Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia programowania zespołowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRPROZESP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia programowania zespołowego
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h

czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do realizacji przedmiotu 60h

Efekty uczenia się - wiedza:

K1: ma ogólną wiedzę i zna podstawowe narzędzia przeznaczone do programowania zespołowego np. systemy kontroli wersji. zarządzania dokumentacją, zgłaszania błędów (K_W05)

K2: ma wiedzę z zakresu inżynierii programowania potrzebną do zaprojektowania rozwiązania dla zadanego problemu oraz technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z tego zakresu (K_W09, K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K1: potrafi sformułować zadany problem w postaci modelu matematycznego oraz przedstawić go w postaci optymalnego algorytmu (K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U10)

K2: potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski (K_U06)

K3: potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne (K_U07)

K4: w zależności od problemu, który dane grupa musi rozwiązać, konieczna jest znajomość różnych systemów operacyjnych (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi prezentować postępy w pracy nad projektem oraz zaprezentować projekt osobom nie związanym z informatyką (K_K04)

K2: potrafi krytycznie ocenić zastosowane w projekcie rozwiązanie, przedstawić dobre i złe strony wybranego rozwiązania (K_K06)

Metody dydaktyczne:

- praca w zespołach

- metoda projektu

- prezentacja, referat

- wykład informacyjny

- dyskusja, burza mózgów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

racownia Programowania Zespołowego jest przedmiotem skierowanym do studentów 3-go roku Informatyki Stosowanej.

Celem zajęć jest nabycie umiejętności związanych z pracą w zespole programistycznym oraz praktyczne zapoznanie się z procesem wytwarzania oprogramowania.

W ramach pracowni studenci, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, pracują nad wykonaniem przydzielonego im projektu.

Zajęcia dają sposobność do praktycznego zetknięcia się z problemami przed jakimi stają pracownicy firm informatycznych. Główny nacisk kładziony jest na skuteczną organizację pracy zespołu, właściwy podział kompetencji wewnątrz zespołów i przydział zadań dla poszczególnych członków zespołu, przygotowanie i realizację harmonogramu.

Pełny opis:

W ramach pracowni studenci wykonują projekt pracując w kilkuosobowych (od 3 do 5 osób) zespołach.

Podział na zespoły oraz tematyka projektów jest uzgodniona z prowadzącym zajęcia.

Każdy zespół wybiera ze swego grona kierownika, odpowiedzialnego za organizację i przebieg pracy zespołu.

Główne zadania przed jakimi stają zespoły:

- podział zespołu ze względu na pełnione funkcje (w zależności od specyfiki projektu członkowie mogą pełnić równe role w projekcie, np: kierownik, programista, webmaster, grafik, sekretarz, itp.)

- podział projektu na etapy i zadania, przydział poszczególnych zadań członkom zespołu

- wybór narzędzi programistycznych i technologii potrzebnych do wykonania zadania

- przygotowanie harmonogramu wykonania zadań

- opracowanie architektury i specyfikacji systemu

- przygotowanie strony WWW zawierającej informacje o projekcie, zespole i postępach w pracy

- implementacja programu zgodnie z ustaloną wcześniej specyfikacją

- przygotowanie dokumentacji użytkowej i technicznej aplikacji

- przygotowanie raportu podsumowującego wykonanie zadań przez poszczególnych członków zespołu

- prezentacja wytworzonego produktu

Do dyspozycji studentów na czas realizacji projektów udostępniona jest usługa Trac oraz system kontroli wersji SVN.

W czasie zajęć studenci relacjonują postępy w pracy nad projektem, przedstawiają problemy napotykane na kolejnych etapach projektowania i tworzenia aplikacji oraz

prezentują narzędzia i technologie używane podczas realizacji poszczególnych zadań.


Wymagania:

- znajomość projektowania obiektowego, umiejętność programowania w przynajmniej jednym języku obiektowym

- podstawowo znajomość obsługi systemów kontroli wersji (SVN)

- bierna znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji

Literatura:

Ian Sommerville, Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Dobór literatury uzależniony jest od tematyki poszczególnych projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot obejmuje 30 godzin laboratorium w pracowni komputerowej. Zaliczenie pracowni odbywa się na podstawie prezentacji gotowego produktu wytworzonego przez zespół. Ocenę wystawia prowadzący zajęcia uwzględniając:

- jakość wykonania projektu, zarówno działającej aplikacji ale również dokumentacji, strony WWW projektu, formy prezentacji projektu (50%)

- zespołowość pracy, przebieg współpracy, podział zadań i pełnionych funkcji w zespołach (30%)

- terminowe wykonywanie poszczególnych zadań harmonogramu (20%)

- umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy na temat narzędzi i technologii wykorzystywanych w projekcie (20%)

ndst 0-50%

dst- 50-60%

dst plus- 60-70%

db- 70-80%

db plus- 80-90%

bdb-90-100%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak
Prowadzący grup: Krzysztof Dobosz, Rafał Linowiecki, Michał Meina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Krzysztof Dobosz, Rafał Linowiecki, Michał Meina, Tomasz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki, Jacek Matulewski, Michał Meina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Michał Joachimiak, Jacek Matulewski, Michał Meina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Linowiecki
Prowadzący grup: Michał Joachimiak, Jacek Matulewski, Michał Meina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)