Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia mechaniki klasycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WZMEKL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia mechaniki klasycznej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Astronomii s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia pomyślane są jako uzupełnienie wykładu i ćwiczeń z mechaniki klasycznej, odbywanych równolegle. Przerabiane będą zagadnienia bardziej obszerne i zwarte w porównaniu z tymi przerabianymi na wykładzie i ćwiczeniach. Ich znajomość nie jest konieczna do zdania egzaminu, lecz to ułatwi.

Zakłada się znajomość materiału objętego wykładem i ćwiczeniami z mechaniki klasycznej, postępującą zgodnie z toczącym się wykładem.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

zajęcia - 30 h.

praca własna - 30 h.

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 35 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 25 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- przygotowanie do kolokwium - 15


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

wersja pogłębiona efektów przedstawionych w opisie mechaniki klasycznej wersja pogłębiona efektów przedstawionych w opisie mechaniki klasycznej (0800-MEKL)

student:

- rozumie w sposób pogłębiony strukturę mechaniki klasycznej, jej aparat pojęciowy i zna stosowany w niej formalizm matematyczny

- zna w sposób pogłębiony podstawowe równania ruchu mechaniki - równania Newtona, Lagrange'a I i II-go rodzaju, Hamiltona, Hamiltona Jacobi'ego. Zna zasady opisu bryły sztywnej.

fizyka: K_W04, K_W05, K_W06

astronomia: K_W03, K_W05Efekty uczenia się - umiejętności:

wersja pogłębiona efektów przedstawionych w opisie mechaniki klasycznej (0800-MEKL)

Student:

- potrafi uzasadnić i napisać odpowiednie równania różniczkowe dla wybranych problemów. Potrafi te równania rozwiązać i przeanalizować sens fizyczny otrzymanych rozwiązań

fizyka: K_U01, K_U04.

astronomia: K_U01, K-U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

wersja pogłębiona efektów przedstawionych w opisie mechaniki klasycznej (0800-MEKL)

Student ma świadomość licznych zastosowań mechaniki klasycznej do różnych zagadnień z życia codziennego


fizyka: K_K01, K_K02.

astronomia: K_K01


Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowo - seminaryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem jest rozwiązywanie bardziej złożonych i zwartych problemów mechanik klasycznej

Pełny opis:

Rozważane będą szczegółowo i z kompletnymi obliczeniami:

- zagadnienie 2 ciał, prawa Keplera;

- ruch w nieinercjalnych układach odniesienia;

- zagadnienie najkrótszego spadku;

-teoria małych drgań z przykładem;

- rozwiązanie równania Hamiltona-Jacobiego dla prostego układu;

- równania ruchu bąka i ich rozwiązanie.

Literatura:

Literatura Literatura podstawowa:

1. W. Rubinowicz, W. Królikowski, Mechanika teoretyczna, PWN, Warszawa, 1995.

2. G. Białkowski, Mechanika klasyczna, PWN, Warszawa, 1975.

4. I. I. Olchowski, Mechanika teoretyczna, PWN Warszawa 1978.

5. K Stefański, Wstęp do mechaniki klasycznej, PWN Warszawa, 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. R. S. Ingarden, A. Jamiołkowski, Mechanika klasyczna, PWN Warszawa, Poznań, 1980.

2. W. I. Arnold, Metody matematyczne mechaniki klasycznej, PWN, Warszawa, 1981.

3. 3 L. D. Landau, J. M. Lifszyc, Mechanika, PWN, Warszawa, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie przedmiotu na podstawie czynnego uczestnictwa w konwersatorium i kolokwium (ustne) z tematów przerobionych na konwersatorium

Ocena na podstawie ustnej wypowiedzi.

fizyka: K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U04

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Raczyński
Prowadzący grup: Andrzej Raczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)