Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRZED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Przedmiot dotyczący rozwoju przedsiębiorczości
Przedmioty dotyczące obszaru nauk społecznych lub humanistycznych
Przedmioty dotyczące obszaru nauk społecznych lub humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (22 godz.):

- udział w konwersatorium (warsztatach) – 22 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (8 godz.):


- przygotowanie do konwersatoriów, korekta projektów – 8 godz.

Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości

W2: posiada wiedzę pozwalającą w ponadpodstawowy sposób pracować samodzielnie, jak i w grupie, pełniąc różnego typu role zawodowe

W3: ma wiedzę konieczną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej


efekty kierunkowe (K_W08 dla fizyki technicznej, K_W10 dla astronomii i fizyki, K_W05 dla Informatyki Stosowanej, K_W04, K_W09, K_W15 dla Automatyki i Robotyki)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań aplikacyjnych,

U2: posiada umiejętności pozwalające na efektywną pracę w grupie, także w roli lidera

U3 : potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą role w zespołach, kierować pracą zespołu


Efekt kierunkowy: K_U09 dla fizyki technicznej; K_U05 dla Informatyki Stosowanej, K_U14, K_U17 dla Automatyki i Robotyki)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

K2: przejawia kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych

K3: docenia i rozumie znaczenie prawnych i etycznych aspektów działalności gospodarczej i naukowej

K4: ma świadomość współodpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania


Efekt kierunkowy dla: K_K06 fizyki technicznej; K_K05 astronomia; K_K06 - fizyka, K_K02, K_K07 dla Informatyki Stosowanej, K_K03, K_K05, K_K06 dla Automatyki i Robotyki)

Metody dydaktyczne:

- konwersatorium w formie warsztatów

-wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- giełda pomysłów

- realizacja projektów zespołowych

- studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia prawnych i ekonomicznych uwarunkowań własnej działalności gospodarczej, a także kształtowanie postaw przedsiębiorczych poprzez pracę nad studium przypadku.

Pełny opis:

Opracowanie projektu „Moje przedsiębiorstwo”. Przedsiębiorstwo powinno działać w obszarze zawodowym zgodnym z kierunkami kształcenia. Podczas zajęć studenci w kilkuosobowych zespołach projektowych opracowują kształt funkcjonowania wymyślonego przez zespół przedsiębiorstwa (przedmiot, zakres, obszar, formę działalności), z uwzględnieniem uwarunkowań formalno-prawnych i rynkowych, przygotowują uproszczony biznes plan oraz poznają role w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

1. Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa

- Warsztat z tworzenia modelu biznesowego;

- Analiza kluczowych wartości, partnerów, działań, zasobów, relacji z klientami i kanałów dotarcia;

- Źródła przychodów i struktura kosztów;

- Symulacja prezentacji pomysłu biznesowego przed inwestorem;

Wynikiem pracy na tym etapie jest opracowany Model Biznesowy według szablonu Business Model Canvas.

2. Rejestracja działalności gospodarczej

- Formy prowadzenia działalności gospodarczej;

- Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

- FWybór formy prowadzenia ksiąg rachunkowych;

- Możliwe formy opodatkowania;

- Obowiązkowe ubezpieczenia pracodawcy i pracownika;

Wynikiem pracy na tym etapie jest opracowany wniosek rejestracyjny.

3. Finansowanie działalności gospodarczej

- Kredyty i pożyczki, w tym preferencyjne dla start-up;

- Fundusze Venture-Capital;

- Aniołowie biznesu;

- Kapitał akcjonariuszy;

- Dotacje dla start-up;

Wynikiem pracy na tym etapie jest opracowany uproszczony biznes plan.

4. Sprzedaż produktu

- Marketing i public relations;

- Nowoczesne narzędzia kontaktu z klientem;

Wynikiem pracy na tym etapie jest opracowany Profil klienta i Mapa empatii

5. Zarządzanie działalnością gospodarczą

- Odpowiedzialność Zobowiązania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym i konsumenckim;

- Odpowiedzialność wobec kontrahentów i klientów

- Odpowiedzialność wobec pracowników;

- Nowoczesne narzędzia Zzarządzanie zespołem, min. Asana, Slack, Trello;

Wynikiem pracy na tym etapie jest opracowana umowa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykonania przez zespół projektowy zadań postawionych przez prowadzącego i bieżąca weryfikacja jego wiedzy i umiejętności (W1, W2, U1, U2, K1, K2)

Wymagana obecność na 80% zajęć. (ZAL)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)