Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria obwodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-TEOBW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0713) Elektryczność i energetyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria obwodów
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość matematyki (algebra, macierze, liczby zespolone, równania różniczkowe,

przekształcenie Laplace'a) oraz fizyki (elektryczność i magnetyzm).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 70 h

- czas wymagany na przygotowanie się do wykładu: 30h

- czas wymagany na przygotowanie się do ćwiczeń: 30h

- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 20h

- czas wymagany do przygotowania się do egzaminu: 30 h

Łącznie 180 h (7 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma wiedzę niezbędną do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych prądu stałego oraz zmiennego, obwodów w stanie nieustalonym, elementów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących (K_W01, K_W02 dla AiRs1, K_W01 dla FTs1),

W2 - ma wiedzę obejmującą obwody magnetyczne oraz wirujące pole magnetyczne, (K_W02, K_W04 dla AiRs1, K_W04 dla FTs1)

W3 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz układów SC, (K_W08 dla AiRs1, K_W08 dla FTs1),

W4 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych a w szczególności w zakresie metod analizy oraz syntezy liniowych obwodów elektrycznych (K_W09 dla AiRs1, K_W08 dla FTs1),

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Potrafi zastosować transmitancję operatorową oraz zasadę superpozycji w opisie obwodów elektrycznych (K_U07 dla AiRs1)

U2 - potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy obwodów elektrycznych, a w szczególności do analizy i syntezy obwodów liniowych, (K_U07 dla AiRs1, K_U05 dla FTs1).

U3: umie zastosować transformatę Laplace'a do analizy obwodów (K_U07 dla AiRs1, K_U01 dla FTs1)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia się w zakresie elektrotechniki (K_K01 dla AiRs1, K_K01 dla FTs1)

K2 - potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia zagadnień związanych z obwodami elektrycznymi i magnetycznymi (K_K02 dla AiRs1),


Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną oraz ćwiczenia rachunkowe

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z Teorii obwodów jest:

1) Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- podstawowych praw i teorii dotyczących obwodów elektrycznych,

- obwodów prądu stałego,

- ogólnej teorii sieci liniowych,

- analizy obwodów elektrycznych,

- syntezy obwodów elektrycznych,

- podstawowych układów elektronicznych.

2) Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu obwodów elektrycznych oraz

znajomości zasad działania podstawowych obwodów elektrycznych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia stosowane w teorii obwodów.

2. Liniowe obwody prądu stałego.

3. Dzielnik napięcia i prądu.

4. Transformacja rzeczywistych źródeł prądowych i napięciowych.

5. Rozwiązywanie liniowych obwodów prądu stałego: zastosowanie praw Kirchhoffa, metoda prądów obwodowych, metoda potencjałów

węzłowych, metoda grafów sieci.

6. Macierzowa postać praw Kirchhoffa.

7. Pojęcie transmitancji.

8. Twierdzenie Thevenina i Nortona.

9. Zasada superpozycji.

10. Twierdzenia o przyrostach.

11. Elementy reaktancyjne.

12. Sieci liniowe o pobudzeniach harmonicznych.

13. Twierdzenie o wartości skutecznej.

14. Metoda prądów i napięć symbolicznych.

15. Wskazy zespolone, impedancja.

16. Obwody rezonansowe.

17. Rezystancja dynamiczna obwodu rezonansowego.

18. Addytywność mocy chwilowych.

19. Dopasowanie ze względu na moc czynną.

20. Moc przy wymuszeniach okresowych.

21. Metoda szeregów Fouriera.

22. Moc zespolona.

23. Ogólna teoria sieci.

24. Stany nieustalone w obwodach o pobudzeniach: stałych, harmonicznych, odkształconych.

25. Prawo komutacji.

26. Rozwiązywanie obwodów metodą równań różniczkowych.

27. Zastosowanie transformacji Laplace'a do analizy obwodów: postać transformatorowa obwodu, obliczanie transformaty odwrotnej

napięcia i prądu.

28. Zastosowanie funkcji Diraca do obliczenia transmitancji.

29. Twierdzenie Borela i zastosowanie splotu w analizie obwodów.

30. Teoria czwórników: macierze czwórników, połączenia czwórników.

31. Obwody nieliniowe. Elementy syntezy obwodów: metoda Fostera, metoda Cauera.

32. Układy SC - z przełączanymi pojemnościami.

33. Obwody magnetyczne i ich obliczanie

34. Prąd trójfazowy

35. Wirujące pole magnetyczne

Ćwiczenia

1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia stosowane w teorii obwodów.

