Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy marketingu internetowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-AD-PoMarInt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu internetowego
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Analiza danych-przedmiot do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw statystyki matematycznej i eksploracji danych. Zaliczenie przedmiotu Informatyczne aspekty analizy danych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

a. wykład – 15 godzin,

b. laboratorium – 15 godzin,

c. bieżące przygotowanie do zajęć, w tym rozwiązywanie zadań zleconych przez prowadzących oraz konsultacje z prowadzącymi zajęcia – 20 godzin.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

a. Studiowanie literatury – 15 godzin.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 15 godzin.


RAZEM: 80 godz. (3 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe pojęcia z zakresu marketingu internetowego (K_W01).

W2: Zna podstawowe narzędzia informatyczne wspierające analizę danych, w szczególności analizę ruchu na stronie internetowej (K_W10, K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, analizować ruch na stronie internetowej (K_U03, K_U04, K_U10, K_U13).

U2: Potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonej analizy danych (K_U07).

U3: Potrafi wykorzystać narzędzia prowadzenia kampanii marketingowej na podstawie analizy danych o ruchu na stronie internetowej (K_U07).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest przygotowany do współpracy z działem marketingu firmy (K_K05).

K2: Jest świadomy roli marketingu internetowego (K_K02).

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny), metoda laboratoryjna, pokaz

Skrócony opis:

Na marketing internetowy składają się działania kreujące dobry wizerunek firmy w Internecie i jednocześnie strategie mające na celu maksymalizację zysku poprzez odpowiednie dostosowanie witryny internetowej.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami marketingu internetowego (SEM), w tym z podstawami optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO). Słuchacze zapoznają się z podstawowymi narzędziami i wybranymi parametrami opisującymi ruch na stronie internetowej, a następnie dokonają analizy pozyskanych informacji.

Pełny opis:

Wykład

W ramach wykładu, słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami marketingu internetowego (SEM), w tym z podstawami optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO). Omówione zostaną podstawy targetowania, modele atrybucji, struktury witryn internetowych, optymalizacja meta-tagów i narzędzia wykorzystywane do analizy ruchu na stronie internetowej.

Laboratorium

W ramach laboratorium studenci poznają narzędzia wykorzystywane do analizy ruchu na stronie internetowej. Dokonają analizy przygotowanych przez siebie stron internetowych i samodzielnie wygenerowanego (w grupie) ruchu, a na ich podstawie dokonają pewnych zmian i wdrożeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- E. Enge, S. Spencer: Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych, Helion, 2013.

- K. Marzec: Narzędzia Google dla e-commerce. Wydanie II, Helion, 2008

- B. Eisenberg, J. Quatro-von Tivadar, B. Crosby, L. T. David: Google Website Optimizer. Przewodnik, Helion, 2010

- A.B. King: Optymalizacja serwisów internetowych, Helion, 2009

Literatura uzupełniająca:

- A. Williams, SEO 2014 & Beyond: Search engine optimization will never be the same again!, 2013

Metody i kryteria oceniania:

Test – uzyskanie zaliczenia zgodnie z kryterium określonym przez prowadzącego zajęcia – W1, W2, K1, K2.

Sprawdzian o charakterze praktycznym – kryterium zaliczenia ustala prowadzący na początkowych zajęciach – U1, U2, U3, K2.

Zadania o charakterze praktycznym – kryterium zaliczenia ustala prowadzący na początkowych zajęciach – U1, U2, U3, K2.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Bieganowski
Prowadzący grup: Bartosz Bieganowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Bieganowski
Prowadzący grup: Bartosz Bieganowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia w roku akademickim 2022/2023 odbywają się zdalnie, częściowo synchronicznie i częściowo asynchronicznie z wykorzystaniem platform Moodle oraz Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Przybysz
Prowadzący grup: Jakub Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia w roku akademickim 2022/2023 odbywają się zdalnie, częściowo synchronicznie i częściowo asynchronicznie z wykorzystaniem platform Moodle oraz Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)