Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia układów analogowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRUKAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia układów analogowych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty inżynierskie do wyboru dla Fizyki Technicznej s1
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~slawg/prukan
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych elementów i obwodów elektronicznych, umiejętność obsługi oscyloskopu oraz komputera. Zrozumienie parametrów charakteryzujących elementy np. pasmo przenoszenia, wzmocnienie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 42 godz.):

- udział w zajęciach na pracowni - 42

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 45 godz.):

-wykonywanie opracowań – 30

- przygotowanie do kolejnego ćwiczenia- 15


Łącznie: 87 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna jednostki układu SI, zna elementy teorii niepewności pomiarowych w zastosowaniu do pomiarów wielkości elektrycznych – K_W03 (efekt kierunkowy Fizyka S1 i AiR S1),

W2: zna podstawy elektrotechniki i elektroniki, budowę oraz zasadę działania podstawowych elementów i układów elektronicznych; zna podstawowe układy elektroniki analogowej typu wzmacniacz operacyjny, komparator– K_W06 (efekt kierunkowy Fizyka Techniczna S1)

W3: zna podstawowe zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy K_W08 (efekt kierunkowy Fizyka S1), K_W10 (efekt kierunkowy Fizyka Techniczna S1), K_W12 (efekt kierunkowy AiR S1)

W4: ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do rozwiązywania zagadnień związanych z działaniem obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych K_W01 (efekt kierunkowy AiR S1)

W5: ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektrycznych i elektronicznych K_W08 (efekt kierunkowy AiR S1)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie– K_U05 (Fizyka S1), K_U03 (FT S1), K_U01 (efekt kierunkowy AiR S1)

U2: rozumie potrzebę dalszego kształcenia i potrafi je samodzielnie planować i realizować– K_U09 (Fizyka S1), K_U12 (FT S1), K_U15 (efekt kierunkowy AiR S1)

U3: umie samodzielnie zaprojektować i wykonać proste analogowe i cyfrowe układy elektroniczne oraz analizować ich działanie – K_U05 (FT S1)

U4: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów i systemów elektronicznych – K_U09 (efekt kierunkowy AiR S1)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i uznaje jej fundamentalne znaczenie–K_K01 ,

K2: posiada świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje- K_K02 (FT S1)

K3: potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia danego tematu - K_K02 (AiR S1)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia podzielone są na dwa bloki. W pierwszej części studenci poznają narzędzia symulacji obwodów elektronicznych, projektowania filtrów analogowych. W kolejnym bloku zostanie przeprowadzonych 10 eksperymentów z podstawowymi analogowymi obwodami elektronicznymi. Laboratorium odbywa się na sprzęcie "ASLKPRO University Kit".

Pełny opis:

W pierwszej części zajęć (12 h ćwiczeń) student poznaje program TINA do symulacji obwodów elektronicznych, FilterPro do projektowania filtrów analogowych oraz SwitcherPro do projektowania obwodów zasilających. Powyższe narzędzia będą wykorzystywane samodzielnie przed kolejnymi eksperymentami w części drugiej.

W części drugiej (30 h zajęć laboratoryjnych), odbywającej się w PMK UMK, zadaniem studenta jest wykonanie 10 eksperymentów z obwodami elektronicznymi (zestawy ASLK Pro). Wszyscy studenci wykonują kolejno następujące ćwiczenia:

1. Wpływ ujemnego sprężenia zwrotnego w układzie wzmacniacza oraz projektowania wzmacniacza instrumentalnego.

2. Dodatnie sprężenie zwrotne, układy generatorów astabilnych i monostabilnych.

3. Układy różniczkujące i całkujące.

4. Projektowanie filtrów analogowych.

5. Projektowanie filtrów przestrajanych.

6. Generatory przestrajane napięciem.

7. Pętla PLL (Phase Lock Loop).

8. Układ automatycznej kontroli wzmocnienia.

9. Konwerter DC-DC

10. Regulator napięcia LDO

Literatura:

[1] ASLK manual http://www.mikroe.com/aslk-pro/

[2] TINA Design Suite v7 The Complete Electronics Lab for Windows QUICK START MANUAL

[3] Art Kay and Tim Green, Editors Analog Engineer’s Pocket Reference; www.ti.com/analogrefguide

[4] Noty aplikacyjne do układów TL082, MPY634, DAC7821, TPS7250 dostępne na www.ti.com

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie 10 ćwiczeń. Przed każdym eksperymentem będą sprawdzane wydruki z wyników symulacji na poznanych (w pierwszej części zajęć) narzędziach. Ocena semestralna ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych (łącznie z ewentualnymi ocenami niedostatecznymi) otrzymanych przez studenta z odpowiedzi ustnych podczas realizacji ćwiczeń oraz z sporządzonych raportów.

>4.50 bardzo dobry (5.0)

4.17-4.50 dobry plus (4.5)

3.84-4.16 dobry (4.0)

3.50-3.83 dostateczny plus (3.5)

< 3.50 dostateczny (3.0)

Odpowiedzi podczas realizacji ćwiczeń weryfikują uzyskanie efektów- W1, W2,W3,W4,W5

Sporządzone raporty sprawdzają uzyskanie efektów – U1,U2,U3,U4, K1, K2, K3

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak, Jan Iwaniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak, Jan Iwaniszewski, Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak, Jan Iwaniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)