Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SEMINŻ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0718) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z inżynierią i zawodami inżynierskimi
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przystępujący do seminarium musi mieć przydzielonego formalnie opiekuna pracy inżynierskiej i sformułowany temat pracy.


Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie proseminarium inżynierskiego.


Termin składania deklaracji tematu pracy inżynierskiej przez studentów ostatnich lat studiów inżynierskich - 15 kwietnia danego roku. Szczegóły: https://www.fizyka.umk.pl/student/prace-dyplomowe/

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- 22 godziny z udziałem nauczyciela (20 godzin seminarium i 2 godziny konsultacji),

- 53 godzin pracy własnej nad przygotowaniem referatów, prezentacji i prac pisemnych


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – student ma pogłębioną wiedzę w zakresie szczegółowej dyscypliny, w której wykonuje pracę dyplomową (przyczynek do spełnienia efektów kierunkowych K_W01 - K_W11 dla AiR, K_W01 - K_W09 dla FT, K_W01 - K_W11 dla IS)Wyjaśnienia skrótów: AiR - automatyka i robotyka, FT - fizyka techniczna, IS - informatyka stosowana.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student potrafi przygotować i wygłosić uporządkowaną, ograniczoną czasowo wypowiedź przedstawiającą zagadnienia fachowe i inżynierskie ze studiowanej dziedziny, w tym wyniki własnej pracy lub zaczerpnięte z literatury (K_U01, K_U06 dla AiR, K_U03 dla FT, K_K04 dla IS)


U2 – potrafi stosować podstawowe pakiety oprogramowania do analizy danych i prezentacji wyników (K_U02 dla AiR, K_U06 dla FT)


U3 – potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającycm zrozumienie fachowych tekstów ze studiowanej dziedziny (K_U04 dla AiR, K_U10 dla FT, K_U05 dla IS)


U4 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury związanej z tematyką realizowanej pracy, baz danych i innej dokumentacji; potrafi wyciągać z nich wnioski oraz formułować i uzasadniać własne opinie (K_U01 dla AiR, K_U03 dla FT, K_U04 dla IS)


U5 – ma świadomość i akceptuje konieczność dotrzymywania terminów (K_U16 dla AiR, K_U13 , K_U14 dla FT, K_U24 dla IS)


U6 – potrafi pracować samodzielnie (K_U16 dla AiR, K_U13 dla FT, K_U24 dla IS)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – student dąży do poszerzenia własnej wiedzy, potrafi formułować pytania służące zrozumieniu nowego tematu (K_K01, K_K02 dla AiR, K_K01 dla FT, K_K06 dla IS)


K2 – student rozumie potrzebę upowszechniania wiedzy inżynierskiej i osiągnięć dziedziny, którą studiuje (K_K03, K_K05 dla AiR, K_K02, K_K03 dla FT, K_K04 dla IS)


K3 – rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w swoich działaniach (K_K04 dla AiR, K_K05 dla FT, K_K02 dla IS)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium służy kształceniu umiejętności publicznej prezentacji zagadnień technicznych/inżynierskich na podstawie literatury i wyników własnej pracy oraz umiejętności ich dyskutowania.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje swoim zakresem tematy wykonywanych przez studentów prac inżynierskich. Każdy student wygłasza co najmniej dwa trzydziestominutowe referaty, prezentujące ogólne tło wykonywanej przez siebie pracy, jej zamierzenia i stosowane metody oraz otrzymane rezultaty.

Po każdym referacie następuje merytoryczna dyskusja wszystkich uczestników seminarium nad jego treścią, a następnie - dyskusja nad technicznymi i formalnymi aspektami dotyczącymi jakości prezentacji i wypowiedzi.

Literatura:

Zakres literatury jest specyficzny dla każdej pracy inżynierskiej i jest ustalany przez jej opiekuna.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium podlega zaliczeniu na ocenę, na którą składa się ocena referatów (w tym prezentacji komputerowych; konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny obu referatów), ocena pracy pisemnej oraz – z mniejszą wagą – ocena udziału w dyskusjach nad problemami prezentowanymi przez innych uczestników seminarium.

Referaty są oceniane z uwzględnieniem:

- formalnej konstrukcji (w tym zachowania reżimu czasowego),

- przejrzystości prezentacji,

- merytorycznej poprawności przedstawianych treści,

- swobody wypowiedzi i umiejętności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.

Ocena referatów i prezentacji weryfikuje osiągnięcie efektów W1, U1, U2, U3, U4, U5, U6, K3.

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza osiąganie efektów K1, K2, K3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Andrzej Dzieliński, Krzysztof Gałkowski, Krzysztof Grąbczewski, Marcin Iwanowski, Oleksandr Sokolov, Michał Zawada, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Roman Ciuryło, Włodzisław Duch, Andrzej Dzieliński, Oleksandr Sokolov, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Beata Derkowska-Zielińska, Włodzisław Duch, Krzysztof Gałkowski, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Beata Derkowska-Zielińska, Włodzisław Duch, Krzysztof Gałkowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Włodzisław Duch, Andrzej Dzieliński, Iwona Gorczyńska, Jadwiga Lal-Jadziak, Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.