Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SEMLIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed przystąpieniem do seminarium student powinien mieć przydzielonego formalnie opiekuna pracy licencjackiej i sformułowany jej temat (oznacza to złożenie wniosku deklaracji zamiaru pisania pracy dyplomowej: https://www.fizyka.umk.pl/student/prace-dyplomowe/).

Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie proseminarium licencjackiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- 22 godziny z udziałem nauczyciela (20 godzin seminarium i 2 godziny konsultacji),

- 43 godzin pracy własnej nad przygotowaniem referatów, prezentacji i prac pisemnych

Łącznie: 65 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – student ma pogłębioną wiedzę w zakresie szczegółowej dyscypliny, w której wykonuje pracę dyplomową (przyczynek do spełnienia efektów kierunkowych K_W01 - K_W09 dla astronomii, K_W01 - K_W06 dla fizyki)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i obcej - w szczególności anglojęzycznej - literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (K_U06, K_U10 dla astronomii, K_U05, K_U08 dla fizyki)

U2 – student potrafi posługiwać się terminologią fachową oraz przygotować i wygłosić uporządkowaną, ograniczoną czasowo wypowiedź przedstawiającą zadane zagadnienia fizyczne i/lub astronomiczne, wyniki własnej pracy lub zaczerpnięte z literatury (K_U07, K_U08 dla astronomii, K_U01, K_U03 dla fizyki)

U3 – ma świadomość konieczności dotrzymywania terminów (K_U12 dla astronomii, K_U10 dla fizyki)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – dąży do poszerzenia własnej wiedzy, potrafi formułować pytania służące zrozumieniu nowego tematu (K_K01 dla astronomii i fizyki)

K2 – student potrafi formułować opinie na temat zagadnień astronomicznych i/lub fizycznych i rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć astronomii i fizyki (K_K04 dla astronomii i fizyki)

K3 – rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w swoich działaniach (K_K03 dla astronomii i fizyki)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium służy kształceniu umiejętności publicznej prezentacji i dyskusji zagadnień naukowych, astronomicznych i fizycznych.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje swoim zakresem tematy wykonywanych przez studentów prac licencjackich. Każdy student wygłasza co najmniej dwa trzydziestominutowe referaty w tym jeden prezentujący ogólne tło wykonywanej przez siebie pracy, jej zamierzenia i stosowane metody oraz otrzymane rezultaty. Po każdym referacie następuje dyskusja wszystkich uczestników seminarium nad jego treścią, a następnie - dyskusja nad technicznymi i formalnymi aspektami dotyczącymi jakości prezentacji i wypowiedzi.

Ponadto każdy student przedstawia pracę pisemną wprowadzającą w problematykę swojej pracy dyplomowej. Praca ta, po zaakceptowaniu przez opiekuna, może stać się rozdziałem wstępnym pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura związana z tematyką pracy licencjackiej jest ustalana w porozumieniu z opiekunem pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium podlega zaliczeniu na ocenę, na którą składa się w największym stopniu ocena referatów (w tym prezentacji komputerowych; konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny obu referatów), ocena pracy pisemnej, oraz ocena udziału w dyskusjach nad problemami prezentowanymi przez innych uczestników seminarium.

Referaty są oceniane są w standardowej skali ocen z uwzględnieniem:

- ich formalnej konstrukcji (w tym zachowania reżimu czasowego),

- przejrzystości prezentacji,

- merytorycznej poprawności przedstawianych treści,

- swobody wypowiedzi i umiejętności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.

Przy ocenie prac pisemnych szczególnie wymaga się:

- logicznej konstrukcji,

- precyzyjnych i oryginalnych sformułowań,

- właściwego cytowania źródeł.

Na ocenę końcową wpływa ocena za referaty, prezentacje i prace pisemne.

Ocena referatów, prezentacji i prac pisemnych weryfikuje osiągnięcie efektów W1, U1, U2, U3, K2, K3.

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza osiąganie efektów K1, K2, K3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki, Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki, Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki, Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)