Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SIECI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 75 h

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 65 h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 40 h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Poniższe efekty kształcenia zawierają się kompetencjach K_W2,3,5,6 dla kierunku Informatyka Stosowana.


W1: zna podstawowe pojęcia takie jak sieć lokalna i rozległa, sieć Internet, warstwowy model sieci, protokoły sieciowe, protokoły połączeniowe i bezpołączeniowe, ramki, pakiety, metody dostępu do nośnika, adresację na poziomie warstwy drugiej i trzeciej, gniazda

W2: zna modele OSI i TCP/IP oraz komunikację między hostami na tle tych modeli

W3: zna zasady funkcjonowania sieci przewodowych i bezprzewodowych, algorytmy trasowania pakietów wg wektora odległości i stanu łącza (routingu)

W4: zna zasadę działania urządzeń sieciowych (koncentratory, przełączniki, routery, punkty dostępowe)

W5: zna zasady budowy lokalnych sieci przewodowych i bezprzewodowych (typy okablowania, zasady łączenia urządzeń)

W6: zna często używane skróty takie jak MAC, OSI, TCP, UDP, FTP, SSH, RIP, OSPF, itp.

W7: zna podstawowe narzędzia diagnostyczne takie ping, traceroute, tcpdump, wireshark, itp.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Poniższe efekty kształcenia zawierają się kompetencjach K_U 3,4,5,10 dla kierunku Informatyka Stosowana.


U1: posługuje się pojęciami w celu opisania funkcjonowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych

U2: posługuje się pojęciami w celu opisania przepływu danych pomiędzy procesem nadawczym i odbiorczym

U3: posługuje się pojęciami w celu wyjaśnienia działania protokołów warunkujących funkcjonowanie Internetu i dostęp do usług sieciowych

U4: potrafi zinterpretować wskazania podstawowych narzędzi (programów) dostarczających danych o funkcjonowaniu sieciowego systemu komputerowego i sieci

U5: potrafi zaprojektować, zbudować sieć lokalną i skonfigurować urządzenia pracujące w tej sieci


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Poniższe efekty kształcenia zawierają się kompetencjach K_K2 dla kierunku Informatyka Stosowana.


K1: poszerza swoje kompetencje w zakresie komunikacji w mowie i na piśmie

K2: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w związku z rozwojem sprzętu i oprogramowaniaMetody dydaktyczne:

- wykład,

- laboratorium,

- analiza i rozwiązywanie praktycznych problemów


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej, niezbędnej wiedzy, aby zrozumieć działanie współczesnych lokalnych i rozległych sieci komputerowych oraz nabycie umiejętności praktycznych pozwalających budować i administrować lokalnymi sieciami komputerowymi.

Zajęcia (wykład oraz laboratorium) są skierowane przede wszystkim do osób pragnących pracować jako administratorzy (głównie) lokalnych sieci komputerowych i serwerów sieciowych, ale także do osób chcących świadomie korzystać z technologii informatycznych, tj. programistów aplikacji sieciowych oraz serwisów webowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie podstawowej wiedzy pozwalającej na zrozumienie działania współczesnych sieci komputerowych (lokalnych i rozległych), a tym samym na poznanie zagadnień warunkujących prawidłowe działanie Internetu. Z uwagi na znaczenie Internetu dla funkcjonowania i rozwoju rozmaitych firm, przedsiębiorstw, instytucji oraz całych społeczeństw i państw w czasie wykładu omówione zostaną nie tylko przyczyny powstania Internetu i zasadnicze etapy jego rozwoju, ale przede wszystkim najważniejsze protokoły i urządzenia sieciowe, które warunkują działanie usług sieciowych. W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Architektura protokołów sieciowych: model odniesienia OSI i TCP/IP

2. Protokoły modelu TCP/IP

- IPv4 (adresacja, sieci/podsieci), ARP/RARP, ICMP, IPv6

- TCP, UDP, SCTP; interfejs gniazd, dobrze znane usługi

- FTP (aktywny/pasywny), HTTP, SSH, DHCP, DNS, NFS, etc

- Porównanie modelu odniesienia OSI i TCP/IP

3. Protokoły modelu Netware i AppleTalk. NetBIOS/NetBEUI

4. Lokalne sieci komputerowe

- Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, PLC

- media transmisyjne

- urządzenia sieciowe: koncentratory, mosty, przełączniki, routery

- sieci wirtualne

- konfiguracja i stan interfejsów sieciowych

- okablowanie strukturalne (standardy EIA/TIA-568B)

5. Monitorowanie połączeń i usług, analiza ruchu sieciowego

6. Rozległa sieć komputerowa

- technologie, standardy sygnałów cyfrowych, modemy (linie analogowe i cyfrowe),

modemy kablowe

- protokoły warstwy łącza danych (HDLC, PPP)

