Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRACINŻ-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia inżynierska
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma rozeznanie w obecnym stanie oraz najnowszych kierunkach rozwoju związanych z tematyka pracy inżynierskiej (K_W10 dla AiR, K_W06 dla IS )

W2: Zna podstawowe przepisy prawne i normy etyczne związane z działalnością inżyniera (K_W13 dla AiR, KW_12 dla IS)

W3: Orientuje się w powiązaniach fizyki z niektórymi obszarami nauki, przydatnych do formułowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich (K_W02 dla FT)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej, integrować je, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski (K_U01 dla AiR, KU_03 dla FT, KU_04 dla IS)

U2: Posługuje się podstawowym oprogramowaniem ( MS Office, Open Office) do prezentacji wyników i analizy danych (K_U02 dla AiR, KU_07 dla FT)

U3: Jest przygotowany do samokształcenia się (KU_03 dla AiR)

U4: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów (KU_04 dla AiR, KU_08 dla FT, KU_05 dla IS)

U5: Potrafi opracować dokumentację z realizacji zadania inżynierskiego i przygotować opis wyników realizacji tego zadania (KU_05 dla AiR)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość ograniczoności swojej wiedzy w zakresu odbywanego kierunku studiów (K_K01 dla AiR, FT, K_K06 dla IS)

K2: Ma świadomość i zrozumienie społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności, jest świadomy problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej (K_K03 dla AiR, K_K02 dla FT, K_K01 dla IS)


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

-doświadczeń,

- laboratoryjna,

- obserwacji,

- projektu.


Spotkania indywidualne z prowadzącym (promotorem pracy inżynierskiej).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Studenci pracują nad tematem pracy inżynierskiej pod opieką swoich promotorów

Pełny opis:

Realizacja pracy inżynierskiej powinna bazować na wiedzy i umiejętnościach zdobytych na wcześniejszych latach studiów oraz umożliwiać zapoznanie się z wybranym tematem i/lub technologią powiązanych z kierunkiem studiów. Tematem pracy jest rozwiązanie problemu technicznego. Student powinien, w uzgodnieniu ze swoim opiekunem pracy dyplomowej, zidentyfikować problem a także dokonać analizy znanych rozwiązań, dostępnych narzędzi i innych aspektów niezbędnych do realizacji pracy.

Prowadzący pracownię pomaga studentowi w zrozumieniu tematu pracy, zdefiniowaniu sposobu i planu jej realizacji a następnie nadzoruje postępy.

Literatura:

Zależna od tematyki pracy inżynierskiej.

Materiały dotyczące pisania pracy dyplomowej znajdują się w Moodl'u:

https://moodle7.fizyka.umk.pl/enrol/instances.php?id=239, hasło: pracownia inżynierska

Metody i kryteria oceniania:

Ocena postępów w realizacji pracy inżynierskiej. Student zostaje oceniony z zastosowaniem standardowej skali ocen.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Dariusz Dziczek, Krystian Erwiński, Robert Frankowski, Krzysztof Grąbczewski, Marek Grochowski, Sławomir Grzelak, Marcin Iwanowski, Norbert Jankowski, Grzegorz Karwasz, Andrzej Kędziorski, Jacek Kobus, Katarzyna Komar, Sławomir Mandra, Jacek Matulewski, Seweryn Morawiec, Łukasz Niewiara, Marcin Paprocki, Michał Pierzchalski, Tomasz Piotrowski, Mariusz Piwiński, Jakub Rydzewski, Karolina Słowik, Oleksandr Sokolov, Maciej Szkulmowski, Tomasz Tarczewski, Paweł Tecmer, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Kamil Fedus, Krzysztof Grąbczewski, Marek Grochowski, Marcin Iwanowski, Gabriel Karasek, Grzegorz Karwasz, Marcin Kowalski, Michał Makowski, Sławomir Mandra, Jacek Matulewski, Sebastian Meszyński, Łukasz Niewiara, Dawid Piątkowski, Michał Pierzchalski, Przemysław Płóciennik, Oleksandr Sokolov, Marcin Szalkowski, Tomasz Tarczewski, Piotr Wcisło, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak
Prowadzący grup: Katharina Boguslawski, Krystian Erwiński, Krzysztof Grąbczewski, Marek Grochowski, Sławomir Grzelak, Jacek Kobus, Sławomir Mandra, Jacek Matulewski, Sebastian Meszyński, Michał Pawlak, Dawid Piątkowski, Michał Pierzchalski, Karol Strzałkowski, Robert Surus, Rafał Szczepański, Tomasz Tarczewski, Paweł Tecmer, Mateusz Tejer, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)