Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy sterowania maszyn i robotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SYSMAR-Lab
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy sterowania maszyn i robotów
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Blok pracowni inżynierskich
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu: systemów sterowania maszyn CNC, robotyki oraz automatyki układów napędowych.


Warunkiem uczestnictwa w laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z Systemów Sterowania Maszyn i Robotów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w laboratoriach – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 35

- pisanie projektów – 10


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu napędów elektrycznych, maszyn numerycznych i robotów przemysłowych oraz metod sterowania napędami – K_W05

W2: Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania maszyn numerycznych i robotów przemysłowych – K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi opracować sprawozdanie z zadania inżynierskiego na stanowisku z drukarką 3D i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania – K_U05

U2: Potrafi posługiwać się programami CAD/CAM (ArtCAM, SOLIDWORKS) w celu wygenerowania programu dla maszyny numerycznej i modelu przestrzennego dla drukarki 3D - K_U09.

U3: Potrafi w programie LabVIEW opracować programy dla sterowników LEGO Mindstorms – K_U09.

U4: Potrafi napisać, zaimplementować i dokonać walidacji programu dla robota przemysłowego – K_U11, K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna granice posiadanej wiedzy z zakresu systemów sterowania maszyn numerycznych i robotów przemysłowych – K_K01

K2: Jest świadomy zagrożeń związanych ze stosowaniem robotów przemysłowych – K_K06

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu:

- programowania i obsługi wybranych robotów przemysłowych,

- programowania i obsługi wybranych 3-osiowych maszyn numerycznych,

- oprogramowania stanowiska do sortowania.

Pełny opis:

W laboratorium znajduje się 6 stanowisk. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są samodzielnie przez każdego studenta. Do wyznaczonego ćwiczenia studenci przygotowują się w oparciu o zalecaną literaturę w udostępnionej instrukcji oraz inne samodzielnie wybrane źródła. Po zakończeniu ćwiczenia na stanowisku 4 studenci przygotowują sprawozdanie.

1. Stanowisko z trójosiowym ploterem frezującym.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z budową, zasadą działania, obsługą i sposobem programowania trójosiowego plotera frezującego sterowanego numerycznie. Ćwiczenie polega wyfrezowaniu w płycie z twardego PCW, wskazanego przez prowadzącego przedmiotu, przy użyciu plotera frezującego MW1008. Trajektoria ruchu dla plotera generowana jest w programie ArtCAM. Ploter frezujący sterowany jest za pomocą programu LinuxCNC.

2. Stanowisko z robotem przemysłowym dedykowanym do spawania.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego dedykowanego do spawania. Ćwiczenie polega na napisaniu programu dla robota FANUC ArcMate100i, przy użyciu Teach Pendanta, umożliwiającego przyspawanie kotw i tulei do metalowych blach.

3. Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego na stanowisku do paletyzacji. Ćwiczenie polega na napisaniu programu dla robota FANUC LR Mate 200iB, przy użyciu Teach Pendanta, umożliwiającego pobranie z magazynu i ułożenie obiektów w miejscu i konfiguracji wskazanej przez prowadzącego zajęcia.

4. Stanowisko z drukarką 3D.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z budową, sposobem programowania oraz obsługą drukarki 3D. Ćwiczenie polega na zaprojektowaniu w programie SOLIDWORKS wskazanego przez prowadzącego przedmiotu i wykonaniu go na drukarce 3D FlashForge Dreamer.

5. Zrobotyzowane stanowisko do sortowania.

Celem ćwiczenia jest napisanie programów w środowisku LabVIEW dla dwóch sterowników LEGO Mindstorms NXT sterujących zrobotyzowanym stanowiskiem do sortowania kolorowych obiektów.

6. Stanowisko z robotem współpracującym.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z obsługą oraz programowaniem robota współpracującego UR5e firmy Universal Robots. Ćwiczenie polega na napisaniu za pomocą Teach Pendanta (sterownika uczenia z graficznym interfejsem użytkownika PolyScope) programu umożliwiającego realizację zadanych trajektorii ruchu oraz ich optymalizację.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Instrukcje do ćwiczeń.

2. Dokumentacja robota FANUC ARC Mate 100i.

3. Dokumentacja robota FANUC LR Mate 200iB.

4. Dokumentacja robota UR5e firmy Universal Robots.

5. Dokumentacja programów: ArtCAM Pro, SOLIDWORKS, LabVIEW.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń/stanowisk.

Metody oceniania:

- obserwacja realizacji ćwiczenia – K2

- odpowiedź ustna – W1, W2, U2, U3, U4, K1.

- sprawozdanie – U1, U2.