2. Liniowe obwody prądu stałego.

3. Dzielnik napięcia i prądu.

4. Transformacja rzeczywistych źródeł prądowych i napięciowych.

5. Rozwiązywanie liniowych obwodów prądu stałego: zastosowanie praw Kirchhoffa, metoda prądów obwodowych, metoda potencjałów

węzłowych, metoda grafów sieci.

6. Macierzowa postać praw Kirchhoffa.

7. Pojęcie transmitancji.

8. Twierdzenie Thevenina i Nortona.

9. Zasada superpozycji.

10. Twierdzenia o przyrostach.

11. Elementy reaktancyjne.

12. Sieci liniowe o pobudzeniach harmonicznych.

13. Twierdzenie o wartości skutecznej.

14. Metoda prądów i napięć symbolicznych.

15. Wskazy zespolone, impedancja.

16. Addytywność mocy chwilowych.

17. Dopasowanie ze względu na moc czynną.

18. Moc przy wymuszeniach okresowych.

19. Metoda szeregów Fouriera.

20. Moc zespolona.

21. Stany nieustalone w obwodach o pobudzeniach: stałych, harmonicznych, odkształconych.

22. Prawo komutacji.

23. Rozwiązywanie obwodów metodą równań różniczkowych.

24. Zastosowanie transformacji Laplace'a do analizy obwodów: postać transformatorowa obwodu, obliczanie transformaty odwrotnej

napięcia i prądu.

25. Zastosowanie funkcji Diraca do obliczenia transmitancji.

26. Twierdzenie Borela i zastosowanie splotu w analizie obwodów.

27. Obwody magnetyczne i ich obliczanie

28. Prąd trójfazowy

29. Wirujące pole magnetyczne

Literatura:

S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria Obwodów,Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.

J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom 2 i 3 (WNT, Warszawa 1993).

A. Hildebrandt, H. Sołtysik, A. Zieliński, Teoria obwodów w zadaniach (WNT, Warszawa 1974).

Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne cz. 1, Układy analogowe liniowe (WNT, Warszawa 1994).

R. Kurdziel, Podstawy Elektrotechniki (WNT Warszawa 1972)

J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne cz. 2, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe (WNT, Warszawa 1994).

J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. 3, Układy i systemy cyfrowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Niedźwiecki, M. Rasiukiewicz, Nieliniowe elektroniczne układy analogowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Nadachowski, Z. Kulka, Analogowe układy scalone (WKŁ, Warszawa 1983).

U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe (WNT, Warszawa 1997).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot obejmuje 40 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń rachunkowych.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach oraz zaliczenia na ocenę pozytywna dwóch sprawdzianów - z

zakresu obwodów prądu stałego, prądu zmiennego i obwodów magnetycznych oraz obwodów w stanie nieustalonym.

Na końcową ocenę ćwiczeń składa się:

1 - ocena z 1 i 2 kolokwium K_U01, K_U07,

2- ocena za aktywność na ćwiczeniach.

Kryteria oceny kolokwium:

ndst - <50%

dst- 50% ÷ 60%

dst plus- 60% ÷ 70%

db- 70% ÷ 80%

db plus- 80% ÷ 90%

bdb- > 90%

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych oraz wyniku egzaminu pisemnego, które

sprawdzają głównie umiejętności. K_W01, K_W04, K_W08, K_W09,

Kryteria oceny egzaminu:

ndst - <50%

dst- 50% ÷ 60%

dst plus- 60% ÷ 70%

db- 70% ÷ 80%

db plus- 80% ÷ 90%

bdb- > 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Frankowski
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak, Monika Stanke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć z Teorii obwodów jest:

1) Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- podstawowych praw i teorii dotyczących obwodów elektrycznych,

- obwodów prądu stałego,

- ogólnej teorii sieci liniowych,

- analizy obwodów elektrycznych,

- syntezy obwodów elektrycznych,

- podstawowych układów elektronicznych.

2) Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu obwodów elektrycznych oraz

znajomości zasad działania podstawowych obwodów elektrycznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia stosowane w teorii obwodów.

