Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Elementy logiki i teorii mnogości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1LTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy logiki i teorii mnogości
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia I stopnia, 1 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 1 rok
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=48
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – wykład

30 godz. - ćwiczenia

50 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury; konsultacje z prowadzącymi zajęcia

35 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu

5 godz. - zaliczenie ćwiczeń i egzamin

RAZEM: 150 godz.

6 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę w zakresie logiki matematycznej (rachunek zdań; kwantyfikatory) (K_W01)

W2: ma podstawową wiedzę w zakresie teorii zbiorów (K_W01)

W3: ma podstawową wiedzę o własnościach relacji i funkcji (K_W01)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zastosować wiedzę matematyczną do rozwiązywania prostych zadań z zakresu teorii zbiorów i logiki zdaniowej (K_U01)

U2: potrafi zastosować wiedzę matematyczną do rozwiązywania prostych zadań z zakresu teorii relacji i funkcji (K_U01)

U3: potrafi zastosować Zasadę Indukcji Matematycznej w dowodzeniu prawdziwości podstawowych wzorów (K_U01)

U4: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób; właściwie posługuje się terminologią fachową; potrafi nawiązać kontakt w obrębie swojej dziedziny (K_K02)

K2: rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się (K_K03)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot systematyzuje wiedzę szkolną i wprowadza w język i metody współczesnej matematyki. Głównym celem jest wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się abstrakcyjnym językiem matematyki (teorii mnogości) i analizy matematycznego tekstu.

Pełny opis:

 • Rachunek zdań - syntaktyka i semantyka. Tautologie. Metody dowodzenia.
 • Język pierwszego rzędu - wprowadzenie. Kwantyfikatory.
 • Różne sposoby definiowania zbiorów. Algebra zbiorów. Nieskończona suma i przekrój
 • Liczby naturalne. Indukcja i rekurencja. Funkcje obliczalne (informacja). Aksjomatyka Peano.
 • Alfabet, słowo, lista. Indukcja strukturalna.
 • Produkt kartezjański. Relacje dwuargumentowe, operacje na relacjach.
 • Relacje równoważności i zbiory ilorazowe (przykład: konstrukcja liczb całkowitych i wymiernych).
 • Relacje częściowego porządku
  • elementy wyróżnione w częściowych porządkach
  • własności porządków (liniowość, gęstość, dobry porządek)
  • lemat Kuratowskiego-Zorna
 • Funkcje (definicja, obraz i przeciwobraz, podstawowe operacje na funkcjach, funkcja odwrotna). Klasyfikacja funkcji - epi, mono, iso.
 • Teoria mocy (równoliczność zbiorów, zbiory skończone i nieskończone, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne, twierdzenie Cantora, liczby kardynalne).
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • M. Ben-Ari, Logika matematyczna w informatyce, WNT, Warszawa 2005.
 • K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości PWN, Warszawa 1978
 • H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa (wiele wydań). 
 • G.Jarzembski, Elektroniczny skrypt do wykładu dostępny na stronie moodle przedmiotu

Literatura uzupełniająca:

 • I.A. Ławrow, Ł.L. Maksimowa, Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów, PWN, Warszawa 2004.
 • W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN, Warszawa (wiele wydań). 
Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: Śródsemestralne pisemne testy i kolokwia - weryfikacja efektów: U1, U2. U3, U4, K1, K2

Wykład: Egzamin pisemny (w wypadku wątpliwości egzaminatora związanej z częścią pisemną lub w przypadku egzaminu poprawkowego dopuszcza się również egzamin ustny) - weryfikacja efektów: W1, W2, W3, K1, K2

Kryteria oceny:

- bardzo dobra – student bardzo dobrze przedstawia i opisuje pojęcia z danego zakresu, ilustruje je przykładami lub kontrprzykładami i przeprowadza złożone rozumowania matematyczne

- dobra – student prawidłowo przestawia i opisuje pojęcia z danego zakresu, pojęcia i twierdzenia ilustruje przykładami lub kontrprzykładami, przeprowadza mało złożone rozumowania matematyczne

- dostateczna – student prawidłowo przedstawia pojęcia z danego zakresu i ilustruje je poznanymi przykładami lub kontrprzykładami, umie przeprowadzić elementarne rozumowania matematyczne przedstawione na wykładzie

- niedostateczna – student nie potrafi w dostatecznym stopniu przedstawić pojęć z danego zakresu, nie potrafi w dostateczny sposób zilustrować pojęć i twierdzeń przykładami lub kontrprzykładami lub nie potrafi przeprowadzić elementarnych rozumowań matematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Justyna Kosakowska, Grzegorz Pastuszak, Adam Skowyrski, Piotr Stefaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Egzamin z ELiTM odbędzie się w sposób zdalny na platformie Moodle:

https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=2187

klucz dostępu: ELTM2021/22

Egzamin otworzy się o godzinie 10.00. Trzeba zarezerwować sobie około dwóch godzin (maksymalnie 2,5 godziny).

Więcej szczegółów przekażę mailowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Aurelia Dymek, Justyna Kosakowska, Grzegorz Pastuszak, Jakub Siemianowski, Piotr Stefaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Przemysław Berk, Piotr Kokocki, Justyna Kosakowska, Kamil Palusiński, Grzegorz Pastuszak, Maurycy Rzymowski, Jarosław Sarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Igor Białecki, Piotr Kokocki, Justyna Kosakowska, Piotr Malicki, Grzegorz Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)