Kryteria oceniania:

Ocena za każde ćwiczenie wystawiana jest na podstawie stopnia jego realizacji według schematu:

[0%, 50%) – ocena: 2

[50%, 60%) – ocena: 3

[60%, 70%) – ocena: 3+

[70%, 80%) – ocena: 4

[80%, 90%) – ocena: 4+

[90%, 100%] – ocena: 5

Jeśli wszystkie ćwiczenia zostały zaliczone na ocenę pozytywną, ocena końcowa z laboratorium jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z uzyskanych ocen

[3.0, 3.4) – ocena: 3

[3.4, 3.8) – ocena: 3+

[3.8, 4.2) – ocena: 4

[4.2, 4.6) – ocena: 4+

[4.6, 5.0] – ocena: 5

w przeciwnym przypadku ocena 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Gabriel Karasek, Sławomir Mandra, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Sławomir Mandra, Łukasz Niewiara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Marcin Koźliński, Sławomir Mandra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Laboratorium składa się z sześciu stanowisk. W trakcie zajęć uczestnicy programują roboty przemysłowe oraz projektują i wykonują przedmiot na drukarce 3D. Do wykonania zadań na danym stanowisku studenci przygotowują się w oparciu o zalecaną literaturę w udostępnionej instrukcji oraz inne samodzielnie wybrane źródła. Po zakończeniu zadań na stanowiskach 3 i 6 studenci przygotowują sprawozdanie.

1. Stanowisko z robotem przemysłowym dedykowanym do spawania.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego dedykowanego do spawania. Ćwiczenie polega na napisaniu programu dla robota FANUC ArcMate100i, przy użyciu Teach Pendanta, umożliwiającego symulację spawania kotw i tulei do metalowych blach.

2. Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego na stanowisku do paletyzacji. Ćwiczenie polega na napisaniu programu dla robota FANUC LR Mate 200iB, przy użyciu Teach Pendanta, umożliwiającego pobranie z magazynu i ułożenie obiektów w miejscu i konfiguracji wskazanej przez prowadzącego zajęcia.

3. Programowanie robota Stäubli TX2-60 offline.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów ze środowiskiem Stäubli Robotics Suite. Podczas zajęć studenci budują wirtualną celę z robotem przemysłowym Stäubli TX2-60, piszą programy dla robota oraz sprawdzają poprawność działania programów uruchamiając je w wirtualnej celi.

4. Stanowisko z robotem przemysłowym Stäubli TX2-60.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego Stäubli TX2-60 ze sterownikiem CS9. Podczas zajęć studenci implementują na rzeczywistym robocie programy przygotowane na stanowisku 3, rozbudowują je o dodatkowe funkcje i sprawdzają poprawność ich działania.

5. Stanowisko z robotem współpracującym.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z obsługą oraz programowaniem robota współpracującego UR5e firmy Universal Robots. Podczas zajęć studenci, za pomocą teach pendanta, ustawiają parametry narzędzia, piszą programy umożliwiające realizację zadanych trajektorii ruchu oraz je optymalizacją, definiują układy współrzędnych użytkownika.

6. Stanowisko z drukarką 3D.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową, sposobem programowania oraz obsługą drukarki 3D. Ćwiczenie polega na zaprojektowaniu w programie SOLIDWORKS wskazanego przez prowadzącego przedmiotu i wykonaniu go na drukarce 3D FlashForge Dreamer.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Marcin Koźliński, Sławomir Mandra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Laboratorium składa się z sześciu stanowisk. W trakcie zajęć uczestnicy programują roboty przemysłowe oraz projektują i wykonują przedmiot na drukarce 3D. Do wykonania zadań na danym stanowisku studenci przygotowują się w oparciu o zalecaną literaturę w udostępnionej instrukcji oraz inne samodzielnie wybrane źródła. Po zakończeniu zadań na stanowiskach 3 i 6 studenci przygotowują sprawozdanie.

1. Stanowisko z robotem przemysłowym dedykowanym do spawania.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego dedykowanego do spawania. Ćwiczenie polega na napisaniu programu dla robota FANUC ArcMate100i, przy użyciu Teach Pendanta, umożliwiającego symulację spawania kotw i tulei do metalowych blach.

2. Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego na stanowisku do paletyzacji. Ćwiczenie polega na napisaniu programu dla robota FANUC LR Mate 200iB, przy użyciu Teach Pendanta, umożliwiającego pobranie z magazynu i ułożenie obiektów w miejscu i konfiguracji wskazanej przez prowadzącego zajęcia.

3. Programowanie robota Stäubli TX2-60 offline.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów ze środowiskiem Stäubli Robotics Suite. Podczas zajęć studenci budują wirtualną celę z robotem przemysłowym Stäubli TX2-60, piszą programy dla robota oraz sprawdzają poprawność działania programów uruchamiając je w wirtualnej celi.

4. Stanowisko z robotem przemysłowym Stäubli TX2-60.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego Stäubli TX2-60 ze sterownikiem CS9. Podczas zajęć studenci implementują na rzeczywistym robocie programy przygotowane na stanowisku 3, rozbudowują je o dodatkowe funkcje i sprawdzają poprawność ich działania.

5. Stanowisko z robotem współpracującym.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z obsługą oraz programowaniem robota współpracującego UR5e firmy Universal Robots. Podczas zajęć studenci, za pomocą teach pendanta, ustawiają parametry narzędzia, piszą programy umożliwiające realizację zadanych trajektorii ruchu oraz je optymalizacją, definiują układy współrzędnych użytkownika.

6. Stanowisko z drukarką 3D.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową, sposobem programowania oraz obsługą drukarki 3D. Ćwiczenie polega na zaprojektowaniu w programie SOLIDWORKS wskazanego przez prowadzącego przedmiotu i wykonaniu go na drukarce 3D FlashForge Dreamer.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)