Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-POPROJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawy tworzenia dokumentacji technicznej,

- podstawy rysunku technicznego,

- podstawy wymiarowania,


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w laboratorium– 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 70 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 10 godz.

- przygotowanie do laboratorium – 15 godz.

- pisanie prac, projektów- 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 20 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 10 godz.


Łącznie: 130 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę w zakresie modelowania zjawisk fizycznych, prostych obiektów technicznych, zwłaszcza z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego służącego do projektowania i symulacji – K_W01 dla FT, K_W01 dla AiR.

W2: Rozumie rolę eksperymentu i symulacji komputerowych w procesie projektowania urządzeń technicznych. Posiada świadomość ograniczeń symulacji komputerowych w modelowaniu urządzeń – K_W03 dla FT, K_W07 dla AiR.

W3: Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń technicznych – K_W09 dla FT, K_W11 dla AiR.

W4: Zna podstawowe zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – K_W10 dla FT, K_W12 dla AiR.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Umie wykorzystać pakiety oprogramowania wspomagające pracę inżyniera z zakresu projektów mechanicznych (np. SolidWorks) – K_U06 dla FT, K_U07 dla AiR.

U2: Potrafi dokonać analizy sposobu istniejących rozwiązań technicznych oraz ocenić te rozwiązania pod różnymi względami – K_U09 dla FT, K_U08 dla AiR

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę i szukać nowych rozwiązań – K_K01 dla FT, K_K01 dla AiR

K2: Posiada świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej takie jak wpływ na środowisko czy bezpieczeństwo – K_K02 dla FT, K_K03 dla AiR.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot omawiający podstawowe zagadnienia związane z zasadami projektowania.

Pełny opis:

W ramach wykładu omawiane będą następujące tematy:

Plan wykładu

1. Wprowadzenie.

1.1. Cele projektowania

1.2. Rys historyczny

1.3. Podstawowe definicje

2. Rysunek techniczny

2.1. Rzuty, przekroje, kłady

2.2. Zasady wymiarowania

2.3. Tolerowanie

3. Kolejne etapy cyklu projektowo produkcyjnego

3.1. Cele cyklu projektowo-produkcyjnego

3.2. Zasady projektowania uwzględniające wymogi produkcji

3.3. Zasady prowadzenia projektu w zespole

3.4. Standaryzacja procesu projektowania

3.5. Sprawdzanie poprawności projektu

3.6. Standardowy cykl projektowo-produkcyjny

3.7. Szacowanie kosztów

4. Projektowanie urządzeń elektronicznych

4.1. Czynniki decydujące o wyborze rozwiązań konstrukcyjnych

4.2. Kryteria oceny konstrukcji

4.3. Charakterystyka konstrukcyjna urządzeń elektronicznych

4.4. Połączenia elektryczne

4.5. Montaż modułów

4.6. Odprowadzanie ciepła

4.7. Projektowanie obwodów drukowanych

4.8. Wybrane elementy elektroniczne

4.9. Połączenia lutowane

4.10. Operacje kontroli oraz naprawcze

5. Problemy czynników środowiskowych

5.1. Niezawodność urządzeń elektronicznych

6. Kompatybilność elektromagnetyczna

6.1. Normy oraz dyrektywy unijne

6.2 Znak CE

7. Oprogramowanie

7.1. Użyteczność oprogramowania

7.2. Projektowanie obszaru roboczego

7.3. Optymalizacja szybkości działania

8. Ergonomia

9. Dokumentacja konstrukcyjna

10. Oprogramowanie inżynierskie (CAD, EDA, FEM).

Plan laboratorium:

Modelowanie bryłowe przy użyciu oprogramowania SolidWorks

1. Przygotowanie środowiska (instalacja, konfiguracja programu)

2. Szkic, relacje, wymiarowanie obiektów płaskich

3. Operacje podstawowe na bryłach i obiektach płaskich

4. Modelowanie części na podstawie dokumentacji

5. Dobór materiału dla projektowanego komponentu

6. Złożenia (zarządzanie komponentami)

7. Analiza złożeń i zmiany w projektach (analiza ruchu, wykrywanie kolizji)

8. Modelowanie wybranych zjawisk fizycznych

9. Widoki (fotorealistyczne, rozstrzelone)

10. Dokumentacja techniczna (rysunki 2D, rzuty aksonometryczne, przekroje, kłady, widoki w przerwaniu, widoki szczegółu, wymiarowanie, PDF, PDF 3D )

11. Animacja (komponenty, złożenia, zarządzanie scenami, dobór oświetlenia, tworzenie filmów *avi)

12. Parametryzacja projektowania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. Lewandowski, Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 1995

2. T. Dobrzański, Rysunek techniczny i maszynowy, WNT, 2010

Literatura uzupełniająca:

1. P. Horowitz, Sztuka elektroniki tom I i II, WKŁ, 1996

2. A. Charoy, Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, tom 1,2,3,4, WNT, 1996

3. B. Bereza-Jarociński, B. Szomański, Inżynieria oprogramowania. Jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom, Helion, 2009

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończy się egzaminem pisemnym. Pytania egzaminacyjne dotyczą zagadnień omawianych na wykładzie. Ocena będzie ustalana na podstawie zdobytych punktów wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Warunkiem koniecznym do zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich ćwiczeń. Przygotowanie do wykonania ćwiczenia kontrolowane jest sprawdzianem pisemnym lub ustnym w trakcie zajęć. Uzyskana ocena stanowi podstawę do ostatecznej oceny z laboratorium wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Podczas egzaminu weryfikowane będzie osiągnięcie efektów kształcenia: W1, W2, W3, W4.

Sprawdziany zweryfikują osiągnięcie efektów: U1, U2.

Oceniana będzie również aktywność: K1, K2.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek, Sławomir Grzelak, Andrzej Korcala, Agnieszka Staniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek, Sławomir Grzelak, Andrzej Korcala, Agnieszka Staniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek, Sławomir Grzelak, Andrzej Korcala, Agnieszka Staniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek, Sławomir Grzelak, Andrzej Korcala, Agnieszka Staniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)