Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do systemu UNIX

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WSUNIX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do systemu UNIX
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla AiR II rok
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~ig/DYDAKTYKA/unix_wstep_2018_19
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 45 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w laboratoriach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 45 godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 15 godz.


Łącznie: 90 godz. ( 3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W01 - rozumie pojęcia opisujące konfigurację i stan systemu operacyjnego – realizuje następujące efekty kierunkowe: ([Inf. Stos. K_W03, K_W05, K_W12], [Fiz. Tech. K_W04,K_W08], [Fizyka K_W02] [Astronomia K_W07], [Aut. Rob. K_W04, K_W06])

W02 - potrafi objaśnić fazy uruchamiania systemu komputerowego – realizuje następujące efekty kierunkowe: ([Inf. Stos. K_W03, K_W05], [Fiz. Tech. K_W04,K_W08], [Fizyka K_W02] [Astronomia K_W07], [Aut. Rob. K_W04, K_W06])

W03 potrafi objaśnić sposób zarządzania plikami przez system operacyjny – realizuje następujące efekty kierunkowe ([Inf. Stos. K_W03, K_W05], [Fiz. Tech. K_W04,K_W08], [Fizyka K_W02] [Astronomia K_W07], [Aut. Rob. K_W04, K_W06])

W04 potrafi objaśnić sposób zarządzania procesami przez system

operacyjny – realizuje następujące efekty kierunkowe: ([Inf. Stos. K_W03, K_W05], [Fiz. Tech. K_W04,K_W08], [Fizyka K_W02] [Astronomia K_W07], [Aut. Rob. K_W04, K_W06])

W05 - zna definicję, podstawowe zadania systemu operacyjnego – realizuje następujące efekty kierunkowe ([Inf. Stos. K_W03, K_W05, K_W12], [Fiz. Tech. K_W04,K_W08], [Fizyka K_W02] [Astronomia K_W07] , [Aut. Rob. K_W04, K_W06])

W06 - potrafi wymienić podstawowe zalety i wady systemu UNIX i porównać UNIX z innymi systemami operacyjnymi – realizuje następujące efekty kierunkowe ([Inf. Stos. K_W03, K_W05, K_W12], [Fiz. Tech. K_W04,K_W08], [Fizyka K_W02] [Astronomia K_W07], [Aut. Rob. K_W04, K_W06])


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U01 - potrafi używać podstawowych edytorów tekstu dostępnych w systemie LINUX – realizuje następujące efekty kierunkowe: [(Inf. Stos. K_U04, K_U05, K_U09), (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11)]

U02- potrafi uzyskać informacje o sprzętowej konfiguracji systemu komputerowego (architektura systemu, jednostka centralna, pamięć, interfejsy sieciowe, dyski) – realizuje następujące efekty kierunkowe [(Inf. Stos. K_U04, K_U05, K_U09, K_U11), (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11)]

U03- potrafi włączać/wyłączać automatycznie uruchamiane przy starcie systemu usługi – realizuje następujące efekty kierunkowe: [(Inf. Stos. K_U11, K_U15), (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11)]

U04- potrafi uzyskać informację o dostępnych/zainstalowanych pakietach oprogramowania; potrafi wyszukać pakiet w repozytorium/sieci i go zainstalować – realizuje następujące efekty kierunkowe: [(Inf. Stos. K_U11, K_U04, K_U15), (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11)]

U05- potrafi w stopniu podstawowym zarządzać procesami – realizuje następujące efekty kierunkowe: [(Inf. Stos. K_U04, K_U05, K_U09, K_U11), (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11)]

U06- potrafi w stopniu podstawowym zarządzać partycjami, systemami plików i plikami oraz prawami dostępu – realizuje następujące efekty kierunkowe: [(Inf. Stos. K_U04, K_U05, K_U09, K_U11, K_U15], (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11))

U07 - potrafi korzystać z dokumentacji (stron podręcznika systemowego) – realizuje następujące efekty kierunkowe: [(Inf. Stos. K_U04, K_U05, K_U09], (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11))

U08 - potrafi używać i zarządzać systemem UNIX z poziomu konsoli – realizuje następujące efekty kierunkowe: [(Inf. Stos. K_U09, K_U11, K_U15], (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11))

U09 - potrafi znaleźć, rozpoznać i sklasyfikować podstawowe katalogi i pliki konfiguracyjne systemu UNIX – realizuje następujące efekty kształcenia: [(Inf. Stos. K_U04, K_U05, K_U09], (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11))

U10 - potrafi napisać i uruchomić skrypty w języku powłoki bash- realizuje następujące efekty kierunkowe: [(Inf.Stos. K_U09, K_U11, K_U15], (Fiz. Tech. K_U03, K_U06), (Fizyka K_U06, K_U08), (Astronomia K_U05, K_U10), (Aut. Rob. K_U04, K_U11))

