Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka nauczycielska (Praktyka metodyczna w szkole)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRAKTNAUCZ-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Praktyka nauczycielska (Praktyka metodyczna w szkole)
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student pragnący odbyć praktykę przedmiotowo-metodyczną w szkole ponadpodstawowej powinien mieć zaliczone przedmioty: dydaktyka fizyki (wykład), dydaktyka fizyki (ćwiczenia), pracownia dydaktyki fizyki (laboratorium), podstawy dydaktyki (wykład).


Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 60 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS.


Praktyka przedmiotowo-metodyczna z fizyk w szkole ponadpodstawowej.


Na 60h praktyki w szkole składa się:


(A) Praca studenta w szkole (potwierdzona w dzienniczku praktyk):

1. Prowadzenie lekcji fizyki = 25 godz.

2. Obserwacja lekcji = 20 godz.

3. Sprawdzanie zeszytów uczniowskich i sprawdzianów, konsultacje z nauczycielem, udział w radzie pedagogicznej = 5 godz.


(B) Praca studenta poza szkołą:

1. Przygotowanie do lekcji, pisanie konspektów, wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowanie dokumentacji z praktyki itp. = 10 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Student posiada wiedzę z zakresu dydaktyki fizyki i stosuje ją w praktyce szkolnej.


W02: Student zna i rozumie dokumentację dydaktyczną prowadzoną przez nauczyciela.


W03: Student zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły.


Wymienione efekty realizują szczegółowe efekty kształcenia D.2/E.2.W1, D.2/E.2.W2 oraz D.2/E.2.W3 wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela - punkt III, podpunkt 2 D2/E2 - Praktyki zawodowe)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi obserwować lekcje prowadzone przez innego nauczyciela.

U02: Posługuje się w praktyce szkolnej wiedzą z zakresu dydaktyki fizyki, pedagogiki, psychologii w celu dobierania właściwej strategii realizowania zadań dydaktycznych w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

U03: Właściwie dobiera i wykorzystuje dostępne materiały, metody, środki dydaktyczne oraz stosuje nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

U04: Analizuje własne działania i posiada umiejętność autoewaluacji.


Wymienione efekty realizują szczegółowe efekty kształcenia D.2/E.2.U1, D.2/E.2.U2, D.2/E.2.U3 wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela - punkt III, podpunkt 2 D2/E2 - Praktyki zawodowe)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Posiada umiejętność nawiązywania kontaktów z uczniami oraz gronem pedagogicznym.


K02: Potrafi pracować w zespole i umiejętnie współpracuje z gronem pedagogicznym, jest kreatywny w swoich działaniach.


K03: Posiada kompetencje w zakresie oceniania uczniów


Wymienione efekty realizują szczegółowe efekty kształcenia D.2/E.2.K1 wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela - punkt III, podpunkt 2 D2/E2 - Praktyki zawodowe)


Metody dydaktyczne:

Praca własna studenta w szkole i w domu (przygotowanie lekcji itp.).

Skrócony opis:

Studencka praktyka przedmiotowo-metodyczna stanowi integralną część kształcenia nauczycielskiego studentów, którzy zamierzają uzyskać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki. Celem praktyki jest praktyczne poznanie przez studenta pracy nauczyciela fizyki oraz działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

Pełny opis:

1. Student odbywający praktykę przedmiotowo – metodyczną w szkole ponadpodstawowej zobowiązany jest do prowadzenia różnych form pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Działalność dydaktyczno – wychowawcza praktykanta obejmuje wymiar pracy nauczyciela – opiekuna praktyki. Jeżeli nauczyciel pracuje w niepełnym wymiarze godzin (np. na ½ etatu), praktykę należy odbyć u dwóch nauczycieli tak, aby liczba godzin praktyki wynosiła 60.

3. W czasie praktyki student zobowiązany jest do następujących czynności:

• Obserwacji lekcji prowadzonych przez opiekuna praktyki (razem 20 godz.).

• Prowadzenia notatek z obserwowanych lekcji.

• Asystentury.

• Prowadzenia lekcji (razem 25 godz.).

• Opracowania minimum 10 konspektów lekcji, które mają być przez studenta przeprowadzone.

• Poprawiania zeszytów uczniowskich lub zeszytów ćwiczeń przynajmniej w dwóch klasach.

• Przygotowania, przeprowadzenia, poprawienia i oceny sprawdzianów oraz analizy wyników w dwóch równoległych klasach.

• Samodzielnego wykonania pomocy dydaktycznej uzgodnionej z nauczycielem - opiekunem.

• Pełnienia dyżurów w okresie ich wykonywania przez nauczyciela opiekuna praktyki.

• Uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych, zebraniach rad rodziców, imprezach okolicznościowych.

• Czas pracy studenta w szkole (5 godz.) obejmuje także sprawdzanie zeszytów i sprawdzianów z możliwością jednak wykonywania tych czynności w domu, jeżeli nie ma na to warunków w szkole.

• Czas pracy studenta w domu (10 godz.) obejmuje przygotowanie do lekcji, pisanie konspektów, wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowanie dokumentacji z praktyki.

W okresie obowiązywania systemu nauczania zdalnego powyższe warunki mogą ulec modyfikacji i zmianie w indywidualnych przypadkach z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

W01: Opinia szkolnego opiekuna o przebiegu praktyki i konspekty z przeprowadzonych lekcji.

W02: Opinia szkolnego opiekuna o przebiegu praktyki.

W03: Opinia szkolnego opiekuna o przebiegu praktyki.

U01: Notatki z obserwowanych lekcji (wg przygotowanego formularza)

U02: Opinia szkolnego opiekuna o przebiegu praktyki.

U03: Opinia szkolnego opiekuna o przebiegu praktyki.

U04: Rozmowa ze studentem podczas zaliczenia praktyki na WFAiIS.

K01: Opinia szkolnego opiekuna o przebiegu praktyki

K02: Opinia szkolnego opiekuna o przebiegu praktyki

K03: Opinia szkolnego opiekuna o przebiegu praktyki

Kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia w USOS-ie (zaliczenie bez oceny) jest przedstawienie przez studenta w terminie 7 dni od zakończenia praktyki opiekunowi dydaktycznemu praktyk Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK następującej dokumentacji:

• Poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawierający: potwierdzenie szkoły i opiekuna praktyki, wypełnione karty pracy,

• Pozytywną opinię opiekuna praktyki o przebiegu praktyki przedmiotowo-metodycznej.

• 5 wybranych sprawozdań z obserwowanych lekcji.

• 10 wybranych konspektów z przeprowadzonych przez studenta lekcji.

W przypadku przerwania praktyki ze względów losowych praktykanta, o jej zaliczeniu decyduje opiekun dydaktyczny praktyk Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Fedus
Prowadzący grup: Kamil Fedus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Fedus
Prowadzący grup: Kamil Fedus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.