Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy grafiki komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1PGK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki komputerowej
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania w języku C i C++. Znajomość podstawowych algorytmów i struktur danych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

a) laboratorium – 45 godzin,

b) bieżące przygotowanie do zajęć, w tym rozwiązywanie zadań zleconych przez prowadzących, zapoznanie się z informacją zwrotną dotyczącą rozwiązanych zadań oraz konsultacje z prowadzącymi zajęcia – 20 godzin.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

a) zapoznanie się z materiałami dodatkowymi, m.in. dokumentacją bibliotek i pakietów – 10 godzin,

b) wykonanie zadań zaliczeniowych – 25 godzin.


RAZEM: 100 godzin (4 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1: zna najważniejsze formaty graficzne i ich reprezentację w pamięci komputera (K_W02);

W2: zna najważniejsze modele przestrzeni barw, ich własności i zastosowania (K_W02);

W3: zna afiniczne przekształcenia geometryczne i metody rzutowania przestrzennego na płaszczyznę ekranu wraz z ich zapisem w języku macierzy (K_W01, K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1 - Potrafi zaimplementować podstawowe algorytmy rasteryzacji prymitywów geometrycznych (K_U01, K_U07, K_U08);

U2: Potrafi zaimplementować afiniczne przekształcenia geometryczne obiektów graficznych (K_U01, K_U07, K_U08)

U3: implementuje podstawowe algorytmy przetwarzania obrazów bitmapowych (K_U01, K_U05, K_U08);

U4: umie zaprojektować i zaimplementować w wybranej bibliotece programistycznej graficzny interfejs użytkownika (K_U05, K_U24).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1: potrafi modyfikować algorytmy i dostosowywać je do konkretnych zadań (K_K03);

K2: jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania, jest systematyczny (K_K04);


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami grafiki komputerowej zarówno 2D jak i 3D.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają podstawowe algorytmy graficzne, w szczególności metody rasteryzacji obiektów geometrycznych, algorytmy przetwarzania obrazów cyfrowych i generowania scen 3D. Zajęcia mają charakter praktyczny, wszystkie omawiane algorytmy są implementowane przez studentów w języku C++ przy wykorzystaniu biblioteki Qt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

  • J.D. Foley, A. van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes, R.L. Phillips, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

  • J. Blanchette, M. Summerfield, C++ GUI Programming with Qt 4. Second Edition, Prentice Hall 2008
Metody i kryteria oceniania:

-) Wykonanie zadań programistycznych realizowanych w ramach laboratorium, polegających na samodzielnej implementacji omawianych algorytmów. Na ocenę wpływa terminowość oddawania, jakość rozwiązań i samodzielność - W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3

-) Na ocenę wyższą niż dobra konieczne jest również przygotowanie projektu zaliczeniowego, którego tematykę ustala się indywidualnie z prowadzącym - W1, W2, W3, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3

-) przedmiot kończy rozmowa zaliczeniowa z prowadzącym na temat oddanych zadań i projektu, jej wynik może wpłynąć na końcową ocenę

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Tomasz Grzona, Andrzej Rutkowski, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Aż do odwołania laboratorium będzie się odbywać zdalnie z wykorzystaniem platform MS Teams oraz Moodle:

https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=2046

Klucze dostępu do platform zostaną przesłane uczestnikom zajęć drogą mailową.

Uczestnicy zajęć powinni mieć dostęp do komputera z dostępem do internetu oraz zainstalowanym oprogramowaniem Qt.

Rozmowa zaliczeniowa odbędzie się w sposób tradycyjny lub zdalny w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Grzona, Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzona
Prowadzący grup: Tomasz Grzona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)