Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1BADz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – wykład

3 godz. - egzamin

30 godz. - ćwiczenia

22 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

50 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu, opracowanie referatu, implementacja projektu


RAZEM: 135 godz.

4 pkt. ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

• ma podstawową wiedzę w zakresie relacyjnych baz danych : definiowania, korzystania i zabezpieczania bazy (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

• napisze w SQL podstawowe instrukcje z grupy DML, DDL;

• potrafi formułować w języku SQL rozbudowane zapytania

• utworzy w języku encji i związków prosty model konceptualnej bazy danych i przekształci go w model relacyjny

• poda podstawowe własności transakcji i sposoby unikania anomalii przy współbieżnym przetwarzaniu transakcji;

• wymieni kilka metod zabezpieczania baz danych;

• potrafi pozyskiwać informacje z literatury (K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• przekazuje innym swoją wiedzę w zrozumiały sposób;

• właściwie rozumie sformułowania pytań i problemów, poprawnie posługuje się terminologią z zakresu relacyjnych baz danych (K_K05)

• rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych ( K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami systemów baz danych, z technologiami do projektowania, implementacji i korzystania z systemów baz danych, z zagrożeniami i sposobami zapewnienia bezpieczeństwa danym w bazach danych.

Omawiany jest przede wszystkim relacyjny system baz danych.

Literatura:

[1] L. Banachowski, E.Mrówka, K.Stencel, "Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, 2004

[2] C. J. Date, H. Darwen, "SQL. Omówienie standardu języka", WNT 2000.

[3] Elmasri R., Navathe S., "Wprowadzenie do systemów baz danych." Wyd. Helion, 2005

[4] H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy Baz Danych. Pełny wykład, WNT 2006

[5] http://postgresql.org/docs/ (m.in. dokumentacja SQL w dialekcie PostgreSQL z odniesieniami do standardu SQL)

[6] Oracle Data Modeler - http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/documentation/index.html

Literatura uzupełniająca:

[7] S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, "Foundations of databases", Addison-Wesley, 1995.

[8] U. Rogers, "Oracle: Przewodnik projektanta baz danych", WNT 1995.

[9] http://education.oracle.com/ (zbiór różnorodnych materiałów edukacyjnych, m.in. dotyczących SQL)

[10] B. Karwin, "Antywzorce języka SQL. Jak unikać pułapek podczas programowania baz danych", Helion, 2012

[11] D. Petković, "Specification of Row Pattern Recognition in the SQL Standard and its Implementations. Datenbank Spektrum (2022). https://doi.org/10.1007/s13222-022-00404-3

Metody i kryteria oceniania:

(ocena końcowa po 2020r.)

30% ocena z laboratoriów

55% ocena z egzaminu

15% projekt (omówienie podczas części ustnej egzaminu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Danuta Katafias, Jerzy Szymański, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się od praktycznej strony z językiem SQL, zaś na wykładzie omówione zostaną koncepcje związane z architekturą SZBD, modelem relacyjnym i językami zapytań

Pełny opis:

• Podstawowe pojęcia systemu baz danych.

• Relacyjny model danych.

• SQL - relacyjny język zapytań; implementacja standardu SQL w różnych SZBD

• Model encji i związków (ER) i zastosowanie do tworzenia projektu konceptualnej bazy danych i jego przekształcenia do modelu relacyjnego.

• Zaawansowane koncepcje związane z wyszukiwaniem danych w RSZBD, antywzorce w RSZBD

• Bezpieczeństwo baz danych.

• Transakcje; metody kontroli współbieżności transakcji w bazach danych.

• Optymalizacja zapytań.

• Rozproszone bazy danych

• NoSQL i alternatywne języki zapytań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Adam Hajduk, Danuta Katafias, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się od praktycznej strony z językiem SQL, zaś na wykładzie omówione zostaną koncepcje związane z architekturą SZBD, modelem relacyjnym i językami zapytań

Pełny opis:

• Podstawowe pojęcia systemu baz danych.

• Relacyjny model danych.

• SQL - relacyjny język zapytań; implementacja standardu SQL w różnych SZBD

• Model encji i związków (ER) i zastosowanie do tworzenia projektu konceptualnej bazy danych i jego przekształcenia do modelu relacyjnego.

• Zaawansowane koncepcje związane z wyszukiwaniem danych w RSZBD, antywzorce w RSZBD

• Bezpieczeństwo baz danych.

• Transakcje; metody kontroli współbieżności transakcji w bazach danych.

• Optymalizacja zapytań.

• Rozproszone bazy danych

• NoSQL i alternatywne języki zapytań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)