Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1SKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://przymus.org/sk
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość języków skryptowych typu sh, awk, perl.

2. Znajomość języka programowania "C".

3. Znajomość systemu operacyjnego Linux na poziomie zwykłego użytkownika.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin - wykład,

30 godzin - laboratorium

30 godzin - bieżące przygotowanie do zajęć

25 godzin - studiowanie literatury

35 godzin - przygotowanie do egzaminu i zaliczenia


Razem: 150 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Ma wiedzę na temat podstawowych elementów komunikacji między procesami na jednej i na różnych maszynach.

W2. Zna pojęcie "protokołu komunikacyjnego" w każdym powyższym przypadku.

W3. Zna model komunikacji sieciowej OSI oraz podstawowe protokoły sieciowe przypisane do każdej warstwy.

W4. Zna zasadę komunikacji opartą o model klient - serwer i

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi zaprojektować i zaprogramować zadanie związane z komunikacją między procesami na jednej maszynie z wykorzystaniem narzędzi IPC

U2. Potrafi zaprojektować i zaprogramować serwera i klienta zadania komunikacyjnego z użyciem gniazd i różnych protokołów transportowych.

U3.Potrafi sformułować i zaimplementować prosty protokół komunikacyjny.

U4. Potrafi poprzez analizę zadania komunikacyjnego przypisać je do właściwej warstwy metody OSI i potrafi zastosować właściwe dla tej warstwy protokoły sieciowe.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1, Potrafi zaproponować właściwy algorytm dla utworzenia aplikacji klient - serwer.

K2. Potrafi zreferować problem i posiada umiejętność komunikacji i współpracy w grupie studentów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie się modelem OSI programowania sieciowego oraz z niektórymi protokołami sieciowymi warstwy sieci i warstwy transportu. Poznanie narzędzi realizujących komunikację między procesami na jednym komputerze oraz między procesami na różnych komputerach. 

Pełny opis:

 • Pliki i procesy
  Operacje Wejście/Wyjście - standardowe funkcje IÓ. Praca z plikami i katalogami, funkcje stat i fstat. Procesy, tworzenie procesów, funkcje exec i wait, atrybuty procesów. 
 • Komunikacja między procesami
  Sygnały i ich programowanie. Komunikacja z użyciem potoków oraz FIFO. Kolejki komunikatów, semafory i pamięć wspólna: POSIX , SYSV. Model klient - serwer.
 • Sieci Komputerowe
  Warstwy i protokoły sieciowe, model OSI. Protokoły IPv4 oraz IPv6, adresy w sieciach. Protokoły warstwy transportu: TCP oraz UDP.
 • Komunikacja między procesami na różnych maszynach
  Gniazda, ich adresy. Typy i rodziny gniazd. Porty zastrzeżone i standardowe usługi w sieci Internet. Realizacja modelu klient-serwer z użyciem gniazd.
 • Zdalne Wywołanie Procedur
  Implementacja RPC w systemach UNIX. Zastosowania RPC: protokół NFS. Kompilator protokołów rpcgen oraz jego zastosowania.
 • Współczesne protokoły sieciowe
 • Przegląd współczesnych implementacji RPC. Historia rozwoju protokołu HTTP.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • W.R. Stevens, "Programowanie zastosowań sieciowych w systemie UNIX"
 • W.R. Stevens, "UNIX Programowanie usług sieciowych
 • K. Haviland, B. Slama, "UNIX System Programming"
 • St. A. Rego, "UNIX System V Network Programming"
 • Dokumentacja systemów: Solaris , Linux, Cygwin 
Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria:

Zaliczenia laboratoriów odbywają się na podstawie 3 projektów i 2 kolokwiów (w formie zdalnej).

Warunki zaliczenia:

* zaliczenie każdego z kolokwiów na >= 7,5pkt.,

* wykonanie co najmniej dwóch projektów:

* projekt jest uznany za wykonany jeśli zostanie ocenione na $>= 5pkt.$,

* do projektu nagrana jest prezentacja,

* obowiązkowo należy zrealizować zadanie nr 3,

* uzyskanie (w sumie) co najmniej 30 punktów z aktywności opisanych powyżej.

Wykład:

Egzamin pisemny po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Adam Hajduk, Mariusz Kaniecki, Andrzej Mróz, Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Mariusz Kaniecki, Andrzej Mróz, Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)