Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wirtualna rzeczywistość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WIRTRZE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wirtualna rzeczywistość
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Strona przedmiotu: http://www-users.mat.umk.pl/~rudy/vr/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: Wirtualna rzeczywistośćLaboratorium, 15 godzin

Wykład, 15 godzin


Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia 15h

Nauka w domu i projekt zaliczeniowy 15h

Razem: 30 h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- posiada szczegółową wiedzę związaną ze studiowaną specjalnością i VR (K_W06)

- posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie sprzętu do VR, programów do obsługi VR, środowiska AR (K_W03)

- posiada wiedzę pozwalającą w ponadpodstawowy sposób pracować samodzielnie w środowisku VR i AR (K_W04)

- posiada szczegółową wiedzę związaną ze studiowaną specjalnością (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- rozumie potrzebę uczenia się i pracy w zespole (K_U11)

- potrafi efektywnie wykorzystywać narzędzia potrzebne do wykonywania zadań (K_U05)

- potrafi ocenić nowe technologie, nowe narzędzia programistyczne, diagnostyczne, potrafi dokonać ich wyboru do realizacji zadanych problemów (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozwiązując problemy zastosowań informatyki (K_K02)

- student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, tworząc projekty VR (K_K01)

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny z analizą treści

- wykład z pokazem multimedialnym

- dyskusja

- symulacyjna (gier symulacyjnych)
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Przedmiot Wirtualna Rzeczywistość obejmuje zakres wiedzy związany z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością. Uczy pracy w programie Unity w połączeniu z zestawem Oculus Rift oraz Oculus Go i Quest.

Pełny opis:

Wirtualna rzeczywistość

1. VR - Historia, teraźniejszość i prognozy na przyszłość

2. Użycie VR, przegląd oprogramowania

3. Przegląd sprzętu: od Cardboard do Oculus Quest

4. Od 3/6-DOF do full body tracking

5. Konfiguracja i tworzenie projektu VR w Unity

6. Niuanse techniczne tworzenia projektów VR

7. Różne sposoby interakcji z obiektami w VR

8. Filmy i panoramy 360., Unity 3D

9. Sposoby poruszania się w VR

10. WebXR

11. Optymalizacja dla VR i mobilnego VR

12. Rozszerzona rzeczywistość

13. Projekty zaliczeniowe

Literatura:

- Greengard Samuel, Virtual Reality, MIT Press, 2019

- Ewalt David M., Defying Reality: The Inside Story of the Virtual Reality Revolution, Blue Rider Press, 2018

- Linowes Jonathan, Babilinski Krystian, Augmented Reality for Developers, Packt Publishing, 2017

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych w obecności grupy zaliczeniowej.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- wykonanie zadanych zadań podsumowujących poruszone tematy

- obecność i praca na zajęciach

Kryteria oceniania:

- zgodność pracy z zadanym tematem

- kreatywność i poziom wykonanej pracy

- zgodność pracy z zadanym tematem

- rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę

w praktyce

- nowatorskie ujęcie treści - umiejętność zbudowania doświadczenia wirtualnej rzeczywistości (gra lub eksploracja)

- udział w zajęciach oraz zaangażowanie w zrealizowany projekt

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)