Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy programowania 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-POPROG2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania 2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (22 godz.):

- udział w laboratoriach – 20

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (8 godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 3

- przygotowanie do kolokwium – 5


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student poznaje historię rozwoju komputerów oraz języków programowania. (astronomia: K_W01, fizyka: K_W01, fizyka techniczna: K_W01, automatyka i robotyka: K_W01)

W2 - Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu programowania strukturalnego w języku C, Fortranie, Pythonie oraz środowisku Matlab. (astronomia: K_W02, fizyka: K_W02, fizyka techniczna: K_W02, automatyka i robotyka: K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student który zaliczył przedmiot potrafi pisać programy rozwiązujące proste problemy obliczeniowe. (astronomia: K_U01, fizyka: K_U01, fizyka techniczna: K_U01, automatyka i robotyka: K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student który zaliczył przedmiot potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę z zakresu programowania w oparciu o literaturę. (astronomia: K_K01, fizyka: K_K01, fizyka techniczna: K_K01, automatyka i robotyka: K_K02)

Metody dydaktyczne:

Laboratorium.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Kontynuacja zajęć z Podstaw programowania 1, na których student poznaje drugi język programowania i uczy się realizacji w nim kodów podstawowych algorytmów.

Pełny opis:

1. Historia rozwoju komputerów i języków programowania.

2. Proste programy w C/Fortranie: kompilacje, konsolidacja, uruchomienie. Poznanie środowiska Matlab oraz języka interpretowanego Python.

3. Zmienne i stałe. Operacje arytmetyczne, logiczne i relacji, funkcje wbudowane. Instrukcje pisania na ekran i czytania z klawiatury właściwe dla języka.

4. Instrukcje warunkowe (if/switch). Instrukcje „break/continue”.

5. Tablice jedno i dwuwymiarowe.

6. Pętle iteracji warunkowej i bezwarunkowej

7. Wskaźniki (język C).

8. Tablice dynamiczne. Jedno, dwu i trójwymiarowe.

9. Struktury oraz unie.

10. Operacje na plikach.

11. Podprogramy: procedury/funkcje, przekazywanie przez wartość/wskaźnik.

Literatura:

[1] Stephen Prata, Język C. Szkoła programowania,

[2] Wojciech Sobieski, GNU Fortran z elementami wizualizacji danych,

[3] Andrzej Zalewski, Rafał Cegieła, Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania

[3] Alex Martelli, Anna Martelli Ravenscroft, David Ascher, Python. Receptury

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium na podstawie realizacji zadań laboratoryjnych oraz kolokwium (kolokwiów) zaliczeniowych weryfikujących osiągnięcie efektów kształcenia (przede wszystkim W2 i U1). Skala ocen:

ndst - <5 pkt. (<50 %)

dst - 5 pkt. (50 %)

dst plus - 6 pkt. (60 %)

db - 7 pkt. (70 %)

db plus - 8 pkt. (80 %)

bdb - >9 pkt. (>90 %)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Andrzej Kędziorski, Paweł Potasz, Michał Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Paweł Potasz, Michał Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Paweł Potasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)