Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Administrowanie usługami sieciowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1AUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administrowanie usługami sieciowymi
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość systemu operacyjnego na poziomie użytkownika.

2. Umiejętność czytania i pisania skryptów dla popularnych interpreterów: shell, awk, perl.

3. Znajomość zasad komunikacji w sieci Internet: (model OSI, programowanie gniazd, zasada pracy klient serwer).

4. Umiejętność korzystania z programów klienta dla popularnych usług sieciowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin - laboratorium

15 godzin - konwersatorium

35 godzin - praca własna

20 godzin - przygotowanie do zaliczenia laboratorium.

20 godzin - przygotowanie do zaliczenia konwersatorium.

2 godziny - zaliczenie konwersatorium.

3 godziny - zaliczenie laboratorium.


Razem: 125 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Ma wiedzę na temat podstawowych protokołów sieciowych składających się na popularne usługi Internetowe: dhcp, dns, smtp, pop3, imap, mysql, http, nfs, samba (K_W12).

2. Zna zasady komunikacji klient -serwer (K_W02).

3. Zna zadania realizowane w poszczególnych warstwach modelu OSI i potrafi zarządzać zadaniami w tych warstwach (K_W12).

4. Zna zasady bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa systemów w pracy administratora usługi sieciowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi świadomie wybrać i zainstalować system operacyjny na komputerze w zależności od zadań jakie komputer ma wykonywać (K_U09).

2. Potrafi zarządzać użytkownikami w systemie wielodostępnym i wielozadaniowym (K_U09).

3. Potrafi zbudować prostą sieć komputerową (fizyczną i wirtualną) (K_U12).

4. Potrafi zainstalować, skonfigurować i pielęgnować zestaw popularnych usług sieciowych w sieci lokalnej (K_U09).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Potrafi nawiązać kontakt z zespołem współpracowników - administratorów sąsiednich sieci (komputerów) w celu wspólnej pracy nad uruchomieniem usług sieciowych (K_K02).

2.Potrafi samodzielnie analizować zachodzące zjawiska w sieci i potrafi znaleźć metody dla rozwiązywania problemów (K_K02).

3. Zna i stosuje zasadę konsekwencji i wytrwałości w zarządzaniu usługami sieciowymi (K_K04).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu

Skrócony opis:

 • Zapoznanie się z zasadami instalacji, konfiguracji oraz pielęgnacji serwerów podstawowych usług sieciowych. 
 • Zarządzanie kontami użytkowników oraz monitorowanie zabezpieczeń kont i danych użytkowników systemu UNIX.
 • Zapoznanie z instalacją i konfiguracją komputera w sieci Internet.
Pełny opis:

 • Instalacja systemu UNIX, praca z repozytoriami, uaktualnianie systemu.
 • Konta użytkowników, zasady ich tworzenia, narzędzia systemowe dla zarządzania kontami.
 • Konfiguracja komputera w sieci, serwer DHCP.
 • Usługa DNS, konfiguracja serwera DNS.
 • Wykorzystanie w systemie biblioteki openssl, jej zastosowanie. 
 • Elementy AMP: instalacja serwerów MySQL, PGSQL i apache oraz programu php. 
 • Usługi związane z pocztą elektroniczną : instalacja i konfiguracja serwerów smtp, pop3 oraz imap.
 • Serwery systemów sieciowych plików: nfs, samba. 
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • System man, dokumentacja UNIXa.
 • Dokumentacja systemu Solaris dostępna na stronie WWW Wydziału.
 • Dokumenty rfc protokołów sieciowych. 
Metody i kryteria oceniania:

1. Prezentacja działających serwerów usług sieciowych.

2. Przedstawienie referatu na temat instalacji oraz konfiguracji wyznaczonego serwera usługi sieciowej.

3. Sprawdzian wiedzy na temat prezentowany podczas referatu.

4. Przedstawienie analizy logów wyznaczonego serwera.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian, Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)