U11 - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się powodowanego pojawianiem się nowych osiągnięć, nowych technologii, etc. rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką - realizuje następujące efekty kierunkowe: [(Inf.Stos. K_U05, K_U23], (Fiz. Tech. K_U12), (Fizyka K_U03, K_U09), (Astronomia K_U11), (Aut. Rob. K_U15))Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - ma świadomość skutków wadliwie działających systemów operacyjnych, które mogą doprowadzić do strat moralnych i finansowych, a nawet utraty zdrowia czy zagrożenia życia

K02 - rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki przy używaniu i obsłudze systemów operacyjnych

Efekty przedmiotowe K01, K02 realizują następujące efekty kierunkowe: [(Inf.Stos. K_K01, K_K02], (Fiz. Tech. K_K02,K_K05), (Fizyka K_U02), (Astronomia K_K02, K_K03), (Aut. Rob. K_K03, K_K04, K_K05))


Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium,

laboratorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych funkcji, zadań i sposobu działania systemu operacyjnego UNIX oraz zdobycie przez studentów podstawowych praktycznych umiejętności związanych z używaniem, pracą i zarządzaniem tym system.

Pełny opis:

1.Struktura systemu Unix (jądro, biblioteki, etc)

2.Unix a sieci komputerowe, Internet

3.Unix a inne systemy operacyjne, odmiany systemu Unix, odmiany systemu Linux.

4.Użytkownicy, procesy, powłoki, interfejsy graficzny.

5.Struktura urządzeń i systemy plików. Montowanie urządzeń dyskowych. Nazwy plików i katalogów, nazwy uogólniające, prawa dostępu i ich zmiana, etc.

6.Podstawowe operacje na strukturach plików

7.Przegląd przydatnych narzędzi i programów systemu Unix, jak i dodatków systemu Linux

8.Edytory tekstowe

9.Wielozadaniowość, strumienie, kontrola procesów. Kontrola konstrukcji wywołania polecenia

10.Metody archiwizacji systemu Unix, metody instalacji pakietów w systemie Linux

11.Nauka pisania skryptów

12 Narzędzia Unix związane z sieciami komputerowymi.

Literatura:

1. P. Silvester, System operacyjny Unix

2. M. Sobel, A practical guid to the unix system.

3. Mendel Cooper, Advanced Bash-Scripting Guide (http://tldp.org/LDP/abs/html/index.html)

4. Robbins, Beebe: "Programowanie skryptów powłoki"

5. A. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, Warszawa 2005.

6. W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, Wrocław 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. The Linux System Administrator's Guide SAG

2. The Linux Documentation Project SAG

3. Dokumentacja systemu UNIX: podręcznik użytkownika (UNIX User's Reference Manual)

4. Dokumentacja systemu UNIX: podręcznik administratora (UNIX 5. Administrator's Reference Manual)

6. Cameron: "GNU Emacs Leksykon kieszonkowy"

7. S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. Polecenia i programy użytkowe. LT&P, Warszawa,

8. Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie IV, Helion 2011,

Metody i kryteria oceniania:

- Bieżąca obserwacja pracy studentów na zajęciach laboratoryjnych ocenia efekty U01-U11, K01, K02

- Sprawdziany oceniają efekty W01-W06.

- Kolokwia pisemne z bezpośrednim wykorzystaniem komputera sprawdzają efekty W01- W06, U01-U11, K01-,K02

- Realizacja postawionych zadań praktycznych weryfikuje U01- U11, K01, K02.

Laboratoria zaliczane na ocenę na podstawie 2 kolokwiów. Do zaliczenia konieczne 50% z maksymalnej liczby punktów.

Zaliczenie wykładu na podstawie zaliczonych ćwiczeń. Możliwość wcześniejszego zaliczenia materiału.

Dodatkowo na zajęciach koordynatora przedmiotu (Ireneusz Grabowski) dopuszczalne jest zaliczenie przedmiotu na początku semestru na podstawie uznania wypełnienia efektów uczenia się studenta.

Kryteria oceniania:

0-49% ndst

50-59% dst

60-69% dst+

70-79% db

80-89% db+

90-100% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski, Marek Grochowski, Rafał Linowiecki, Cezary Migaszewski, Szymon Śmiga, Paweł Tecmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski, Vignesh Kumar, Rafał Linowiecki, Cezary Migaszewski, Boudewijn Roukema, Szymon Śmiga, Paweł Tecmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Gabriel Chirchir, Ireneusz Grabowski, Rafał Linowiecki, Szymon Śmiga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski, Grzegorz Kowzan, Rafał Linowiecki, Szymon Śmiga, Paweł Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)