Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie systemów automatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PROSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów automatyki
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość materiału z zakresu Podstaw Automatyki i Teorii Sterowania, a także Analizy Matematycznej, Algebry i Metod Numerycznych.


Znajomość podstaw elektrotechniki i elektroniki oraz rysunku technicznego.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w wykładzie 15 godz.

- udział w laboratorium 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 50 godz.):

- przygotowanie do wykładu 10 godz.

- przygotowanie do laboratorium 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu 10 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów 15 godz.


Łącznie: 80 godz. (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W01 – zna definicję oraz zalety i wady układu ze sprzężeniem zwrotnym

W02 – zna metody częstotliwościowe projektowania układów automatyki z regulatorem PID

W03 – zna ograniczenia metod częstotliwościowych projektowania układów automatyki

W04 – zna metody projektowania układów automatyki – predyktor Smith’a, zasada modelu wewnętrznego, regulacja kaskadowa

W05 – ma podstawową wiedzę o metodach wielomianowych projektowania układów automatyki

W06 - ma podstawową wiedzę o modelowaniu i symulacji układów automatyki

W07 - ma wiedzę z zakresu zasad wykonywania dokumentacji elektrycznej


Efekty przedmiotowe W01-W06 realizują efekty kierunkowe:

K_W01, K_W04, K_W07, K_W10 dla AiR

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 – potrafi zaprojektować prosty układ z regulatorem PID wykorzystując charakterystyki częstotliwościowe

U02 - potrafi zaprojektować prosty układ automatyki metodami wielomianowymi

U03 - potrafi zaprojektować predyktor Smith’a

U04 – potrafi wskazać ograniczenia zaprojektowanego układu

U05 - potrafi zaprojektować prosty układ z wykorzystanie zasady modelu wewnętrznego

U06 – potrafi zaprojektować prosty układ kaskadowy

U07 – rozumie potrzebę dalszego rozwijania wiedzy z dziedziny automatyki i potrafi zaplanować jej dalsze rozwijanie

U08 - potrafi, wykorzystując środowiska Eplan, wykonać dokumentację elektryczną (schemat, wykaz materiałów, zestawienia, plany połączeń, itp.)Efekty przedmiotowe U01- U06 realizują efekty kierunkowe:

K_U12, K_U13 dla AiR,


Efekt przedmiotowy U07 realizuje efekt kierunkowy:

K_U15 dla AiR


Efekt przedmiotowy U08 realizuje efekt kierunkowy: K_U05 dla AiR

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – jest świadomy ograniczeń przekazanej wiedzy na temat metod projektowania układów automatyki


Efekt kierunkowy K01 realizuje efekt przedmiotowy

K_K01 dla AiR


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami projektowania układów sterowania procesami ciągłymi

Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia technik sterowania ze sprzężeniem zwrotnym i regulatorem PID oraz jego modyfikacjami.

Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia innych technik sterowania ze sprzężeniem zwrotnym od wyjścia - zasada modelu wewnętrznego, predyktor Smith'a, regulacja kaskadowa itp.

Celem laboratorium jest zapoznanie studenta z zasadami wykonywania dokumentacji elektrycznej dla systemów automatyki przy wykorzystaniu środowiska Eplan. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci realizują przykładowe dokumentacje elektryczne wybranych urządzeń.

Pełny opis:

Wykład:

Projektowanie systemów sterowania – podstawowe pojęcia i właściwości.

Układ ze sprzężeniem zwrotnym - przypomnienie

Klasyczny regulator PID

Bardziej współczesny PID

Predyktor Smith’a

Ograniczenia projektowania układów o jednym wejściu i jednym wyjściu (SISO)

Ograniczenia metod czestotliwościowych

Zasada modelu wewnętrznego

Sterowanie ze sprzężeniem do przodu (feedforward)

Sterowanie kaskadowe

Laboratorium:

Wprowadzenie do środowiska Eplan, zakładanie i organizacja projektu.

Rysowanie schematów elektrycznych zgodnych z IEC.

Tworzenie powiązań, przypisywanie artykułów, generowanie zestawień.

Edycja słownika, modyfikacja formularzy, edycja bibliotek symboli i artykułów.

Wykonanie dokumentacji elektrycznej szafy sterowniczej dla wybranej maszyny/urządzenia.

Literatura:

G. Goodwin, S. Graebe, M. Salgado - Control systems design, Prentice Hall, 2001

A. Dębowski - Automatyka. Technika regulacji, Wydawnictwo WNT, 2017

H.Markiewicz, Instalacje elektryczne, WNT 2002.

Eplan Electric P8 – Podręcznik dla początkujących, 2009

Wybrane normy: PN-EN 60364

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin pisemny: weryfikacja W01-W06

Kryteria oceniania:

Egzamin pisemny sprawdzający efekty kształcenia z obszaru wiedzy:

co najmniej 51% punktów na ocenę dostateczną

61% na ocenę dostateczną plus

71% na ocenę dobrą,

81% na ocenę dobrą plus

91% na ocenę bardzo dobrą.

Kolokwium na laboratorium: weryfikacja efektów U04, U7, U8

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium :

ndst - <50 %

dst - 51%

dst plus - 61%

db - 71%

db plus- 81%

bdb- 91%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzieliński
Prowadzący grup: Andrzej Dzieliński, Marcin Gahbler, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzieliński
Prowadzący grup: Andrzej Dzieliński, Marcin Gahbler, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzieliński
Prowadzący grup: Andrzej Dzieliński, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami projektowania układów sterowania procesami ciągłymi

Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia technik sterowania ze sprzężeniem zwrotnym i regulatorem PID oraz jego modyfikacjami.

Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia innych technik sterowania ze sprzężeniem zwrotnym od wyjścia - zasada modelu wewnętrznego, predyktor Smith'a, regulacja kaskadowa itp.

Celem laboratorium jest zapoznanie studenta z zasadami wykonywania dokumentacji elektrycznej dla systemów automatyki przy wykorzystaniu środowiska Eplan. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci realizują przykładowe dokumentacje elektryczne wybranych urządzeń.

Pełny opis:

Wykład:

Projektowanie systemów sterowania – podstawowe pojęcia i właściwości.

Układ ze sprzężeniem zwrotnym - przypomnienie

Klasyczny regulator PID

Bardziej współczesny PID

Predyktor Smith’a

Ograniczenia projektowania układów o jednym wejściu i jednym wyjściu (SISO)

Ograniczenia metod czestotliwościowych

Zasada modelu wewnętrznego

Sterowanie ze sprzężeniem do przodu (feedforward)

Sterowanie kaskadowe

Laboratorium:

Wprowadzenie do środowiska Eplan, zakładanie i organizacja projektu.

Rysowanie schematów elektrycznych zgodnych z IEC.

Tworzenie powiązań, przypisywanie artykułów, generowanie zestawień.

Edycja słownika, modyfikacja formularzy, edycja bibliotek symboli i artykułów.

Wykonanie dokumentacji elektrycznej szafy sterowniczej dla wybranej maszyny/urządzenia.

Literatura:

G. Goodwin, S. Graebe, M. Salgado - Control systems design, Prentice Hall, 2001

A. Dębowski - Automatyka. Technika regulacji, Wydawnictwo WNT, 2017

H.Markiewicz, Instalacje elektryczne, WNT 2002.

Eplan Electric P8 – Podręcznik dla początkujących, 2009

Wybrane normy: PN-EN 60364

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)