Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Innowacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-TWINN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innowacje
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmiot dotyczący rozwoju przedsiębiorczości
Przedmioty dotyczące obszaru nauk społecznych lub humanistycznych
Przedmioty dotyczące obszaru nauk społecznych lub humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w konwersatorium – 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 20 godz.):

- przygotowanie do konwersatorium– 10

- pisanie prac, projektów – 10


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę podstawową nt. dóbr intelektualnych i sposobów ich ochrony – K_W08 (dla Fizyka s2), K_W09 (dla FT s2), K_W07 (Astr 2s), K_W09 (dla AiR s2), K_W08 (dla IS s2)

W2: Zna różne aspekty pracy zespołowej, rozumie znaczenie ról pełnionych w zespole – K_W09 (Fizyka s2), (FT s2), K_W08(Astr s2), K_W04, K_W15 (AiR s2), K_W08 (IS s2)

W3: Zna założenia metody Design thinking

–K_W09 (Fizyka s2), (FT s2), K_W08 (Astr 2s), K_W04, K_W09 (AiR s2), K_W08 (IS s2)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność wstępnej oceny stopnia innowacyjności danego rozwiązania - K_U10 (Fizyka s2), K_U06 (FT s2), K_U06 (Astr 2s), K_U13, K_U14 (AiR s2), K_U04 (IS s2)

U2: Potrafi rozpoznać optymalny dla siebie rodzaj pracy i naturalną rolę w pracy zespołowej – K_U11 (Fizyka s2), K_U10 (FT s2), K_U09 (Astr 2s), K_U17 (AiR s2), K_U07 (IS s2)

U3: Analizuje swoje kompetencje i potrafi nimi świadomie zarządzać – K_U12 (Fizyka s2), K_U09 (FT s2), K_U08 (Astr 2s), K_U18 (AiR s2), K_U05 (IS s2)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość znaczenia własnej pracy dla dobra społecznego

K_K03, K_K04 (Fizyka s2),

K_K03, K_K04 (FT s2),

K_K04, K_K05, K_K06 (Astr 2s),

K_K02 , K_K07 (AiR s2),

K_K02, K_K04 (IS s2)

K2: Ma świadomość własnej sprawczości i innowacyjności

K_K03, K_K04 (Fizyka s2),

K_K03, K_K04 (FT s2),

K_K04, K_K06 (Astr 2s),

K_K02 , K_K03 , K_K05 (AiR s2),

K_K04 , K_K06 (IS s2)

K3: Kształtowanie postawy proaktywnej, przywódczej


K_K03, K_K04 (Fizyka s2),

K_K03, K_K04 (FT s2),

K_K04, K_K06 (Astr 2s),

K_K03 , K_K05 (AiR s2),

K_K04 , K_K05 , K_K06 (IS s2)

K4: Ma świadomość ważności rzetelności i uczciwości

K_K02 (Fizyka s2),

K_K02 (FT s2),

K_K02 (Astr 2s),

K_K06 , K_K07 (AiR s2),

K_K02 , K_K03 (IS s2)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka,

- wykład konwersatoryjny,

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna,

- giełda pomysłów.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie aktywnych postaw dobrego funkcjonowania w środowisku zawodowym, pracy w grupie i skutecznej komunikacji, pobudzenie w odbiorcach chęci tworzenia innowacji technicznych, technologicznych i usługowych, podejmowania aktywności przywódczych. Studenci zapoznani zostaną z metodologią Design Thinking oraz z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną dóbr niematerialnych. Aspekt praktyczny zajęć będzie też uwypuklony dzięki bliskiej współpracy z Biurem Karier, których trenerzy maja bogate doświadczenie w szkoleniach z twórczego rozwiązywania problemów oraz pracy z przekonaniami ograniczającymi rozwój i realizację ambitnych celów. Dodatkowo, planujemy też realizację tych zajęć przy współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, który stanowić będzie ośrodek rozwoju innowacyjności, poszukiwania potencjału wdrożeń oraz współpracy UMK z otoczeniem gospodarczym.

Pełny opis:

Ogólne zagadnienia dotyczące tworzenia innowacji, świadomości własnych umiejętności, pracy zespołowej. przywództwa. Budowanie zespołów, role członków zespołu, typy osobowości i metody działania, sposoby komunikacji, rozróżnienie na problemy techniczne i adaptacyjne, odpowiedzialność i przywództwo.

Rodzaje własności intelektualnej, sposoby ochrony przez tajemnicę przedsiębiorstwa, przykłady rozwiązań innowacyjnych patentowalnych i niepatentowalnych, zagrożenia związane z naruszaniem praw własności innych podmiotów. Metoda TRIZ. Metody kreatywne, w tym metodologia projektowa Design Thinking. Praca w stresie i umiejętności prototypowania. Przedstawienie procesów myślenia twórczego jakie związane są z kreowaniem wyniku projektu. Zaprojektowanie nowatorskiego urządzenia/przedmiotu w oparciu o wiedzę na temat zapotrzebowania rynku/odbiorcy, wraz z budową prototypu - warsztaty Design Thinking.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Crosing the chasm, Geoffrey A. Moore, 1991

2. The Startup Owners Manual, Steve Blank, Bob Dorf, 2012

3. Bussines model generation, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, 2010

4. Stanford University Enterpreneurship Corner, http://ecorner.stanford.edu/

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Praca zaliczeniowa - W1-W3, U1, U2, U3

Obserwacja i ocena aktywności studentów na zajęciach: U1-U3, K1-K4

Kryteria oceniania:

Na podstawie kompletności pracy zaliczeniowej (tj. na ile student uwzględnił w swojej pracy zaliczeniowej wymagane zagadnienia) oraz oceny aktywności w ramach zajęć

ndst - =<4 pkt (=<40%)

dst- 5 pkt (50%)

dst plus- 6 pkt (60%)

db- 7 pkt (70%)

db plus- 8 pkt (80%)

bdb- >=9 pkt (>=90%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szkulmowska
Prowadzący grup: Anna Szkulmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone na platformie TEAMS.

Studenci nie mówiący po polsku mogą zaliczyć przedmiot na podstawie pracy własnej w zakresie prowadzonego kursu oraz pracy zaliczeniowej napisanej w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szkulmowska
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska, Anna Szkulmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone stacjonarnie, a w przypadku braku takiej możliwości na platformie TEAMS.

Studenci nie mówiący po polsku mogą zaliczyć przedmiot na podstawie pracy własnej w zakresie prowadzonego kursu oraz pracy zaliczeniowej napisanej w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szkulmowska
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska, Anna Szkulmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone stacjonarnie, a w przypadku braku takiej możliwości na platformie TEAMS.

Studenci nie mówiący po polsku mogą zaliczyć przedmiot na podstawie pracy własnej w zakresie prowadzonego kursu oraz pracy zaliczeniowej napisanej w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szkulmowska
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska, Anna Szkulmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone stacjonarnie, a w przypadku braku takiej możliwości na platformie TEAMS.

Studenci nie mówiący po polsku mogą zaliczyć przedmiot na podstawie pracy własnej w zakresie prowadzonego kursu oraz pracy zaliczeniowej napisanej w języku angielskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)