Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia zespołowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRZESP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia zespołowa
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Oczekuje się od studenta podstawowej wiedzy odpowiadającej trzeciemu rokowi kierunku fizyka techniczna, a mianowicie: znajomości podstawowych działów fizyki. Oczekuje się również pewnej biegłości w obliczeniach oraz opracowywaniu wyników doświadczeń.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 20 godz.:

- udział w pracowni – 20 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 100 godz.:

- przygotowanie do pracowni - 40 godz.

- pisanie prac - 30 godz.

- czytanie literatury - 30 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę z fizyki oraz podstawową wiedzę z wybranych obszarów nauk, niezbędną w wybranej specjalności, oraz wiedzę o podstawowych koncepcjach, zasadach i teoriach fizyki (K_W01);

W2 - dysponuje wystarczającą wiedzą z techniki eksperymentu umożliwiającą planowanie oraz wykonanie eksperymentów pomiarowych i badawczych (K_W03);

W3 - zna zasadę działania układów pomiarowych i aparatury badawczej specyficznej dla obszaru zastosowań fizyki w studiowanej specjalności (K_W04);

W4 - zna metody, techniki, narzędzia i bazę elementową do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu studiowanej specjalności (K_W05);

W5 - posiada wiedzę konieczną do zrozumienia typowych procesów technologicznych (K_W06);

W6 - posiada podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych (K_W07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi zastosować posiadaną wiedzę przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu w nieprzewidywalnych warunkach (K_U01);

U2 - umie planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty lub obserwacje w określonych obszarach fizyki lub jej zastosowań, a także formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi (K_U02);

U3 - potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł, potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem poczynionych założeń i przybliżeń (K_U03);

U4 - potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników (K_U04);

U5 - potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych) w formie pisemnej, ustnej, prezentacji multimedialnej lub plakatu, potrafi skutecznie komunikować się i prowadzić debatę zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla fizyki i zastosowań fizyki, potrafi popularyzować osiągnięcia nauki w ramach swojej specjalności lub obszarach pokrewnych (K_U07);

U6 - potrafi pracować indywidualnie i w zespole podejmując role kierownicze; jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_U10).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 -umie krytycznie oceniać odbierane treści i zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania (K_K01);

K2 - rozumie i docenia znaczenie rzetelności w działaniach własnych i innych osób; jest świadomy problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej (K_K02).


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna: metoda laboratoryjna wzbogacona metodami doświadczeń, obserwacji, dyskusji i uwieńczona wspólnym projektem polegającym na napisaniu pracy na podobieństwo publikacji naukowej.

Metody dydaktyczne poszukujące: doświadczeń, laboratoryjna, obserwacji, projektu.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia na pracowni mają na celu poznanie ciekawych aspektów głównych działów fizyki uprawianych na Wydziale, a więc optyki atomowej i molekularnej, własności optycznych i spektralnych ciała stałego i biofizyki.

Pełny opis:

Studenci pracują zespołowo w zespołach 2-3 osobowych. Mają za zadanie opanowanie teoretyczne zadanego tematu, wykonanie eksperymentów potwierdzających opanowaną teorię oraz wygłoszenie referatów dotyczących zadanego tematu. Każda grupa studentów podlega ocenie. Ostatecznym wynikiem projektu jest praca, której autorami są studenci danej grupy i która jest sporządzona na podobieństwo regularnej publikacji naukowej.

Literatura:

Literatura jest na bieżąco modyfikowana, w zależności od wersji obranego przez daną grupę tematu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są referaty studentów, a ostateczną oceną jest ocena wyprodukowanej przez studentów pracy o charakterze publikacji naukowej.

Referaty (prezentacje) są oceniane z uwzględnieniem:

– ich formalnej konstrukcji (w tym dotrzymania wyznaczonego czasu),

– przejrzystości prezentacji,

– merytorycznej poprawności przedstawianych treści,

– sposób wypowiedzi,

– umiejętności skupienia uwagi słuchaczy.

Przy ocenie prac pisemnych szczególnie wymaga się:

– struktura,

– precyzyjnych i oryginalnych sformułowań,

– właściwego cytowania źródeł.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska
Prowadzący grup: Katarzyna Bielska, Beata Derkowska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska
Prowadzący grup: Beata Derkowska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska
Prowadzący grup: Beata Derkowska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska
Prowadzący grup: Beata Derkowska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska
Prowadzący grup: Beata Derkowska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.