Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matematyka dyskretna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1MAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka dyskretna
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia I stopnia, 1 rok
Informatyka, studia I stopnia, 2 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs matematyki w zakresie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń;

zadania domowe i bieżące przygotowanie się do ćwiczeń 50 godz.

przygotowanie się do egzaminu 40 godz.

egzamin 3 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student:

* formułuje i dowodzi podstawowe twierdzenia arytmetyki (tw. o dzieleniu z resztą, o nieskończoności zbioru liczb pierwszych, zasadnicze tw. arytmetyki, chińskie tw. o resztach, małe twierdzenie Fermata) (K_W01);

* definiuje podstawowe struktury kombinatoryczne (permutacje, kombinacje, wariacje) (K_W01);

* rozumie terminologię teorii grafów i posługuje się nią (K_W01).
Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

* zapisuje liczby w dowolnym systemie pozycyjnym (por. K_W01, KW_06);

* prowadzi obliczenia przy użyciu algorytmu Euklidesa i rozszerzonego algorytmu Euklidesa (por. K_W01);

* rozwiązuje liniowe kongruencje i układy kongruencji (por. K_W01);

* analizuje zbiory kombinatoryczne i oblicza liczbę elementów ( K_U01);

* dostrzega zależności rekurencyjne (por. K_U01);

* rozwiązuje rekurencję liniową (por. K_U01).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student rozumie i posługuje się podstawową terminologią z zakresu arytmetyki, kombinatoryki i teorii grafów. (K_K05)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z podstawami teorii liczb oraz kombinatoryki. 

Pełny opis:

 • Elementy teorii liczb:
  • Twierdzenie o dzieleniu z resztą, systemy pozycyjne.
  • Największy wspólny dzielnik i algorytm Euklidesa.
  • Liczby pierwsze i zasadnicze twierdzenie arytmetyki.
  • Kongruencje, chińskie twierdzenie o resztach.
  • Przykłady zastosowań teorii liczb (sumy kontrolne, szyfr RSA).
 • Elementy kombinatoryki:
  • Podstawowe obiekty kombinatoryczne.
  • Metoda bijektywna.
  • Reguła włączania i wyłączania.
  • Rekurencja.
  • Funkcje tworzące.
 • Elementy teorii grafów
Literatura:

 • R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna, PWN, Warszawa 1996.
 • V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, WNT, Warszawa 1997.
 • K.A. Ross, C.R.B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa 2000.
 • Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, dowolne wydanie,
 • W. KraśkiewiczNotatki z wykładu, dostępne na stronie przedmiotu w systemie moodle.
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prac pisemnych.

Egzamin pisemny obejmujący znajomość twierdzeń i wzorów (sformułowanie, uzasadnienie, zastosowania w problemach praktycznych i rachunkowych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Alicja Jaworska-Pastuszak, Witold Kraśkiewicz, Piotr Malicki, Adam Skowyrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz, Piotr Malicki, Adam Skowyrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Aurelia Dymek, Witold Kraśkiewicz, Piotr Malicki, Adam Skowyrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Kokocki, Witold Kraśkiewicz, Piotr Malicki, Mieczysław Mentzen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)