Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-TECHKOM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technika komputerowa
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza na temat komputerów osiągnięta podczas nauki w szkole średniej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60 godz.):

- czytanie literatury – 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma wiedzę w zakresie cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących, opanował podstawy binarnego systemu liczenia, podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne.

W2 - ma wiedzę w zakresie zjawisk fizycznych, na których bazuje działanie pamięci ulotnych i nieulotnych, pamięci masowych, zna i rozumie fizyczne ograniczenia w transmisji sygnałów pomiędzy elementami systemu komputerowego oraz zjawiska fizyczne powodujące ograniczenia wydajności sprzętu komputerowego.

W3 - ma podstawową wiedzę z informatyki niezbędną do zrozumienia zasady działania struktur komputerowych.

W4 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury systemów mikroprocesorowych.


Efekty przedmiotowe W1 - W4 realizują efekty kierunkowe:

K_W01, K_W04, K_W06 dla Fizyki technicznej s1

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06 dla Automatyki i robotyki s1

K_W01, K_W02, K_W03 dla Informatyki stosowanej s1

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi odnaleźć potrzebne informacje z zakresu techniki komputerowej w literaturze, bazach danych, internecie, czasopismach komputerowych, dokumentacji sprzętowej.

U2 - potrafi wyciągnąć wnioski i odpowiednio zinterpretować dane z zakresu techniki komputerowej.

U3 - umie wyznaczyć kierunki dalszego dokształcania się w tematyce związanej z techniką komputerową.

U4 - potrafi konstruować proste komputerowe systemy sprzętowe.

U5 - potrafi zidentyfikować i podać zasadę działania bazowych podzespołów komputerowych.


Efekty przedmiotowe U1 - U5 realizują efekty kierunkowe:

K_U01, K_U03, K_U12 dla Fizyki technicznej s1

K_U01, K_U03, K_U12, K_U15 dla Automatyki i robotyki s1

K_U01, K_U04, K_U23 dla Informatyki stosowanej s1

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy w dziedzinie techniki komputerowej i rozumie potrzebę jej rozwijania i rozpowszechniania w kontekście szybko zmieniających się technologii komputerowych.


Efekt przedmiotowy K1 realizuje efekty kierunkowe:

K_K01 dla Fizyki technicznej s1

K_K01 dla Automatyki i robotyki s1

K_K06 dla Informatyki stosowanej s1

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi budowy i działania systemów komputerowych, przedstawienie głównych kierunków rozwoju ich architektury wraz z reprezentatywnymi przykładami. Przedstawienie zasad działania i roli poszczególnych elementów i pojęć ma na celu przygotowanie słuchaczy do szybkiego dostosowywania się do zmian zachodzących w dziedzinie ogólnie pojętej techniki komputerowej związanej z komputerami osobistymi, sprzętem przenośnym, układami mikroprocesorowymi, systemami sterującymi aparaturą badawczą lub procesami w przemyśle, grafiką komputerową, a w szczególności grafiką inżynierską.

Pełny opis:

Plan wykładu:

1. Wybrane fakty z historii techniki komputerowej

-) pierwsze maszyny liczące

-) ludzie, którzy przyczynili się do rozwoju techniki komputerowej

-) przełomowe wynalazki i urządzenia

2. Budowa najprostszego komputera

-) operacje arytmetyczne i logiczne

-) użycie bramek logicznych w praktyce

-) systemy liczbowe

-) magazynowanie w pamięci (pamięć przerzutnikowa, rejestr, wprowadzanie i wyprowadzanie danych)

-) rozkazy w komputerze, jak komputer liczy, programy komputerowe

3. Podstawy architektury komputera

-) cyfrowy zapis informacji, kodowanie

-) budowa systemu mikrokomputerowego

-) najważniejsze elementy komputera klasy PC

-) magistrale i interfejsy w komputerach PC

-) wybrane peryferia

4. Mikroprocesor - budowa i działanie

-) bloki procesora, zadania i działanie

-) rejestry i ich funkcje

-) rozszerzenia architektury

-) nowe rozwiązania w dziedzinie procesorów

5. Pamięci półprzewodnikowe stosowane w systemach mikroprocesorowych

-) pamięci ulotne i nieulotne

-) rodzaje pamięci ulotnych

-) zasada działania współczesnych pamięci

-) pamięci nieulotne

6. Pamięci masowe: nośniki i interfejsy

-) sposoby zapisu informacji w pamięciach magnetycznych i optycznych

-) działania dysku twardego i napędów CD, DVD, Blue Ray

-) nowe trendy rozwoju pamięci masowych

7. Multimedia w komputerach PC

-) działanie karty graficznej

-) akceleratory grafiki dwu- i trójwymiarowej

-) wyświetlacze i monitory

-) dźwięk cyfrowy

8. Sieci komputerowe

-) urządzenia sieciowe

-) LAN i WAN

-) struktura sieci, modele, protokoły

-) IPv4 i IPv6

Główne cele do osiągnięcia to: czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi systemów komputerowych (mikroprocesorowych, urządzeń peryferyjnych, systemów sterowanych komputerowo), znajomość budowy i umiejętność konfiguracji systemu mikrokomputerowego, umiejętność doboru sprzętu komputerowego do konkretnego zadania (np. tworzenia grafiki inżynierskiej, sterowania aparaturą pomiarową, automatyzacji procesów technologicznych), umiejętność podłączenia i konfiguracji urządzeń peryferyjnych, zdolność do szybkiego zaznajomienia się z obsługą nowego sprzętu mikrokomputerowego lub aparatury sterowanej komputerowo, rozumienie ograniczeń związanych z budową i parametrami elementów systemu mikrokomputerowego.

Literatura:

  Wykaz literatury podstawowej:

 • Krzysztof Wojtuszkiewicz, Jak działa komputer?, MIKOM
 • Krzysztof Wojtuszkiewicz, Urządzenia peryferyjne i interfejsy, MIKOM
 • Friedrich Haugg, Poznaj swój komputer, WNT
 • Piotr Metzger, Anatomia PC, Wydanie XI, Helion

  Wykaz literatury uzupełniającej:

 • Włodzisław Duch, Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań
 • Scott Mueller, Rozbudowa i naprawa komputerów PC, Helion
 • Z. Kolan, Urządzenia techniki komputerowej, CWK Screen, Wrocław
 • popularne czasopisma o tematyce komputerowej
 • informacje na stronach internetowych producentów podzespołów i sprzętu komputerowego
Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- weryfikacja W1-W4, U1-U4 oraz K1.

Kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu. Egzamin trwa 90 minut i zawiera 30 otwartych pytań (każde pytanie za jeden punkt, w przypadku poprawnej częściowej odpowiedzi 0.5 punktu).

Liczba punktów/Ocena:

30 - 27 / bdb (5)

26 - 24 /dobry + (4,5)

23 - 21 /dobry (4)

20 - 18 / dostateczny + (3,5)

17 - 15 /dostateczny (3)

< 15 /niedostateczny (2)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zawada
Prowadzący grup: Michał Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Strzałkowski, Michał Zawada
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Strzałkowski, Michał Zawada
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Strzałkowski
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Strzałkowski
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Strzałkowski
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)