Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia projektów fizycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PPROFIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia projektów fizycznych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Oczekuje się od studenta podstawowej wiedzy odpowiadającej trzeciemu rokowi kierunku fizyka, a mianowicie: znajomości podstawowych założeń i modeli mechaniki kwantowej oraz podstawowych działów fizyki. Oczekuje się również pewnej biegłości w obliczeniach oraz opracowywaniu wyników doświadczeń, obie te umiejętności kształtują poprzednio przebyte pracownie oraz ćwiczenia rachunkowe.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):90

- udział w ćwiczeniach – 90


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):60

- opanowanie teorii – 45

- analiza danych i pisanie raportów – 15


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W01 posiada wiedzę o podstawowych koncepcjach, zasadach i teoriach fizyki, a także ich historycznym rozwoju i znaczeniu nie tylko dla fizyki, ale i dla postępu nauk ścisłych/przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości;

W02 rozumie rolę eksperymentu fizycznego, metod teoretycznych oraz symulacji komputerowych w metodologii badań naukowych; ma świadomość ograniczeń technologicznych, aparaturowych i metodologicznych w badaniach naukowych;

W03 zna jednostki układu SI, zna elementy teorii niepewności pomiarowych w zastosowaniu do eksperymentów fizycznychj;

W05 zna podstawowe prawa fizyki klasycznej i kwantowej, posiada wiedzę o podstawowych składnikach materii i rodzajach podstawowych oddziaływań między nimi;

Powyższe efekty uczenia wpisują się w efekty kierunkowe K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, na kierunku fizyka 1 stopnia.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U01 potrafi w sposób zrozumiały, używając formalizmu matematycznego, przedstawiać podstawowe prawa fizyki klasycznej i kwantowej;

U02 posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych z zakresu fizyki klasycznej;

U03 potrafi opracować, opisać i przedstawić wyniki prostych eksperymentów fizycznych, symulacji komputerowych lub obliczeń teoretycznych, posiada umiejętność ilościowego szacowania i ma świadomość przybliżeń w opisie rzeczywistości;

U04 potrafi posługiwać się aparatem matematycznym i metodami numerycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych;

U05-potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie;

U10 Umie planować i realizować pracę indywidualną i w zespole oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;

Powyższe efekty uczenia wpisują się w efekty kierunkowe K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U10 na kierunku fizyka 1 stopnia.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i uznaje jej fundamentalne znaczenie;

K02 ma świadomość i zrozumienie społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności;

K03-rozumie i docenia znaczenie prawnych aspektów prowadzenia badań oraz uczciwości intelektualnej

K04 Rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy fizycznej;

Powyższe efekty uczenia wpisują się w efekty kierunkowe K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 na kierunku fizyka 1 stopnia.


Metody dydaktyczne:

metoda laboratoryjna wzbogacona metodami doświadczeń, obserwacji, dyskusji i uwieńczona wspólnym projektem polegającym na napisaniu pracy na podobieństwo publikacji naukowej.

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- doświadczeń

- giełda pomysłów

- laboratoryjna

- obserwacji

- okrągłego stołu

- projektu;

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu
- projektu

Skrócony opis:

Laboratorium zaawansowane mające na celu poznanie ciekawych aspektów głównych działów fizyki uprawianych na Wydziale a więc optyki atomowej i molekularnej, własności optycznych i spektralnych ciała stałego i biofizyki.

Pełny opis:

Studenci pracują zespołowo w zespołach 3-4 osobowych. Mają za zadanie opanowanie teoretyczne zadanego tematu, wygłoszenie referatów dotyczących zadanego tematu oraz wykonanie eksperymentów potwierdzających opanowaną teorię. Każda grupa studentów podlega ocenie dwóch profesorów - teoretyka i doświadczalnika, którzy na bieżąco doradzają i kontrolują postępy prac. Ostatecznym wynikiem projektu jest praca, której autorami są studenci danej grupy i która jest sporządzona na podobieństwo regularnej publikacji naukowej. Praca ta podlega recenzji profesorów prowadzących, po czym, po dokonaniu poprawek jest oceniana.

Literatura:

Literatura jest na bieżąco modyfikowana, w zależności od wersji obranego przez daną grupę tematu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są referaty studentów a ostateczną oceną jest ocena średnia z referatu i wyprodukowanej przez studentów pracy o charakterze publikacji naukowej.

Metoda oceniania:

- odpowiedź ustna: W01, W02, W03, W05, U01, U02, U02, U04, U05, U10, K01, K02, K03, K04

- sprawozdanie: W01, W02, W03, W05, U01, U02, U02, U04, U05, U10, K01, K02, K03, K04

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Koepke
Prowadzący grup: Roman Ciuryło, Włodzimierz Jaskólski, Czesław Koepke, Andrzej Raczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Koepke
Prowadzący grup: Iwona Gorczyńska, Włodzimierz Jaskólski, Czesław Koepke, Katarzyna Komar, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Koepke
Prowadzący grup: Evangeline Devaraj, Iwona Gorczyńska, Włodzimierz Jaskólski, Czesław Koepke, Katarzyna Komar, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Kamil Fedus, Iwona Gorczyńska, Włodzimierz Jaskólski, Katarzyna Komar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Kamil Fedus, Iwona Gorczyńska, Włodzimierz Jaskólski, Katarzyna Komar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)