Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1SEMz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Jest to kontynuacja przedmiotu Seminarium dyplomowe 1000-I1SEMl

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia w ramach seminarium - 30 godz.

Przygotowanie referatów - 30 godz.

Studiowanie literatury, gromadzenie materiałów do pracy dyplomowe, konsultacje z prowadzącymi zajęcia - 50 godz.


Razem - 110 godz (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

[Kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku "informatyka", studia inżynierskie 1 stopnia]


W1. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, języków formalnych i automatów, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, baz danych, inżynierii oprogramowania, zawartą w treściach przedmiotów programu studiów (zob. K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów informatycznych związanych z pracą dyplomową. (K_U01)


U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).


U3. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy potrzebne w pracy dyplomowej w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).


U4. Potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony

problem z zakresu informatyki i sposoby jego rozwiązania. (K_U02)


U5. Potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty teoretyczne związane z programami opisywanymi w pracy dyplomowej. (K_U01)


U6. Potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. (K_U29, K_U24)


U7. Potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu rozwiązywania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania. (K_U31)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K02).


K2. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny (K_K04).


K3. Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K03).


K4. W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (K_K03).


K5. Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące informatyków, w tym normy etyczne związane z ochroną własności intelektualnej i korzystaniem z zasobów internetowych (zob. K_K01).


Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach seminarium studenci finalizują przygotowanie pracy dyplomowej (inżynierskiej)

Literatura:

Zależna od grupy seminaryjnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie obecności oraz oceny wygłoszonych referatów i pracy dyplomowej. Szczegółowe kryteria ustalane są przez poszczególnych prowadzących.

Zalecenia dotyczące pracy dyplomowej:

Praca inżynierska (I stopień informatyki inżynierskiej):

Tematyka pracy powinna być zatwierdzana przez komisję, na podstawie opisu, wraz z wyszczególnieniem planowanego wkładu własnego studenta.

1) Praca pisemna (o treści zgodnej z przyjętym wcześniej tematem): sprzętowa lub programowa realizacja projektu informatycznego, przynajmniej 25 stron tekstu, przy czym obrazki i listingi nie powinny zawierać więcej niż 25% pracy.

2) Praca powinna być napisana poprawnie pod względem językowym.

3) Praca powinna zawierać spis cytowanej literatury (w tym linki do stron; zaleca się, żeby spis literatury zawierał artykuły naukowe, książki lub podręczniki - mogą to być zasoby sieciowe, ale unikamy odnośników typu “tutorial”).

4) Projektem informatycznym może być:

• opracowanie własnej, nietrywialnej aplikacji, o odpowiednim stopniu skomplikowania, liczonym zależnie od wykorzystywanej technologii - np. minimum 3000 linii kodu, odpowiednio złożona struktura UI/UX, wykorzystanie zaawansowanej algorytmiki. Stopień skomplikowania oceniany jest przez promotora.

• samodzielne opracowanie rozwiązania sprzętowego.

• analiza porównawcza wybranych technologii, serwisów, opis działania algorytmu, modułów lub bibliotek języka programowania.

• rozwiązanie problemu informatycznego, opracowanie algorytmu

5) Praca powinna zawierać ujednolicone oznaczenia i definicje przy czerpaniu z różnych pozycji cytowanej literatury.

6) Praca powinna być poprawna pod względem merytorycznym, powinna zawierać omówienie kodu źródłowego, schemat architektury realizowanego oprogramowania, zrzuty ekranowe (screenshoty) demonstrujące działanie oprogramowania, schematy blokowe lub pseudokody realizowanych algorytmów, opis użytych algorytmów/procedur, schematy połączeń sprzętowych.

7) Utworzony na potrzeby pracy kod źródłowy powinien być opatrzony istotnymi komentarzami ułatwiającymi śledzenie przepływu danych. Ponadto powinien być napisany w stylu samodokumentującym i zgodnym z konwencją dla danej technologii.

8) Oprogramowanie i rozwiązania stworzone w ramach pracy powinny być odpowiednio do typu przetestowane, z wykorzystaniem w szczególności testów automatycznych jednostkowych, integracyjnych, interfejsów użytkownika, realizowanych za pomocą dostępnych dla danej technologii narzędzi.

9) Wstęp do pracy powinien zawierać informacje jaki jest cel / teza pracy.

10) Wstęp pracy powinien zawierać informację o tym jaki jest wkład własny student{ki|a}. Przykładowo: informację, czy wykorzystany algorytm

a) został wymyślony przez student{kę|a},

b) jest twórczą modyfikacją/kompilacją znanych algorytmów,

c) jest własną implementacją znanych algorytmów,

d) jest funkcją biblioteczną lub został w całości skopiowany z cytowanego źródła.

Egzamin dyplomowy:

Zaleca się, żeby na egzaminie dyplomowym przedstawiono prezentację zrealizowanego projektu technicznego bądź zadano pytanie związane z kluczowymi aspektami zrealizowanego projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Aleksandra Boniewicz, Dariusz Borkowski, Marta Burzańska, Michał Chlebiej, Jakub Narębski, Marek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Aleksandra Boniewicz, Dariusz Borkowski, Marta Burzańska, Michał Chlebiej, Anna Gogolińska, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marta Burzańska, Jakub Narębski, Marek Nowicki, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamila Barylska, Jerzy Białkowski, Rafał Bocian, Marta Burzańska, Łukasz Mikulski, Jakub Narębski, Zbigniew Szewczak, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)