Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-STATMED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka medyczna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętności zdobyte na kursach matematyki elementarnej i analizy matematycznej oraz metod opracowywania danych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godz

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 45 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 15

- przygotowanie do kolokwium końcowego - 30


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - ma uporządkowaną, wiedzę ze statystyki medycznej oraz podstawowych metod statystycznej analizy danych biomedycznych

Powyższe efekty przedmiotowe realizują następujące efekty kierunkowe: K_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 - potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu problemów i zadań ze statystyki medycznej,

U02 - posiada umiejętności planowania eksperymentów lub obserwacji w obszarze badań biofizycznych, biomedycznych i pokrewnych

U03 - potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej

U04 - potrafi określić kierunki dalszego uzupełniania swojej wiedzy w zakresie badań biomedycznych, medycznych, testów klinicznych i pokrewnych

Powyższe efekty przedmiotowe realizują następujące efekty kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U03, K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – umie krytycznie oceniać wyniki badań biomedycznych i ich analizę statystyczną, potrafi formułować pytania dotyczące tych badań i analiz

K02 - rozumie i docenia znaczenie rzetelności w badaniach o charakterze medycznym i/lub biomedycznym prowadzonych samodzielnie lub przez inne osoby. Ma świadomość kwestii etycznych w kontekście badań biomedycznych, medycznych i pokrewnych

Powyższe efekty przedmiotowe realizują następujące efekty kierunkowe: K_K01, K_K03

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć ze Statystyki Medycznej jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biostatystyki. Główny nacisk jest położony na rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania podstawowych metod statystyki do rozwiązywania problemów spotykanych w naukach biomedycznych. Na zajęciach jest przekazywana wiedza z zakresu projektowania badań biomedycznych oraz zagadnień związanych ze statystyką opisową i inferencyjną. Na zajęciach rachunkowych są rozwiązywane zadania związane z zagadnieniami spotykanymi w naukach biomedycznych.

Pełny opis:

Zakres wiedzy przekazywanej na zajęciach obejmuje:

1) podstawowe definicje biostatystyki,

2) projektowanie badań statystycznych w naukach biomedycznych,

3) podstawowe zagadnienia statystyki opisowej (szeregi rozdzielcze częstości, rozkłady częstości, charakterystyki główne i wyższego rzędu próbek statystycznych, rozkłady prawdopodobieństwa),

4) elementy teorii prawdopodobieństwa,

5) estymowanie wybranych parametrów populacji na podstawie statystyk próbek,

6) hipotezy statystyczne – podstawy testowania hipotez statystycznych,

7) wnioskowanie o parametrach populacji na podstawie dwóch próbek statystycznych (duże i małe próbki, próbki z powiązaniem, porównywanie próbki z jednym pomiarem),

8) badanie istnienia korelacji cech: szeregi i tabele korelacji,

9) badanie niezależności cech populacji, badanie jednorodności populacji: tabele kontyngencji,

10) analizę wariancji (ANOVA): badanie średnich wartości cech w trzech populacjach lub większej ich liczbie.

Literatura:

1) Marc Triola, Mario Triola, "Biostatistics for the Biological and Health Sciences”, Pearson Addison Wesley, 2006,

2) Jerrold Zar, "Biostatistical analysis”, Prentice Hall, 2009

3) Martin Bland, „An Introduction to medical statistics”, Oxford University Press, New York, 1996,

4) Richard F. Mould, "Introductory Medical Statistics”, London 1993,

5) Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens, Schaum’s outline of "Theory and problems of statistics”, McGraw-Hill, New York,1999,

6) Andrzej Stanisz, „Biostatystyka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005,

7) Cezary Watała, „Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych”, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, 2002

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń rachunkowych.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie wyników kolokwium końcowego (W01, U01, U02, U03, U04, U05, K01, K03).

Kryteria oceniania:

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska, Piotr Pepłowski
Prowadzący grup: Piotr Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska, Piotr Pepłowski
Prowadzący grup: Piotr Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.