Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PROSINŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium inżynierskie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

- 22 godziny z udziałem nauczyciela (20 godzin seminarium i 2 godziny konsultacji),

- 53 godzin pracy własnej nad przygotowaniem referatów, prezentacji i prac pisemnych


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student posiada wiedzę kierunkową w zakresie szczególnych, prezentowanych na proseminarium zagadnień technicznych, inżynierskich (K_W01 - K_W11 dla AiR, K_W01 - K_W09 dla FT, K_W01 - K_W11 dla IS).


Wyjaśnienia skrótów: AiR - automatyka i robotyka, FT - fizyka techniczna, IS - informatyka stosowana.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student potrafi wyszukiwać informacje w polskiej i obcej - zwłaszcza anglojęzycznej - literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (K_U01, K_U04 dla AiR, K_U03, K_U10 dla FT; K_U04, K_U05 dla IS),

U2 - potrafi przygotować prezentację i przedstawić w sposób popularny osiągnięcia techniczne i technologiczne (K_U02, K_U06 dla AiR, K_U06 dla FT)

U3 - rozumie i akceptuje konieczność systematycznej pracy i dotrzymywania terminów (K_U16 dla AiR, K_U14 dla FT, K_U24 dla IS)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student dąży do poszerzenia własnej wiedzy, potrafi formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia nowego tematu (K_K01, K_K02 dla AiR, K_K01 dla FT, K_K06 dla IS),

K2 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy technicznej, inżynierskiej (K_K03, K_K05 dla AiR, K_K02, K_K03 dla FT, K_K04 dla IS),

K3 - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w swoich działaniach (K_K04 dla AiR, K_K05 dla FT, K_K02 dla IS)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca – referatu i seminaryjna


Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na wygłaszaniu przygotowywanych samodzielnie dwóch trzydziestominutowych referatów o tematyce technicznej z wykorzystaniem środków multimedialnych: pierwszy na dowolny temat wybrany przez studenta, drugi na temat zadany przez nauczyciela prowadzącego proseminarium. Po wygłoszeniu referatu następuje dyskusja.

Prowadzący określa liczbę prac pisemnych w języku polskim, ich format oraz terminy oddania prac. Ocenie podlegają wszystkie te elementy: referat, praca pisemna, udział w dyskusji.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności przygotowywania prezentacji i publicznego wygłaszania ustnych referatów na zadany temat. Szczególną uwagę poświęca się formalnej konstrukcji wystąpienia, zachowaniu wyznaczonego czasu, umiejętności skupienia uwagi słuchaczy, właściwego podsumowania. Drugim elementem jest praca pisemna na ten sam temat, co jedno z wystąpień. Praca musi mieć logiczną konstrukcję, zawierać precyzyjne i oryginalne sformułowania oraz poprawne cytowania źródeł. Ważny udział w zajęciach ma dyskusja wszystkich uczestników po każdym wykładzie. Poświęca się jej odpowiednio dużo czasu. W pierwszej kolejności ma miejsce dyskusja merytoryczna, nad przedstawionym w referacie materiałem, następnie - krytyczna, nad formalnymi i technicznymi aspektami wystąpienia.

Termin składania deklaracji tematu pracy inżynierskiej przez studentów ostatnich lat studiów inżynierskich - 15 kwietnia danego roku. Szczegóły: https://www.fizyka.umk.pl/student/prace-dyplomowe/

Literatura:

Literatura jest specyficzna dla zadawanych studentom tematów, przy czym prowadzący podaje tylko pozycję literatury, która ma stanowić "punkt zaczepienia". Ważnym elementem w przygotowaniu studentów jest samodzielne wyszukiwanie źródeł. Zaleca się korzystanie ze źródeł anglojęzycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są referaty wraz z towarzyszącymi im prezentacjami komputerowymi, praca pisemna i udział w dyskusjach. Na końcową ocenę największy wpływ mają oceny za referaty i pracę pisemną, mniejszy - udział w dyskusjach.

Ocena referatów, prezentacji i prac pisemnych weryfikuje osiągnięcie efektów W1, U1, U2, U3, K2, K3.

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza osiąganie efektów K1, K2, K3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska, Andrzej Dzieliński, Marcin Iwanowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska, Andrzej Dzieliński, Marcin Iwanowski, Jadwiga Lal-Jadziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki, Andrzej Dzieliński, Jadwiga Lal-Jadziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki, Marcin Iwanowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Sławomir Mandra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)