2. Liniowe obwody prądu stałego.

3. Dzielnik napięcia i prądu.

4. Transformacja rzeczywistych źródeł prądowych i napięciowych.

5. Rozwiązywanie liniowych obwodów prądu stałego: zastosowanie praw Kirchhoffa, metoda prądów obwodowych, metoda potencjałów

węzłowych, metoda grafów sieci.

6. Macierzowa postać praw Kirchhoffa.

7. Pojęcie transmitancji.

8. Twierdzenie Thevenina i Nortona.

9. Zasada superpozycji.

10. Twierdzenia o przyrostach.

11. Elementy reaktancyjne.

12. Sieci liniowe o pobudzeniach harmonicznych.

13. Twierdzenie o wartości skutecznej.

14. Metoda prądów i napięć symbolicznych.

15. Wskazy zespolone, impedancja.

16. Obwody rezonansowe.

17. Rezystancja dynamiczna obwodu rezonansowego.

18. Addytywność mocy chwilowych.

19. Dopasowanie ze względu na moc czynną.

20. Moc przy wymuszeniach okresowych.

21. Metoda szeregów Fouriera.

22. Moc zespolona.

23. Ogólna teoria sieci.

24. Stany nieustalone w obwodach o pobudzeniach: stałych, harmonicznych, odkształconych.

25. Prawo komutacji.

26. Rozwiązywanie obwodów metodą równań różniczkowych.

27. Zastosowanie transformacji Laplace'a do analizy obwodów: postać transformatorowa obwodu, obliczanie transformaty odwrotnej

napięcia i prądu.

28. Zastosowanie funkcji Diraca do obliczenia transmitancji.

29. Twierdzenie Borela i zastosowanie splotu w analizie obwodów.

30. Teoria czwórników: macierze czwórników, połączenia czwórników.

31. Obwody nieliniowe. Elementy syntezy obwodów: metoda Fostera, metoda Cauera.

32. Układy SC - z przełączanymi pojemnościami.

33. Obwody magnetyczne i ich obliczanie

34. Prąd trójfazowy

35. Wirujące pole magnetyczne

Literatura:

S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria Obwodów,Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.

J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom 2 i 3 (WNT, Warszawa 1993).

A. Hildebrandt, H. Sołtysik, A. Zieliński, Teoria obwodów w zadaniach (WNT, Warszawa 1974).

Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne cz. 1, Układy analogowe liniowe (WNT, Warszawa 1994).

R. Kurdziel, Podstawy Elektrotechniki (WNT Warszawa 1972)

J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne cz. 2, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe (WNT, Warszawa 1994).

J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. 3, Układy i systemy cyfrowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Niedźwiecki, M. Rasiukiewicz, Nieliniowe elektroniczne układy analogowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Nadachowski, Z. Kulka, Analogowe układy scalone (WKŁ, Warszawa 1983).

U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe (WNT, Warszawa 1997).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Frankowski
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak, Monika Stanke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć z Teorii obwodów jest:

1) Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- podstawowych praw i teorii dotyczących obwodów elektrycznych,

- obwodów prądu stałego,

- ogólnej teorii sieci liniowych,

- analizy obwodów elektrycznych,

- syntezy obwodów elektrycznych,

- podstawowych układów elektronicznych.

2) Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu obwodów elektrycznych oraz

znajomości zasad działania podstawowych obwodów elektrycznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia stosowane w teorii obwodów.

2. Liniowe obwody prądu stałego.

3. Dzielnik napięcia i prądu.

4. Transformacja rzeczywistych źródeł prądowych i napięciowych.

5. Rozwiązywanie liniowych obwodów prądu stałego: zastosowanie praw Kirchhoffa, metoda prądów obwodowych, metoda potencjałów

węzłowych, metoda grafów sieci.

6. Macierzowa postać praw Kirchhoffa.

7. Pojęcie transmitancji.

8. Twierdzenie Thevenina i Nortona.

9. Zasada superpozycji.

10. Twierdzenia o przyrostach.

11. Elementy reaktancyjne.

12. Sieci liniowe o pobudzeniach harmonicznych.

13. Twierdzenie o wartości skutecznej.

14. Metoda prądów i napięć symbolicznych.

15. Wskazy zespolone, impedancja.

16. Obwody rezonansowe.

17. Rezystancja dynamiczna obwodu rezonansowego.

18. Addytywność mocy chwilowych.

19. Dopasowanie ze względu na moc czynną.

20. Moc przy wymuszeniach okresowych.

21. Metoda szeregów Fouriera.

22. Moc zespolona.

23. Ogólna teoria sieci.

24. Stany nieustalone w obwodach o pobudzeniach: stałych, harmonicznych, odkształconych.

25. Prawo komutacji.

26. Rozwiązywanie obwodów metodą równań różniczkowych.

27. Zastosowanie transformacji Laplace'a do analizy obwodów: postać transformatorowa obwodu, obliczanie transformaty odwrotnej

napięcia i prądu.

