący grup: Beata Derkowska-Zielińska, Miłosz Michalski
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~milosz/Rud_graf/index.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Pełny opis:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Literatura:

Por. opis w sekcji nadrzednej "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.