Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRACLIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30,

w tym 30 godzin konsultacji z promotorem pracy licencjackiej


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie rolę eksperymentu fizycznego, metod teoretycznych oraz symulacji komputerowych w metodologii badań naukowych; ma świadomość ograniczeń technologicznych, aparaturowych i metodologicznych w badaniach naukowych, posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w tematyce pracy licencjackiej - K_W01 i K_W02 dla fizyki

W2: zna podstawowe prawa fizyki klasycznej i kwantowej, posiada wiedzę o podstawowych składnikach materii i rodzajach podstawowych oddziaływań między nimi, zna zjawiska astronomiczne i prawa nimi rządzące - K_W05 dla fizyki

W3: zna wybrane elementy warsztatu naukowego (efekt kierunkowy K_W08)- astronomiaEfekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada umiejętności wykonywania pomiarów, symulacji komputerowych lub obliczeń teoretycznych niezbędnych do wykonania pracy licencjackiej; potrafi opracować, opisać i przedstawić ich wyniki - K_U01 – K_U04 - fizyka

U2: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie - K_U05- fizyka

U3: potrafi zredagować rozprawę naukową (efekt kierunkowy K_U06, K_U07, K_U08, K_U12)-astronomiaEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia – K_K01,

K2: rozumie i docenia znaczenie prawnych aspektów prowadzenia badań oraz uczciwości intelektualnej – K_K03, - fizyka

K3: ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związanej z pracą zespołową – K_K02-fizyka

K4: rozumie znaczenie rzetelnego opracowania naukowego (efekt kierunkowy K_K01, K_K02, K_K03)- astronomia


Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Studenci pracują nad tematem pracy licencjackiej pod opieką swoich promotorów

Pełny opis:

Studenci pracują nad tematem pracy licencjackiej pod opieką swoich promotorów, a następnie przygotowują opis uzyskanych wyników jako pracę licencjacką. Praca licencjacka musi spełniać warunki podane na stronie:

https://www.fizyka.umk.pl/student/prace-dyplomowe/

Literatura:

Literatura związana z tematyka pracy

Metody i kryteria oceniania:

Student zostaje oceniony z zastosowaniem standardowej skali ocen.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter, Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Jacek Jurkowski, Agata Karska, Czesław Koepke, Piotr Kolenderski, Andrzej Niedzielski, Toma Tomov, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter, Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter, Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Marcin Gawroński, Krzysztof Gęsicki, Justyna Grzelak, Maciej Koprowski, Gracjan Maciejewski, Dawid Piątkowski, Jakub Rydzewski, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Winicjusz Drozdowski, Krzysztof Gęsicki, Krzysztof Goździewski, Jacek Jurkowski, Łukasz Kłosowski, Magdalena Kunert-Bajraszewska, Gracjan Maciejewski, Jakub Rydzewski, Marcin Witkowski, Marcin Witkowski, Piotr Żuchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska, Krzysztof Gęsicki, Łukasz Kłosowski, Gracjan Maciejewski, Piotr Wcisło, Marcin Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska, Krzysztof Gęsicki, Łukasz Kłosowski, Gracjan Maciejewski, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)