Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PPRZED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy przedsiębiorczości na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godz. wykładu; 15 godz. ćwiczeń,

praca własna studenta 30 godzin - przygotowanie do ćwiczeń, przygotowanie prezentacji oraz przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego


Łącznie 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

WYKŁAD

INFORMATYKA STOSOWANA

W1 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i posiada podstawową wiedzę dot. zarządzania firmą i prowadzenia działalności gospodarczej - K_W13 dla ISs1

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

W2 - student posiada podstawową wiedzę dot. zarządzania firmą i zsad funkcjonowania ospodarki rynkowej - K_W14 dla AiRs1

W3 - student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości - K_W15 dla AiRs1

ASTRONOMIA

W4 - student zna ogolne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości - K_W13 dla As1

FIZYKA

W5 - student zna ogolne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości - K_W10 dla Fs1

FIZYKA TECHNICZNA

W6 - student zna uwarunkowania prawne związane z działalnością gospodarczą - K_W11 dla FTs1

W7 - student zna zasady organizacji indywidualnej przedsiębiorczości - K_W12 dla FTs1

Efekty uczenia się - umiejętności:

WYKŁAD i ĆWICZENIA

INFORMATYKA STOSOWANA

U1 - student potrafi pozyskać informacje z systemów informacji prawnej - K_U04 dla ISs1

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

U2 - student potrafi pozyskać informacje z systemów informacji prawnej - K_U14 dla AiRs1

ASTRONOMIA

U3 - student potrafi pozyskać i aktualizować informacje pozyskiwane z systemów informacji prawnej - K_U11 dla As1

FIZYKA

U4 - student potrafi pozyskać informacje z systemów informacji prawnej - K_U05dla Fs1

FIZYKA TECHNICZNA

U5 - student potrafi pozyskać informacje z systemów informacji prawnej - K_U03 dla FTs1

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

ĆWICZENIA

INFORMATYKA STOSOWANA

K1 - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K05 dla ISs1

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

K2 - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07 dla AiRs1

ASTRONOMIA

K3 - studentpotrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K05 dla As1

FIZYKA

K4 - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K05 dla Fs1

FIZYKA TECHNICZNA

K5 - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K06 dla FTs1

Metody dydaktyczne:

Wykład

Wykład konwencjonalny i problemowy ilustrowany prezentacją multimedialną


Ćwiczenia

Studia przypadków oraz metody ćwiczeniowe (referaty/prezentacje projektów, udział w dyskusji i aktywność podczas zajęć)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom istoty przedsiębiorczości, jej uwarunkowań i wpływu na gospodarkę oraz przekazanie informacji dot. tworzenia podmiotów gospodarczych.

Wykłady mają na celu wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę oraz kompetencje z zakresu planowania kariery zawodowej w systemie gospodarczym. Ćwiczenia dotyczą praktycznych aspektów uruchamiania własnej działalności gospodarczej i zarządzania jej rozwojem ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zawodowej dla kierunków kształcenia na WFAiIS.

Pełny opis:

WYKŁAD (15 godzin):

1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – wprowadzenie i podstawowe pojęcia (przedsiębiorczość jako: cecha; jako określony rodzaj działania (zachowania), działalność czy aktywność jednostki lub grupy ludzi; jako zjawisko społeczno-gospodarcze; swoboda działalności gospodarczej w Polsce i UE, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma jako pojęcia kodeksu cywilnego); KONSTYTUCJA BIZNESU (co zawiera nowy pakiet ustaw i jakie najważniejsze zmiany wnosi)

2. FORMY działalności gospodarczej w Polsce i podstawy prawa spółek (cechy charakterystyczne, wady i zalety, czym się kierować przy wyborze poszczególnych form)

3. WARUNKI PODJĘCIA I PROWADZENIA działalności gospodarczej w Polsce (procedura podjęcia działalności indywidualnej – ewidencja w CEiDG i rejestracja spółek handlowych w KRS, wybór formy opodatkowania, składki na ubezpieczenia społeczne i inne obowiązki przedsiębiorcy)

4. PODSTAWY PRAWA PRACY (warunki zatrudnienia pracowników na podstawie UMOWY O PRACĘ, różnice pomiędzy umową o pracę a UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMI)