28. Zastosowanie funkcji Diraca do obliczenia transmitancji.

29. Twierdzenie Borela i zastosowanie splotu w analizie obwodów.

30. Teoria czwórników: macierze czwórników, połączenia czwórników.

31. Obwody nieliniowe. Elementy syntezy obwodów: metoda Fostera, metoda Cauera.

32. Układy SC - z przełączanymi pojemnościami.

33. Obwody magnetyczne i ich obliczanie

34. Prąd trójfazowy

35. Wirujące pole magnetyczne

Literatura:

S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria Obwodów,Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.

J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom 2 i 3 (WNT, Warszawa 1993).

A. Hildebrandt, H. Sołtysik, A. Zieliński, Teoria obwodów w zadaniach (WNT, Warszawa 1974).

Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne cz. 1, Układy analogowe liniowe (WNT, Warszawa 1994).

R. Kurdziel, Podstawy Elektrotechniki (WNT Warszawa 1972)

J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne cz. 2, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe (WNT, Warszawa 1994).

J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. 3, Układy i systemy cyfrowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Niedźwiecki, M. Rasiukiewicz, Nieliniowe elektroniczne układy analogowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Nadachowski, Z. Kulka, Analogowe układy scalone (WKŁ, Warszawa 1983).

U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe (WNT, Warszawa 1997).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Frankowski
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak, Monika Stanke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć z Teorii obwodów jest:

1) Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- podstawowych praw i teorii dotyczących obwodów elektrycznych,

- obwodów prądu stałego,

- ogólnej teorii sieci liniowych,

- analizy obwodów elektrycznych,

- syntezy obwodów elektrycznych,

- podstawowych układów elektronicznych.

2) Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu obwodów elektrycznych oraz

znajomości zasad działania podstawowych obwodów elektrycznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia stosowane w teorii obwodów.

2. Liniowe obwody prądu stałego.

3. Dzielnik napięcia i prądu.

4. Transformacja rzeczywistych źródeł prądowych i napięciowych.

5. Rozwiązywanie liniowych obwodów prądu stałego: zastosowanie praw Kirchhoffa, metoda prądów obwodowych, metoda potencjałów

węzłowych, metoda grafów sieci.

6. Macierzowa postać praw Kirchhoffa.

7. Pojęcie transmitancji.

8. Twierdzenie Thevenina i Nortona.

9. Zasada superpozycji.

10. Twierdzenia o przyrostach.

11. Elementy reaktancyjne.

12. Sieci liniowe o pobudzeniach harmonicznych.

13. Twierdzenie o wartości skutecznej.

14. Metoda prądów i napięć symbolicznych.

15. Wskazy zespolone, impedancja.

16. Obwody rezonansowe.

17. Rezystancja dynamiczna obwodu rezonansowego.

18. Addytywność mocy chwilowych.

19. Dopasowanie ze względu na moc czynną.

20. Moc przy wymuszeniach okresowych.

21. Metoda szeregów Fouriera.

22. Moc zespolona.

23. Ogólna teoria sieci.

24. Stany nieustalone w obwodach o pobudzeniach: stałych, harmonicznych, odkształconych.

25. Prawo komutacji.

26. Rozwiązywanie obwodów metodą równań różniczkowych.

27. Zastosowanie transformacji Laplace'a do analizy obwodów: postać transformatorowa obwodu, obliczanie transformaty odwrotnej

napięcia i prądu.

28. Zastosowanie funkcji Diraca do obliczenia transmitancji.

29. Twierdzenie Borela i zastosowanie splotu w analizie obwodów.

30. Teoria czwórników: macierze czwórników, połączenia czwórników.

31. Obwody nieliniowe. Elementy syntezy obwodów: metoda Fostera, metoda Cauera.

32. Układy SC - z przełączanymi pojemnościami.

33. Obwody magnetyczne i ich obliczanie

34. Prąd trójfazowy

35. Wirujące pole magnetyczne

Literatura:

S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria Obwodów,Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.

