Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane aspekty pojazdów autonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WAPOA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty pojazdów autonomicznych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Fizyki Technicznej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, analizy matematycznej, algebry i metrologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (15 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (35 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 20 godz.


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma wiedzę dotyczącą czujników i algorytmów sterowania stosowanych w pojazdów autonomicznych - K_W05 dla AiR, K_W04 dla FT

W2 - orientuje się w metodach nawigacji oraz rodzajach map stosowanych w pojazdach autonomicznych - K_W10 dla AiR, K_W04 dla FT

W3 - ma elementarną wiedzę na temat niezawodności systemów kontrolno-pomiarowych stosowanych w pojazdach autonomicznych - K_W11 dla AiR, K_W09 dla FT

W4 - orientuje się w oprogramowaniu stosowanym do planowania trajektorii pojazdów autonomicznych - K_W06 dla AiR, K_W03 dla FT

W5 - ma wiedzę dotyczącą stosowania sztucznej inteligencji oraz szerokopasmowej wymiany danych między pojazdami autonomicznymi - K_W10 dla AiR, K_W04 dla FTEfekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi klasyfikować pojazdy autonomiczne ze względu na stopień autonomii - K_U01, K_U08 dla AiR, K_U09 dla FT

U2 - potrafi wymienić i scharakteryzować lokalne i globalne metody planowania trajektorii - K_U01, K_U08 dla AiR, K_U09 dla FT

U3 - potrafi dobrać metody i urządzenia umożliwiające wykrywanie przeszkód oraz realizację trajektorii zadanej przez pojazd autonomiczny - K_U10 dla AiR, K_U02 dla FT

U4 - potrafi wymienić podstawowe cechy zadaniowej i hierarchicznej architektury sterowania i przyporządkować im zadania lokalnego i globalnego planowania trajektorii pojazdu autonomicznego - K_U08 dla AiR, K_U09 dla FT

U5 - umie zidentyfikować słabe strony oraz aktualne trendy rozwojowe w obszarze autonomicznych pojazdów mobilnych - K_U01 dla AiR, K_U12 dla FT

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia implikowane przez rozwiązania technologiczne stosowane w pojazdach autonomicznych - K_K01 dla AIR, K_K01 dla FT

K2 - ma świadomość konieczności dostosowania przepisów prawa ze względu na użytkowanie pojazdów autonomicznych - K_K05 dla AiR, K_K02 dla FT

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu pojazdów autonomicznych.

Wykład obejmuje zagadnienia związane z klasyfikacją, stosowanymi czujnikami, nawigowaniem oraz wybranymi strukturami sterowania.

Omówione zostaną również przykładowe środowiska programistyczne, aspekty prawne oraz kierunki rozwoju pojazdów autonomicznych.

Pełny opis:

1. Wstęp

- podstawowe pojęcia

- rys historyczny

- wymagania

- przykładowe realizacje i zastosowania

2. Czujniki

- czujniki dotykowe

- pomiar położenia

- czujniki bezwładnościowe

- pomiar odległości

- analiza obrazu

3. Nawigacja

- lokalizacja

-- obliczanie pozycji z odometrii

-- pomiary bezwładnościowe

-- lokalizacja na podstawie radaru

-- punkty orientacyjne

-- GPS

- mapy

-- mapy metryczne

-- siatki

- planowanie trajektorii

4. Sterowanie

- wybrane architektury

-- hierarchiczna, zorientowana zadaniowo

-- zadaniowa

-- zintegrowana zadaniowa

5. Oprogramowanie

- The Player Project

- Microsoft Developer Studio

- Orca

- MCA - Modular Controller Architecture

6. Apsekty prawne

- dostosowanie przepisów

- odpowiedzialność prawna

7. Kierunki rozwoju

- sztuczna inteligencja

- sieci pojazdów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hong Cheng, Autonomous Intelligent Vehicles Theory, Algorithms, and Implementation, Springer-Verlag London Limited 2011, ISBN 978-1-4471-2279-1

2. Karsten Berns, Ewald von Puttkamer, Autonomous Land Vehicles, 1st ed. Vieweg+Teubner |GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-8348-0421-1

3. Anthony Finn, Steve Scheding, Developments and Challenges for Autonomous Unmanned Vehicles, A Compendium, 2010 Springer- Verlag Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-10703-0

Literatura uzupełniająca:

1. Ingemar J. Cox, Gordon T. Wilfong, Autonomous Robot Vehicles, 1990 AT&T, ISBN-13: 978-1-4613-8999-6

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny zdalny – W1 ÷ W5, U1 ÷ U5

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny zawierający pytania otwarte

ndst < 50%

dst 51% ÷ 60%

dst plus 61% ÷ 70%

db 71% ÷ 80%

db plus 81% ÷ 90%

bdb > 91%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Rafał Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)