ĆWICZENIA (15 godzin):

1. Poszukiwanie pomysłu na biznes: źródła pomysłów na biznes, ocena pomysłu na biznes 2 godziny

2. Zakładanie własnego przedsiębiorstwa w praktyce: źródła finansowania, formy działalności gospodarczej, wybór nazwy firmy, formy opodatkowania, rejestracja firmy 2 godziny

3. Biznesplan – podstawy teoretyczne: istota biznesplanu, cel i funkcje biznesplanu, formy i rodzaje biznesplanu, odbiorcy biznesplanu 2 godziny

4. Konstrukcja i struktura biznesplanu: Streszczenie, Charakterystyka przedsiębiorstwa, Charakterystyka produktu/usługi, Analiza rynku, Analiza SWOT i TOWS, Cele przedsiębiorstwa, Plan marketingowy / strategia marketingowa, Plan działalności operacyjnej, Plan organizacji i zarządzania, Plan zatrudnienia, Harmonogram głównych zamierzeń, Plan finansowy / analiza finansowa, Załączniki 3 godziny

5. Prezentacje biznesplanów 6 godzin

Literatura:

Podstawowa:

K. Zięba, Przedsiębiorczość,CeDeWu, Warszawa 2016.

T. Piecuch, Przedsiębiorczość – podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, 2013 i nast.

Uzupełniająca:

dostęp do wskazanych aktów prawnych poprzez systemy informacji prawnej Lex i Legalis (dostęp przez czytelnię online Biblioteki Uniwersyteckiej)

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2 W3, W4, W5, W6, W7 – kolokwium pisemne ++

U1, U2, U3, U4, U5 – kolokwium pisemne ++;studia przypadków, referaty/prezentacje projektów +, udział w dyskusji (aktywność podczas zajęć ćwiczeniowych)+

K1, K2, K3, K4, K5 – studia przypadków, referaty/prezentacje projektów ++, udział w dyskusji (aktywność podczas zajęć ćwiczeniowych)+

WYKŁAD: Egzamin pisemny - 5 pytań do opisania, za każde pytanie 3 p. łacznie 15 punktów maksymalnie, ocena w zależności od uzyskanej punktacji: 15-14,5 p.– bdb; 14 -13,5 p. – db+; 13-12,5 p. – db; 12-11,5 p. – dst+, 11-10 punktów – dst.

ĆWICZENIA: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu: napisanie oraz zaprezentowanie biznesplanu

Kryteria oceniania:

ndst - do 50 %

dst - 51-60 %

dst plus – 61-70 %

db – 71-80 %

db plus – 81-90 %

bdb - od 91 %

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zysnarska
Prowadzący grup: Andrzej Anszperger, Ewa Zysnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zysnarska
Prowadzący grup: Ewa Zysnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aranka Ignasiak-Szulc
Prowadzący grup: Tomasz Grodzicki, Aranka Ignasiak-Szulc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

jak wyżej (zob. podstawowe informacje dla przedmiotu)

Pełny opis:

jak wyżej (zob. podstawowe informacje dla przedmiotu)

Literatura:

jak wyżej (zob. podstawowe informacje dla przedmiotu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kola-Bezka
Prowadzący grup: Tomasz Grodzicki, Maria Kola-Bezka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

jak wyżej (zob. podstawowe informacje dla przedmiotu)

Pełny opis:

jak wyżej (zob. podstawowe informacje dla przedmiotu)

Literatura:

K. Zięba, Przedsiębiorczość,CeDeWu, Warszawa 2016.

T. Piecuch, Przedsiębiorczość – podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013.

P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić własna firmę, CeDeWu, 2010.

A. Francik, J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą - Teoria i praktyka, C. H. Beck, 2009.

H. Godlewska-Majkowska (red.), Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.

J. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.

M. Wirkus (red.), Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne, Difin, Warszawa 2013.

M. Pawlak, Zarządzanie projektami, WN PWN, Warszawa 2014.

A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, WN PWN, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018, poz. 646 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.

Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 wykład i ćwiczenia z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi:

- wykład: MS Teams i platforma Moodle,

- ćwiczenia: YouTube, Moodle, Skype, MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.