Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne zagadnienia astrofizyki teoretycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WZAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagadnienia astrofizyki teoretycznej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Astronomii
Przedmioty do wyboru dla Astronomii s1
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WFAIIS/course/view.php?id=144
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach - 60 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 90 godz.):

- przygotowanie do bieżących zajęć- 45 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 45 godz.


Łącznie: 150 godz. (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna wybrane współcześnie badane zagadnienia fizyki planet, gwiazd, galaktyk (efekt kierunkowy K_W06)

W2: zna wybrane współczesne metody badania budowy i ewolucji planet, gwiazd, galaktyk (efekt kierunkowy K_W07, K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyszukać, zainstalować i uruchomić wybrany program komputerowy dotyczący badania fizyki planet, gwiazd, galaktyk (efekt kierunkowy K_U02)

U2: potrafi zinterpretować i omówić wyniki modelowania numerycznego (efekt kierunkowy K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość dostępności wielu możliwych metod i kodów numerycznych wiodących do rozwiązania zagadnień astrofizycznych (efekt kierunkowy K_K01)

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykłady zapoznają słuchacza z aktualnym stanem badań w dziedzinie astrofizyki teoretycznej. Prowadzone są przez kilku wykładowców, z których każdy prezentuje tematykę pokrewną do swoich badań. Ponieważ astrofizyka teoretyczna w otatnim czasie nierozłącznie związana jest z obliczeniami numerycznymi, w zakres przedmiotu wchodzą również zajęcia przy komputerach.

Pełny opis:

część 1: procesy fotojonizacyjne w astrofizyce

Tematyka tej części zajęć obejmuje prezentację cech obserwacyjnych zjonizowanych obiektów gazowo-pyłowych, jakimi są obszary HII oraz mgławice planetarne, szczegółowe omówienie procesów atomowych zachodzących w tych środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem fotojonizacji i rekombinacji oraz powstawania mgławicowych linii emisyjnych. Dodatkowo studenci poznają najpowszechniejszy, ciągle rozwijany i ogólnie dostępny kod numeryczny CLOUDY, symulujący równowagę jonizacyjną w obłokach oraz syntetyzujący emitowane widmo.

część 2: procesy hydrodynamiczne w astrofizyce

Tematyka tej części zajęć obejmuje prezentację podstawowych zjawisk hydrodynamicznych w astrofizyce. W ramach wykładu wprowadzane są podstawy teoretyczne astrofizycznej mechaniki płynów, a następnie omawiane są zagadnienia dotyczące ewolucji pozostałości supernowych, dysków akrecyjnych oraz kilku kluczowych niestabilności płynowych takich jak niestabilność konwektywna, niestabilność grawitacyjna, niestabilność termiczna i niestabilność Kelvina-Helmholtza. W części praktycznej zajęć studenci zapoznają się z techniką płynowych symulacji numerycznych w astrofizyce. Do tego celu wykorzystany jest publicznie dostępny kod hydrodynamiczny Piernik. W trakcie zajęć wykonywane są proste eksperymenty numeryczne mające na celu demonstrację wymienionych wyżej zjawisk.

część 3: układy planetarne, analiza modelowa danych obserwacyjnych z uwzględnieniem rezonansów i migracji

Tematyka tej części obejmuje techniki detekcji planet, takich jak prędkości radialne, chronometraż tranzytów, obrazowanie/astrometria. Przedstawione są również metody modelowania obserwacji, tj. optymalizacja chi-kwadrat, w tym optymalizacja z uwzględnieniem więzów narzucanych przez stabilność orbitalną oraz procesy formowania konfiguracji planetarnych na skutek migracji planet w dyskach protoplanetarnych. Omówione jest powstawanie rezonansów ruchów średnich w wyniku migracji zbieżnej. Proces ten badany jest również przy pomocy symulacji numerycznych.

Literatura:

A. K. Pradhan and S. N. Nahar ,,Atomic astrophysics and spectroscopy'' Cambridge University Press 2011

C.J. Clarke, R.F. Carswell „Astrophysical Fluid Dynamics”

B. A. Steves, M. Hendry, A. C. Cameron ,,Extra-Solar Planets. The Detection, Formation, Evolution and Dynamics of Planetary Systems’’ Taylor & Francis 2011

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin testowy bądź ustny lub praca pisemna - W1, W2, U1, U2, K1

Kryteria oceniania:

średnia ocena z trzech egzaminów z każdej części przedmiotu

końcowa ocena to średnia ważona z trzech ocen cząstkowych,

ocena 2 ma wagę 0, pozostałe wagę 1

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki, Michał Hanasz, Boudewijn Roukema
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)