Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2M2012
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st., stacjonarne, 1 rok, wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania, znajomość materiału z zakresu przedmiotu Algorytmy i struktury danych.

Całkowity nakład pracy studenta:

30h -wykład

30h - praca własna i studiowanie literatury

Razem - 60h

2 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student uzyskuje następujące efekty uczenia się:


W1: Rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego oraz matematycznych podstaw informatyki (K_W01)


W1: Zna zaawansowane struktury danych i ich zastosowania (K_W03)


W1: Zna zasady i problemy realizacji złożonych projektów informatycznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student uzyskuje następujące efekty uczenia się:


U1: Potrafi przedstawić zastosowania informatyki w wybranej dziedzinie (K_U07)


U2: Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi wspomagającymi tworzenie oprogramowania i jego utrzymanie (K_U02)


U3: Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach


U4: potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia (K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student uzyskuje następujące efekty uczenia się:


K1: Krytycznej oceny swojej wiedzy i dalszego jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (K_K03)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest prezentacji metod algorytmicznych wykorzystywanych w analizie i przetwarzaniu danych tekstowych.

Pełny opis:

Podczas wykładu poruszane będą między innymi następujące zagadnienia:

 • Dokładne wyszukiwanie wzorca
 • Przybliżone wyszukiwanie wzorca
 • Sortowanie danych tekstowych
 • Drzewa trie
 • Drzewa i tablice sufiksowe
 • Grafy podsłów
 • Podobieństwo danych tekstowych
Literatura:

 • Maxime Crochemore, Wojciech Rytter "Jewels of Stringology"
 • Enno Ohlebusch "Bioinformatic algorithms: equence analysis, genome rearrangements, and phylogenetic reconstruction"
 • Lothaire "Algebraic combinatorics on words"
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnej obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład monograficzny - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)