Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2M2001cd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=2122
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw logiki i teorii mnogości (zbiory częściowo uporządkowane, relacje równoważności i klasy abstrakcji) oraz teorii języków formalnych (automaty skończone i języki regularne).


Znajomość zagadnień dotyczących analizy systemów elementarnych (1 część wykładu monograficznego).

Całkowity nakład pracy studenta:

wykład - 30 godzin


praca własna, studiowanie literatury - 30 godzin


przygotowanie do egzaminu, konsultacje z prowadzącym zajęcia - 40 godzin


RAZEM: 100 godzin


4 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

[W1] ma pogłębiona wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki (modelowanie systemów matematycznych przy pomocy sieci Petriego), jest w stanie zrozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań (uszczegółowione K_W02)


[W2] zna powiązania zagadnień teorii sieci Petriego z innymi działami informatyki teoretycznej (modelowanie systemów informatycznych, teoria języków formalnych, teoria współbieżności, programowanie równoległe i rozproszone) (uszczegółowione K_W03)


[W3] rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego; ma pogłębiona wiedzę z działów matematyki niezbędnych do studiowania informatyki teoretycznej (uszczegółowione K_W01)

Efekty uczenia się - umiejętności:

[U1] w wybranej dziedzinie (synteza sieci Petriego) potrafi przeprowadzić precyzyjne rozumowania, zgodnie z zasadami logiki (uszczegółowione K_U07)


[U2] potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych informatyków (uszcsegółowione K_U11)


[U3] umie w pogłębiony sposób sformułować podstawowe problemy i wyniki wybranej dziedziny (synteza sieci Petriego) (uszczegółowione K_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

[K1] jest nastawiony/a na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy; widzi potrzebę ciągłego doskonalenia, zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia; rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z informatycznymi czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (uszczegółowione K_K03)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Tematyka wykładu "Synteza sieci Petriego" obejmować będzie zagadnienia związane z syntezą elementarnych sieci Petriego oraz wykorzystaniem takich sieci w modelowaniu i analizie systemów informatycznych (ze szczególnym uwzględnieniem systemów współbieżnych). Wykład ten jest kontynuacją wykładu monograficznego "Analiza sieci Petriego" i połączony jest z seminarium magisterskim.

Pełny opis:

- Sieci elementarne - definicja i podstawowe pojęcia

- Regiony elementarnych systemów tranzycyjnych

- Problem separowalności, własności SSP, ESSP oraz SESSP

- Regiony rozmyte i problem syntezy sieci elementarnych

- NP-zupełność problemu syntezy sieci elementarnych

- Algorytmy syntezy

Literatura:

1. E. Badouel, L. Bernardinello, Ph. Darondeau: Petri Net Synthesis, Springer 2015

2. C. Girault, R. Valk: Petri Nets for Systems Engineering, Springer 2003

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny - W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mikulski
Prowadzący grup: Łukasz Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)