Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rozproszone systemy sterowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ROSYST-Lab
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozproszone systemy sterowania
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Blok pracowni inżynierskich
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Niezbędne jest opanowanie wiedzy przedstawionej w ramach wykładu Rozproszone Systemy Sterowania. Osoby bez zaliczonego wykładu z Rozproszonych Systemów Sterowania nie będą dopuszczone do zajęć laboratoryjnych.


Wymagane jest opanowanie podstaw programowania sterowników PLC i paneli HMI w stopniu umożliwiającym samodzielną realizację zadań postawionych przez prowadzącego. Podstawą są umiejętności zdobyte w ramach laboratorium Komputerowe Systemy Sterowania.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 18 godz.):

- udział w laboratoriach – 36


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 34 godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 34


Łącznie: 52 godz. (2 ECTS)


(od siatki 2018/19)

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 36 godz.):

- udział w laboratoriach – 36


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 24 godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 24Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat technik programowania nowoczesnych rozproszonych systemów sterowania w szczególności bazujących na sterownikach PLC S7-1200, S7-1500, ControlLogix, CompactLogix i komputerów przemysłowych Beckhoff CX - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje dokumentację stanowisk i oprogramowania (w tym w języku angielskim) do opracowania algorytmu stanowiącego rozwiązanie zadania postawionego przez prowadzącego – K_U01, K_U03, K_U04


U2: Implementuje opracowany algorytm sterowania w sterowniku z uwzględnieniem specyfiki danego urządzenia (np. sterownika PLC Siemens, Rockwell czy komputera IPC Beckhoff) i środowiska programistycznego (np. Tia Portal, RSLogix5000, TwinCAT 3) – K_U09, K_U11


U3: Potrafi omówić i zademonstrować działanie zaimplementowanego algorytmu sterowania wykazując spełnienie wymagań postawionych przez prowadzącego – K_U06Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie programowania rozproszonych systemów sterowania w kontekście ich ciągłego dynamicznego rozwoju, w szczególności konieczności analizy dokumentacji sterowników firm Siemens, Rockwell i Beckhoff – K_K01


K2: Ma świadomość warunków pracy w zakładach pracy wykorzystujących rozproszone systemy sterowania, w szczególności wykorzystujących napędy elektryczne i systemy bezpieczeństwa – K_K06


K3: Dysponuje kompetencjami społecznymi pozwalającymi efektywnie współpracować w grupie realizując zadanie na stanowisku dydaktycznym - K_K08

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca: laboratoryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Laboratorium do wykładu Rozproszone Systemy Sterowania. Zaawansowane laboratorium programowania sterowników PLC

Pełny opis:

Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi funkcjami nowoczesnych rozproszonych systemów sterowania bazujących na sterownikach PLC i komputerach przemysłowych.

W ramach laboratorium przewidzianych jest 6 spotkań (każde w wymiarze 6hx45min). Każdy student realizuje zadania na łącznie 3 stanowiskach (2 spotkania na każde stanowisko). Zadania polegają na realizacji programu sterowania urządzeniami technologicznymi zgodnie z założeniami postawionymi przez prowadzącego.

stanowiska:

1) Siemens S7-1200 z napędem krokowym, regulacją temperatury poprzez PID oraz rozproszonymi modułami HMI

2) Siemens S7-1500 z przemiennikiem częstotliwości SINAMICS G120 komunikującym się poprzez magistralę Profinet

3) Siemens S7-1200F (sterownik bezpieczeństwa, komunikacja ProfiSafe) z jednostką ruchu liniowego i silnikiem DC

4) Komputer przemysłowy Beckhoff CX5120 z serwonapędami i szybkimi wejściami/wyjściami

5) Allen Bradley ControlLogix 1756 z manipulatorem i taśmociągiem – sterowanie serwonapędami poprzez magistralę SERCOS i Ethernet/IP

6) Allen Bradley CompactLogix 1769 z szafą sterowniczą, przemiennikiem częstotliwości PowerFlex oraz modułami we/wy rozproszonych – sterowanie poprzez magistralę Ethernet/IP

W celu przygotowania się do realizacji zadań konieczne jest uprzednie zapoznanie się z dokumentacją stanowiska (udostępniona przez prowadzącego) oraz dokumentacją wykorzystywanego oprogramowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dokumentacja stanowisk udostępniona przez prowadzącego

link do materiałów:

https://mega.nz/folder/YGQBjKCI#8VY_Qzxg5Zve4j0Fnm-jXA

Literatura uzupełniająca:

Dokumentacja oprogramowania: TIAPortal, RSLogix5000, TwinCAT3

Dokumentacja sterowników: CX5120, S7-1200, S7-1200F, S7-1500, CompactLogix L23, ControlLogix

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny realizacji zadania na stanowisku przez zespół studentów. Nauczyciel weryfikując realizację zadania sprawdza realizację efektów przedmiotowych: W1, U1, U2, U3, K1, K2

Kryteria oceniania:

Realizacja zadania praktycznego jest oceniana oceną w skali od 2 do 5. Na ocenę wpływa przede wszystkim stopień realizacji zadania tzn. ile podzadań przewidzianych do realizacji w ramach danego zadania zostało zrealizowane oraz w jakim stopniu wymagania postawione przez prowadzącego zostały spełnione. Ponadto pod uwagę brany jest styl programowania (np. czy użyto odpowiednich funkcji) oraz wiedza z zakresu realizowanego zadania (np. znajomość zagadnień niezbędnych do poprawnej realizacji zadania, znajomość oprogramowania).

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych (innych niż 2):

3.0 – 3.4 – dst

3.41 – 3.8 – dst+

3.81 – 4.2 – db

4.21 – 4.75 – db+

4.76– 5.0 – bdb

Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen (innych niż 2) ze wszystkich zadań.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Gabriel Karasek, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Gabriel Karasek, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Gabriel Karasek, Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)