- obwody datagramowe i wirtualne

- protokoły obsługi obwodów wirtualnych (ISDN, X.25, Frame Relay)

7. Problemy routingu/trasowania

- algorytm wektora odległości (RIP)

- algorytm stanu łącza (OSPF)

- routing hierarchiczny (AS, BGP)

- routing dla hostów mobilnych, routing w sieciach ad hoc

- sieci złożone (tunelowanie), sieci skalowalne

Praktyczne umiejętności będą zdobywane w czasie zajęć laboratoryjnych (45 godz.) w oparciu o materiały kursu Cisco Certyfied Network Associate (CCNA), w szczególności pierwszego semestru kursu Cisco CCNA Routing and Switching; Introduction to Networks, który dotyczy podstaw działania sieci komputerowych i jest pierwszym z czterech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu CCNA. Kurs wprowadza uczestników Programu Akademii Sieciowej Cisco w zagadnienia sieci komputerowych. W trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z terminologią i protokołami, sieciami lokalnymi (LAN) i rozległymi (WAN), modelem OSI (Open System Interconnection), okablowaniem, narzędziami służącymi do tworzenia okablowania, routerami, technologią Ethernet, adresowaniem w sieciach IP (Internet Protocol v4, v6), standardami obowiązującymi w sieciach komputerowych oraz podstawami dotyczącymi konfigurowania routerów i przełączników sieciowych.

Szczegółowy program:

1. Poznawanie sieci

2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)

3. Protokoły i komunikacja w sieci

4. Dostęp do sieci

5. Ethernet

6. Warstwa sieciowa

7. Warstwa transportowa

8. Adresacja IP (wersja 4 i 6)

9. Podsieci

10. Warstwa aplikacji

11. Działanie i administrowanie siecią komputerową

Uczestnicy zajęć stają się pełnoprawnymi członkami Akademii Sieciowej Cisco, tym samym mają dostęp do materiałów dydaktycznych.

Wymagania:

- znajomość podstaw działania sieciowych systemów operacyjnych takich jak Unix/Linux oraz Windows (zalecane zaliczenie przedmiotu ,,Systemy operacyjne")

- bierna znajomość j.angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji

Literatura:

- Requests For Comments, http://www.freesoft.org/CIE/RFC/index.htm.

- V. Amato (ed.), Akademia Sieci Cisco. Pierwszy rok nauki, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa,

2001.

- V. Amato (ed.), Akademia Sieci Cisco. Drugi rok nauki, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa,

2001.

- M. A. Dye, R. McDonald, A. W. Rufi, Akademia sieci Cisco, CCNA Exploration Semestr 1 podstawy sieci, PWN, 2008

- M. McGregor, Akademia Sieci Cisco. Piąty semestr, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2002.

- J. Habraken, ABC sieci komputerowych, Helion, 2002

- C. M. Kozierok, The TCP/IP Guide, http://www.tcpipguide.com/.

- A. Silberschatz i P. B. Galvin, Podstawy systemów operacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wyd.5, Warszawa, 2002.

- M. Sportack, Sieci komputerowe - Księga eksperta, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 1999.

- A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004.

- W. Odom, T. Knott, Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 1. Podstawy działania sieci, Mikom, 2007

- Boston Technology, Free technical articles, http://www.bostontech.net/html/tech-articles.html.

- Materiały Akademii Cisco na platformie cisco.netacad.net

- Introduction to Networks Companion Guide, Cisco Networking Academy, ISBN10: 1587133164, Cisco Press, 2013

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu i 45 godzin laboratorium.

Egzamin pisemny (2 godz.): W1-7, U1-4,K1-2

Laborartorium:W1-6,U4-5,K1-2

Zaliczenie zajęć polega na zdaniu dziesięciu egzaminów cząstkowych (on-line) dotyczących poszczególnych rozdziałów, wykonaniu szeregu laboratoriów, zaliczeniu egzaminu w symulatorze Packet Tracer, przygotowaniu projektu oraz zaliczeniu egzaminu końcowego teoretycznego (on-line) i praktycznego obejmującego zakres ćwiczeń laboratoryjnych.

Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia z wynikiem nie gorszym niż 80% otrzymują certyfikat ukończenia semestru 1 CCNA Exploration uprawniający do kontynuacji nauki na kolejnym kursie CCNA Exploration. Zakres: wymienione efekty kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: Jacek Kobus, Piotr Masłowski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: Jacek Kobus, Piotr Masłowski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: Jacek Kobus, Piotr Masłowski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: Jacek Kobus, Piotr Masłowski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: Jacek Kobus, Piotr Masłowski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.