Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia programowania zespołowego 2 cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PPROZESP2-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia programowania zespołowego 2 cz.1
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~grochu/ppz2
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

- umiejętność programowania strukturalnego

- podstawowa znajomość projektowania obiektowego

- umiejętność programowania w przynajmniej jednym języku obiektowym

- podstawowa znajomość obsługi systemów kontroli wersji (git)

- znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w laboratoriach – 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 15 godz.):

- przygotowanie projektu - 15


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Posiada wiedzę dotyczącą zasad pracy w zespole programistycznym (K_W06)

W2. Zna podstawowe zasady najpowszechniej stosowanych metodologii zarządzania pracą zespołu programistycznego ze szczególnym uwzględnieniem metod zwinnych (Scrum) (K_W05, K_W06)

W3. Zna podstawy użytkowania przynajmniej jednego narzędzia służącego do wersjonowania kodu i wymiany kodu w ramach zespołu programistycznego (K_W05, K_W06)

W4. Zna narzędzia raportujące błędy i wspomagające zarządzeniem projektem (K_W05, K_W06)

W5. Wie w jaki sposób przygotować specyfikację projektu informatycznego (np. analizę wymagań), zaplanować pracę zespołu (harmonogram i zarządzenie projektem) (K_W05, K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Potrafi wyszukiwać oraz prezentować niezbędne informacje potrzebne do rozwiązywania zadanych problemów informatycznych (K_U01, K_U02, K_U03)

U2 - Potrafi pracować w zespole informatycznym realizując wspólny projekt, potrafi wykorzystywać w tym celu przynajmniej jeden z systemów kontroli wersji oraz przynajmniej jedno narzędzie służące do zarządzania zespołami programistycznymi (system zgłoszeń lub system raportowania błędów) (KU_07, K_U11)

U3 - Potrafi stworzyć plan nieskomplikowanych projektów informatycznych oraz przygotować dokumentację techniczną oraz użytkową (K_U03, K_U06)

U4 - Potrafi ocenić nowe technologie, nowe narzędzia programistyczne, diagnostyczne, potrafi dokonać ich wyboru do realizacji zadanych problemów (K_U08)

U5 - Potrafi wykorzystywać właściwe narzędzia programistyczne pozwalające na realizację projektów informatycznych (K_U11)

U6. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań dla zespołu programistycznego pracującego nad prostym projektem informatycznym (K_U10)

U7. Potrafi w stopniu podstawowym oszacować nakład pracy oraz czas realizacji zadań informatycznych, potrafi określić wartość tych zadań (K_U06, K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, dążąc do realizacji praktycznego projektu informatycznego (K_K06)

K2 - Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K04)

K3 - Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze programistyczno-wdrożeniowym (K_K04)

Metody dydaktyczne:

- praca w grupie

- metoda projektu

- prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności pracy w zespole programistycznym oraz praktyczne zapoznanie się z procesem wytwarzania kompletnego systemu informatycznego.

W ramach pracowni studenci, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, pracują nad wykonaniem przydzielonego im projektu.

Zajęcia dają sposobność do praktycznego zetknięcia się z problemami przed jakimi stają pracownicy firm informatycznych. Główny nacisk kładziony jest na skuteczną organizację pracy zespołu, właściwy podział kompetencji wewnątrz zespołów i przydział zadań dla poszczególnych członków zespołu, przygotowanie i realizację harmonogramu.

Pełny opis:

W ramach pracowni studenci realizują projekt informatyczny pracując w kilkuosobowych (od 3 do 5 osób) zespołach.

Podział na zespoły oraz tematyka projektów jest uzgodniona z prowadzącym zajęcia. Projekty realizowane są w sposób przyrostowy z wykorzystaniem narzędzi wspierających pracę zespołów programistycznych takich jak systemy kontroli wersji (np. git) i systemy zarządzania projektami (np. trac, TFS lub GitHub).

Główne zadania przed jakimi stają zespoły:

- podział zespołu ze względu na pełnione funkcje (w zależności od specyfiki projektu członkowie mogą pełnić równe role w projekcie, np: kierownik, programista, webmaster, grafik, sekretarz, itp.)

- podział projektu na etapy i zadania, przydział poszczególnych zadań członkom zespołu

- ocena priorytetów zadań i szacowanie czasu wykonalności zadań

- wybór narzędzi programistycznych i technologii potrzebnych do wykonania zadania

- przygotowanie harmonogramu wykonania zadań

- opracowanie architektury i specyfikacji systemu

- przygotowanie strony WWW zawierającej informacje o projekcie, zespole i postępach w pracy

- implementacja programu zgodnie z ustaloną wcześniej specyfikacją

- przygotowanie dokumentacji użytkowej i technicznej aplikacji

- przygotowanie raportu podsumowującego wykonanie zadań przez poszczególnych członków zespołu

- prezentacja wytworzonego produktu

W czasie zajęć studenci relacjonują postępy w pracy nad projektem, przedstawiają problemy napotykane na kolejnych etapach projektowania i tworzenia aplikacji oraz

prezentują narzędzia i technologie używane podczas realizacji poszczególnych zadań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ian Sommerville, Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Dobór pozostałej literatury uzależniony jest od tematyki poszczególnych projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę wystawia prowadzący zajęcia, uwzględniając:

- jakość wykonania projektu, zarówno działającej aplikacji ale również dołączonej dokumentacji technicznej i użytkowej, strony WWW projektu, formy prezentacji projektu, zastosowanych rozwiązań algorytmicznych i technicznych (efekty W5, U4, U5, K3,)

- zespołowość pracy, przebieg współpracy, podział zadań i pełnionych funkcji w zespołach, efektywność komunikacji w zespole (efekty W1, W2, W4, U2, U6, U7, K2)

- przygotowanie planu projektu, analizy wymagań, specyfikacji zadań i późniejszej zgodności z gotowym projektem (efekty W5, U3, U6, U7)

- terminowe wykonywanie poszczególnych zadań harmonogramu (efekty U7, K2, K3)

- poprawność doboru narzędzi programistycznych, technologii informatycznych potrzebnych do realizacji projektu (efekty W3, W4, U4, U5)

- umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy na temat narzędzi i technologii wykorzystywanych w projekcie (efekty U1)

Kryteria oceniania:

zaliczenie laboratorium na ocenę na podstawie:

- projektu zaliczeniowego realizowanego w zespole ,

- dokumentacji dołączonej do projektu (specyfikacja, harmonogram, dokumentacja projektowa, dokumentacja użytkowa, itp. )

- końcowa prezentacji gotowego projektu oraz prezentacji postępów prac w czasie realizacji projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grochowski
Prowadzący grup: Michał Joachimiak, Tomasz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grochowski
Prowadzący grup: Michał Joachimiak, Tomasz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grochowski
Prowadzący grup: Michał Joachimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)