Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1BazDan
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć logiki i teorii zbiorów

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – wykład

3 godz. - egzamin

30 godz. - ćwiczenia

22 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

50 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu, opracowanie i implementacja projektu


RAZEM: 135 godz.

4 pkt. ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

• ma podstawową wiedzę w zakresie relacyjnych baz danych : definiowania, korzystania i zabezpieczania bazy (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

• napisze w SQL podstawowe instrukcje z grupy DML, DDL;

• potrafi formułować w języku SQL rozbudowane zapytania

• utworzy w języku encji i związków prosty model konceptualnej bazy danych i przekształci go w model relacyjny

• poda podstawowe własności transakcji i sposoby unikania anomalii przy współbieżnym przetwarzaniu transakcji;

• wymieni kilka metod zabezpieczania baz danych;

• potrafi pozyskiwać informacje z literatury (K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych; - K_K06

K2. właściwie posługuje się terminologią fachową; - K_K05

K3. potrafi pozyskiwać informacje z literatury i Internetu, - K_K07

K4. samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami systemów baz danych, z technologiami do projektowania, implementacji i korzystania z systemów baz danych, z zagrożeniami i sposobami zapewnienia bezpieczeństwa danym w bazach danych.

Omawiane są przede wszystkim relacyjne systemy baz danych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące tematy:

- historia rozwoju i różne rodzaje baz danych aż po czasy współczesne, własności baz danych

- język SQL (w szczególności stosowanie wbudowanych funkcji, operatory teorii zbiorów, złączenia, podzapytania, agregacje, perspektywy, zapytania rekurencyjne, DDL, DML, kwestie null, obiekty LOB, różnice pomiędzy dialektami SQL w różnych relacyjnych SZBD)

- zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, schematami i bazami danych z poziomu języka zapytań, kontrola dostępu na poziomie konfiguracyjnym

- podstawy optymalizacji (plany zapytań, indeksowanie, odpowiednia konstrukcja schematów, konfiguracja SZBD)

- tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych po awarii

- rozproszenie baz danych

- wprowadzenie do alternatywnych, współczesnych modeli baz danych (głównie NoSQL)

Wykład przede wszystkim skupi się na teoretycznych aspektach powyższych tematów, podczas gdy zajęcia laboratoryjne skoncentrowane będą na rozwijaniu praktycznych umiejętności obsługi baz danych z poziomu SQL.

Literatura:

[1] L. Banachowski, E.Mrówka, K.Stencel, "Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, 2004

[2] C. J. Date, H. Darwen, "SQL. Omówienie standardu języka", WNT 2000.

[3] Elmasri R., Navathe S., "Wprowadzenie do systemów baz danych." Wyd. Helion, 2005

[4] H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy Baz Danych. Pełny wykład, WNT 2006

[5] http://postgresql.org/docs/ (m.in. dokumentacja SQL w dialekcie PostgreSQL z odniesieniami do standardu SQL)

[6] Oracle Data Modeler - http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/documentation/index.html

Literatura uzupełniająca:

[7] S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, "Foundations of databases", Addison-Wesley, 1995.

[8] U. Rogers, "Oracle: Przewodnik projektanta baz danych", WNT 1995.

[9] http://education.oracle.com/ (zbiór różnorodnych materiałów edukacyjnych, m.in. dotyczących SQL)

[10] B. Karwin, "Antywzorce języka SQL. Jak unikać pułapek podczas programowania baz danych", Helion, 2012

[11] D. Petković, "Specification of Row Pattern Recognition in the SQL Standard and its Implementations. Datenbank Spektrum (2022). https://doi.org/10.1007/s13222-022-00404-3

Metody i kryteria oceniania:

30% ocena z laboratoriów

60% ocena z egzaminu

10% projekt (przydzielany w połowie semestru, omówienie podczas części ustnej egzaminu)

Aby uzyskać zaliczenie ocena z laboratorium oraz ocena z egzaminu muszą być co najmniej 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Adam Hajduk, Danuta Katafias, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Adam Hajduk, Danuta Katafias, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)