Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria niezawodności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-TNIEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0718) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z inżynierią i zawodami inżynierskimi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria niezawodności
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Przedmiot dotyczący rozwoju przedsiębiorczości
Przedmioty dotyczące obszaru nauk społecznych lub humanistycznych
Przedmioty dotyczące obszaru nauk społecznych lub humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza ze statystyki i teorii prawdopodobieństwa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 16 godz.):

- udział w konwersatorium – 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 1 godzina


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 12 godz.):

- przygotowanie do konwersatorium – 2 godzin

- czytanie literatury – 5 godzin

- przygotowanie do kolokwium - 5 godzin


Łącznie: 28 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę z teorii prawdopodobieństwa i statystyki niezbędną w teorii niezawodności

(K_W01 dla Astronomii, Informatyki Stosowanej, Automatyki i Robotyki, Fizyki Technicznej, KW_02, KW_03 dla Fizyki).

W2: Student ma wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów technicznych, oraz systemów informatycznych.

W3: Student zna elementy analizy stabilności systemów, kluczowe ze względu na zastosowania w informatyce i automatyki i robotyki.

W4: Student ma wiedzę w zakresie zasad konstruowania i analiz dotyczących czasu oceny życia systemu koniecznych w pracy inżynierskiej.

K_W03 -efekt kierunkowy dla fizyki; K_W04 astronomii; KW_07 - fizyki technicznej; K_W01; K_W06 dla Informatyki stosowanej; K_W07, K_W13 dla Automatyki i Robotyki)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi zastosować metodę naukową we wnioskowaniu na temat niezawodności systemów złożonych. (Efekt dla K_U04 Automatyki i Robotyki oraz K_U04, KU_05 dla Informatyki Stosowanej)

U2: Potrafi samodzielnie ocenić czas życia i niezawodność złożonego procesu technologicznego, produkcyjnego lub programu komputerowego poprzez zastosowanie odpowiedniego rozkładu czasu życia

(Efekt dla K_U06 dla Automatyki i Robotyki, K_U01 dla Fizyki Technicznej oraz K_U08, K_U10 dla Informatyki Stosowanej)

U3: potrafi ocenić niezawodność złożonego systemu automatyki przewidując przyczyny jego niesprawności (K_U11 dla Automatyki i Robotyki)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi ocenić czy jego wiedza jest wystarczająca do oceny czasu życia i niezawodności procesów technologicznych lub złożonych systemów informatycznych lub systemów pomiarowych (K_K01 dla Fizyki, Fizyki Technicznej Astronomii, Automatyki i Robotyki, Informatyki Stosowanej oraz K_K03 dla Informatyki Stosowanej).

K2: Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w obszarze analizy niezawodności i czasów życia systemów (K_K07 dla Automatyki i Robotyki)


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wykład przekazuje wiedzę o podstawowych pojęciach teorii i inżynierii niezawodności. Studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki niezbędną w teorii niezawodności. Dowiadują się o podstawowych rozkładach czasów życia systemów oraz systemów złożonych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

- podstawowe definicje z zakresu teorii prawdopodobieństwa procesach losowych oraz statystyki niezbędne w teorii niezawodności.

-zmienne losowe dyskretne i ciągłe, jednowymiarowe, wielowymiarowe.

- badanie zależności zmiennych losowych

- pojęcie czasu życia systemu, niezawodności, dystrybuanty oraz funkcji intensywności uszkodzeń.

- modele matematyczne czasu zdatności obiektów, w tym rożne rozkłady czasu życia, takie jak rozkład eksponencjalny, gamma, Weibulla.

- informacje o własnościach dystrybuanty, wartości średnich, momentów centralnych, kowariancji i współczynnika korelacji.

- struktura niezawodnościowa systemu prostego i złożonego.

- niezawodność struktury szeregowej oraz równoległej,

- metody badania niezawodności obiektów.

- kształtowanie niezawodności obiektów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jan Budcior, Podstawy teorii i inżynierii nniezawodności, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Marvin Rausand, Arnljot Høyland, System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications, John Wiley & Sons, Inc. 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie na podstawie dwóch 45 minutowych kolokwiów sprawdzających wiedzę na temat teorii niezawodności (W1-W4) oraz umiejętności obliczania prawdopodobieństw, przewidywania czasu życia i rozkładów (U1-U3, K1)

Kryteria oceniania:

ndst – 0-49% pkt

dst- 50-59% pkt

dst plus- 60-69% pkt

db- 70-79% pkt

db plus- 80-89% pkt

bdb- 90-100% pkt

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pepłowski
Prowadzący grup: Łukasz Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pepłowski
Prowadzący grup: Łukasz Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pepłowski
Prowadzący grup: Łukasz Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pepłowski
Prowadzący grup: Łukasz Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)