Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komputer jako narzędzie pomiarowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-POMIAR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komputer jako narzędzie pomiarowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka Techn. s2. Przedmioty inżynierskie do wyboru
Przedmioty do wyboru dla Fizyki s1
Przedmioty inżynierskie do wyboru dla Fizyki Technicznej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W celu przyswojenia treści zajęć wymagane jest zaliczenie przedmiotów Podstawy programowania oraz Podstawy elektroniki

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):32

- udział w zajęciach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):28

- przygotowanie do zajęć – 5

- pisanie prac, projektów- 10

- czytanie literatury- 6

- przygotowanie do kolokwium - 7


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada podstawową wiedzę na temat budowy i działania komputera, zasad jego współpracy z urządzeniami wejścia/ wyjścia ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wykorzystywanych w eksperymentach fizycznych - Fizyka Techniczna: K_W06, K_W08; Fizyka: K_W02;

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Tworzy i wykorzystuje proste programy obsługujące sterowniki urządzeń wejścia/wyjścia sprzężonych z komputerem – Fizyka Techniczna: K_U06, K_U08, K_U14; Fizyka: K_U03, K_U06, K_U09;

U2: Analizuje poprawnie krótkie, podstawowe programy do obsługi urządzeń wejścia/wyjścia sprzężonych z komputerem – Fizyka Techniczna: K_U5, K_U9, K_U12; Fizyka: K_U03, K_U06, K_U09;

U3: Wykorzystuje opis techniczny prostych urządzeń współpracujących z komputerem do tworzenia programów obsługujących te urządzenia - Fizyka Techniczna: K_U3; Fizyka: K_U06, K_U09;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość tempa rozwoju i zmian technik komputerowych oraz urządzeń współpracujących z komputerem – Fizyka Techniczna: K_K01, K_K5; Fizyka: K_U01;

K2: Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związanej z pracą zespołową - Fizyka Techniczna: K_K04, K_K06; Fizyka: K_K02;

K3: Rozumie znaczenie i społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności - Fizyka Techniczna: K_K03, K_K05; Fizyka: K_K02;


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny);

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa;

- klasyczna metoda problemowa;

- projektu.


Skrócony opis:

Celem zajęć Komputer jako narzędzie pomiarowe jest:

przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- budowy i działania komputera,

- zasad jego współpracy z urządzeniami wejścia/ wyjścia ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wykorzystywanych w eksperymentach fizycznych;

oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych programów obsługujących te urządzenia.

Pełny opis:

Laboratorium ma za zadanie przekazanie podstawowej wiedzy na temat

- budowy i funkcjonowania komputera, w szczególności procesora i pamięci;

- systemów współpracy procesora z urządzeniami wejścia/wyjścia (przerwania i polling);

- programowalnego generatora 8254;

- interfejsu równoległego;

- interfejsu szeregowego RS 232C;

- pomiarowych kart rozszerzeń.

Wymienione zagadnienia są wprowadzane jednocześnie z praktycznymi ćwiczeniami obejmującymi

- wykonywanie podstawowych rachunków w systemie dwójkowym:

- realizację prostych sekwencji instrukcji w asemblerze;

- obsługę za pomocą interfejsu równoległego urządzeń takich jak zestaw diod, silnik krokowy, wyświetlacz alfanumeryczny LCD;

- połączenie z komputerem miernika uniwersalnego za pomocą interfejsu RS232C;

- wykorzystanie karty pomiarowej do elementarnego pomiaru oraz generowania sygnału analogowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P.Metzger, Anatomia PC, Helion, 1993 (i wydania późniejsze)

2. J.Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. T.Stacewicz, A.Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym, PWN 1994.

2. W. Mielczarek, Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion 1993.

3. J.Duntemann, Zrozumieć Asembler, Translator s.c. 1993.

4. Z.Kulka, A.Libura, M.Nadachowski, Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKŁ 1987.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium_1 - U01, U02;

kolokwium_2 - W1, U01, U02;

ocena punktowa na podstawie stopnia realizacji zadań wyznaczanych w czasie zajęć - W1, U01, U02, U03, K2.

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie punktów uzyskanych z kolokwiów oraz oceny punktowej uzyskanych z aktywności w czasie zajęć

ndst - mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów,

dst- od 50% maksymalnej liczby punktów,

dst plus- od 60% maksymalnej liczby punktów ,

db- od 70% maksymalnej liczby punktów,

db plus - od 80% maksymalnej liczby punktów,

bdb- od 90% maksymalnej liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Chruścińska
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Chruścińska
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)