J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom 2 i 3 (WNT, Warszawa 1993).

A. Hildebrandt, H. Sołtysik, A. Zieliński, Teoria obwodów w zadaniach (WNT, Warszawa 1974).

Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne cz. 1, Układy analogowe liniowe (WNT, Warszawa 1994).

R. Kurdziel, Podstawy Elektrotechniki (WNT Warszawa 1972)

J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne cz. 2, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe (WNT, Warszawa 1994).

J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. 3, Układy i systemy cyfrowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Niedźwiecki, M. Rasiukiewicz, Nieliniowe elektroniczne układy analogowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Nadachowski, Z. Kulka, Analogowe układy scalone (WKŁ, Warszawa 1983).

U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe (WNT, Warszawa 1997).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Frankowski
Prowadzący grup: Sławomir Grzelak, Monika Stanke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć z Teorii obwodów jest:

1) Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- podstawowych praw i teorii dotyczących obwodów elektrycznych,

- obwodów prądu stałego,

- ogólnej teorii sieci liniowych,

- analizy obwodów elektrycznych,

- syntezy obwodów elektrycznych,

- podstawowych układów elektronicznych.

2) Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu obwodów elektrycznych oraz

znajomości zasad działania podstawowych obwodów elektrycznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia stosowane w teorii obwodów.

2. Liniowe obwody prądu stałego.

3. Dzielnik napięcia i prądu.

4. Transformacja rzeczywistych źródeł prądowych i napięciowych.

5. Rozwiązywanie liniowych obwodów prądu stałego: zastosowanie praw Kirchhoffa, metoda prądów obwodowych, metoda potencjałów

węzłowych, metoda grafów sieci.

6. Macierzowa postać praw Kirchhoffa.

7. Pojęcie transmitancji.

8. Twierdzenie Thevenina i Nortona.

9. Zasada superpozycji.

10. Twierdzenia o przyrostach.

11. Elementy reaktancyjne.

12. Sieci liniowe o pobudzeniach harmonicznych.

13. Twierdzenie o wartości skutecznej.

14. Metoda prądów i napięć symbolicznych.

15. Wskazy zespolone, impedancja.

16. Obwody rezonansowe.

17. Rezystancja dynamiczna obwodu rezonansowego.

18. Addytywność mocy chwilowych.

19. Dopasowanie ze względu na moc czynną.

20. Moc przy wymuszeniach okresowych.

21. Metoda szeregów Fouriera.

22. Moc zespolona.

23. Ogólna teoria sieci.

24. Stany nieustalone w obwodach o pobudzeniach: stałych, harmonicznych, odkształconych.

25. Prawo komutacji.

26. Rozwiązywanie obwodów metodą równań różniczkowych.

27. Zastosowanie transformacji Laplace'a do analizy obwodów: postać transformatorowa obwodu, obliczanie transformaty odwrotnej

napięcia i prądu.

28. Zastosowanie funkcji Diraca do obliczenia transmitancji.

29. Twierdzenie Borela i zastosowanie splotu w analizie obwodów.

30. Teoria czwórników: macierze czwórników, połączenia czwórników.

31. Obwody nieliniowe. Elementy syntezy obwodów: metoda Fostera, metoda Cauera.

32. Układy SC - z przełączanymi pojemnościami.

33. Obwody magnetyczne i ich obliczanie

34. Prąd trójfazowy

35. Wirujące pole magnetyczne

Literatura:

S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria Obwodów,Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.

J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom 2 i 3 (WNT, Warszawa 1993).

A. Hildebrandt, H. Sołtysik, A. Zieliński, Teoria obwodów w zadaniach (WNT, Warszawa 1974).

Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne cz. 1, Układy analogowe liniowe (WNT, Warszawa 1994).

R. Kurdziel, Podstawy Elektrotechniki (WNT Warszawa 1972)

J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne cz. 2, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe (WNT, Warszawa 1994).

J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. 3, Układy i systemy cyfrowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Niedźwiecki, M. Rasiukiewicz, Nieliniowe elektroniczne układy analogowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Nadachowski, Z. Kulka, Analogowe układy scalone (WKŁ, Warszawa 1983).

U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe (WNT, Warszawa 1997).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)