Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projekt bazodanowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1PBAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt bazodanowy
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - ćwiczenia

30 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literaturyRAZEM: 60 godz.

2 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

• Ma podstawową wiedzę na temat wybranych narzędzi Oracle do tworzenia systemu bazodanowego

• Ma wiedzę na temat modelu relacyjnego baz danych


Efekty uczenia się - umiejętności:

• Zdefiniuje specyfikację wymagań dla tworzonego systemu bazodanowego

• Stworzy, przy pomocy narzędzi Oracle, schemat pojęciowy bazy w notacji ERD i diagram przypadków użycia dla aplikacji bazodanowej zgodny ze specyfikacją wymagań

• Przekształci schemat pojęciowy w schemat relacyjny przy pomocy narzędzi Oracle i przeprowadzi jego normalizację do trzeciej postaci normalnej

• Zaimplementuje stworzony model w systemie

• Zaprojektuje aplikację bazodanową zgodną ze specyfikacją wymagań, wykorzystując odpowiednie narzędzia deweloperskie Oracle

• Stworzy i zrealizuje plan testów systemu

• Wykona podstawowe czynności administratora dla stworzonej bazy danych : stworzy użytkowników bazy, przydzieli im odpowiednie uprawnieniaEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• Komunikuje się z potencjalnymi klientami tworzonego systemu bazodanowego w celu stworzenia specyfikacji wymagań;

• Dąży do realizacji celu przez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy nad projektem;

• Potrafi wyszukać informacje w dokumentacji Oracle;Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Studenci samodzielnie tworzą system bazodanowy.

Na poszczególnych etapach powstawania systemu wybierane są odpowiednie narzędzia Oracle wskazywane przez prowadzącego.

Pełny opis:

• Elementy języka PL/SQL (tworzenie procedur, wyzwalaczy).

• Zapoznanie z wybranymi narzędziami Oracle do tworzenia i implementacji projektu bazy danych i aplikacji do jej obsługi.

• Tworzenie indywidualnego projektu bazodanowego :

- specyfikacja wymagań dla bazy i aplikacji

- schemat pojęciowy bazy zgodny ze specyfikacją

- schemat relacyjny w co najmniej trzeciej postaci normalnej

- implementacja schematu w systemie Oracle

- podstawowe czynności administracyjne

- projekt aplikacji zgodny ze specyfikacją wymagań

- implementacja aplikacji z wykorzystaniem narzędzi Oracle

- testowanie systemu przez autora i potencjalnych klientów

Literatura:

• T. Connoly, C. Begg, Systemy baz danych - projektowanie, wdrażanie i zarządzanie w praktyce, ReadMe, 2004

• H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy Baz Danych. Pełny wykład, WNT 2006

• B. Pribil, S.FeuersteinOracle PL/SQL. Wprowadzenie, seria O'Reilly, Helion, 2002

• Dokumentacja ORACLE http://www.oracle.com/technology/documentation/index.html

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Jerzy Szymański, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Adam Hajduk, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)